Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Charlie works holding N.V. voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten 2023-01.

Inhoudsopgave

Artikel 1 – Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Charlie works: alle dochtermaatschappijen van Charlie works holding B.V., zoals Charlie works B.V, die onderdeel zijn van de Charlie works holding N.V. en aan Opdrachtgever uitzendkrachten ter beschikking stelt.
2. Uitzendkracht: iedere natuurlijke persoon, die een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 7:690 BW is aangegaan met Charlie works teneinde onder leiding en toezicht van Opdrachtgever arbeid te verrichten voor een Opdrachtgever.
3. Opdracht: de overeenkomst tussen een Opdrachtgever en Charlie works op grond waarvan een enkele Uitzendkracht door Charlie works aan de Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld, als bedoeld in lid 2 van dit artikel, om werkzaamheden te verrichten, zulks tegen betaling van het Opdrachtgeverstarief. Charlie works verricht geen werkzaamheden betreffende zogenaamde payroll(dienstverlening). Daar de uitzendkrachten onder leiding en toezicht van Opdrachtgever werkzaamheden verrichten is Charlie works nimmer aansprakelijk voor door Uitzendkrachten aan of bij de Opdrachtgevertoegebrachte of veroorzaakte schade, hoe ook genaamd en uit welke hoofde dan ook.
4. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die naast Charlie works partij is bij de Opdracht.
5. Terbeschikkingstelling: de tewerkstelling van een Uitzendkracht in het kader van een Opdracht. De Terbeschikkingstelling vangt aan op het moment de Uitzendkracht met zijn werkzaamheden begint. Een Uitzendkracht kan aan meerdere opdrachtgevers ter beschikking worden gesteld.
6. Uitzendbeding: de schriftelijke bepaling in de arbeidsovereenkomst tussen Charlie works en de Uitzendkracht, inhoudend dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt doordat de Terbeschikkingstelling van de Uitzendkracht door Charlie works aan de Opdrachtgever op verzoek van de Opdrachtgever ten einde komt (artikel 7:691 lid 2 BW).
7. CAO: de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor Uitzendkrachten, gesloten tussen de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) enerzijds en betrokken werknemersorganisaties anderzijds.
8. Opdrachtgeverstarief: het door de Opdrachtgever aan Charlie works verschuldigde tarief, exclusief toeslagen, kostenvergoedingen en btw. Het tarief wordt per uur gerekend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
9. Inlenersbeloning: de Inlenersbeloning zoals gedefinieerd in de CAO.
10. Oproepovereenkomst: de tussen de Uitzendkracht en Charlie works gesloten arbeidsovereenkomst waarbij: i) de omvang van de arbeid niet is vastgelegd als een aantal uren per tijdseenheid van ten hoogste: a. een maand, of; b. een jaar en het recht op loon van de Flexkracht gelijkmatig is verspreid over die tijdseenheid, of; (ii) de Uitzendonderneming jegens de Flexkracht met succes een beroep kan, doen op uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht op grond van de wet of ABU-CAO.

Artikel 2 – Werkingssfeer
1.
 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en overige overeenkomsten tussen Charlie works en de Opdrachtgever, alsmede op alle rechtshandelingen die gericht zijn op de totstandkoming daarvan, waaronder aanbiedingen, voorstellen, offertes en prijsopgaves.
2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgeverzijn niet van toepassing en worden door Charlie works uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts van toepassing indien schriftelijk overeengekomen en gelden uitsluitend voor die Opdracht.

Artikel 3 – De opdracht en de Terbeschikkingstelling
Opdracht
1. De opdracht wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.
2. De opdracht voor bepaalde tijd is de opdracht die wordt aangegaan:

De Opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen tijd of doordat een vooraf vastgestelde objectief bepaalbare gebeurtenis zich voordoet. De Opdracht voor bepaalde tijd is niet opzegbaar, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Einde opdracht
3.
 De Opdracht voor onbepaalde tijd eindigt doorschriftelijke opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van 14 kalenderdagen.
4. Elke Opdracht eindigt onverwijld wegens opzegging op het tijdstip dat een van beide partijen de Opdracht opzegt omdat:

Indien Charlie works wegens een van deze gronden opzegt, ligt in de gedraging van de Opdrachtgever, waarop de opzegging is gebaseerd, het verzoek van de Opdrachtgever besloten om de Terbeschikkingstelling per direct zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen. Dit leidt niet tot enige aansprakelijkheid van Charlie works voor de schade die de Opdrachtgever dientengevolge leidt. Ten gevolge van de opzegging zullen de vorderingen van Charlie works onmiddellijk opeisbaar zijn.

Einde terbeschikkingstelling
5.
 Het einde van de Opdracht betekent het einde van de Terbeschikkingstelling. Beëindiging van de Opdracht door de Opdrachtgever houdt in het verzoek van de Opdrachtgever aan Charlie works om de lopende Terbeschikkingstelling(en) te beëindigen tegen de datum waarop de Opdracht rechtsgeldig is geëindigd, respectievelijk waartegen de Opdracht rechtsgeldig is ontbonden.
6. Indien tussen de Uitzendkracht en Charlie works het Uitzendbeding geldt, eindigt de Terbeschikkingstelling van de Uitzendkracht op verzoek van de Opdrachtgever op het moment dat de Uitzendkracht meldt dat hij niet in staat is de arbeid te verrichten wegens arbeidsongeschiktheid. Voor zover nodig wordt de Opdrachtgever geacht dit verzoek te hebben gedaan. De Opdrachtgever zal dit verzoek desgevraagd schriftelijk aan Charlie works bevestigen.
7. De Terbeschikkingstelling eindigt van rechtswege, zonder dat dit tot schadeplichtigheid van Charlie works leidt, indien en zodra Charlie works de Uitzendkracht niet meer ter beschikking kan stellen, doordat de arbeidsovereenkomst tussen Charlie works en de Uitzendkracht is geëindigd en deze arbeidsovereenkomst niet aansluitend wordt voortgezet ten behoeve van dezelfde Opdrachtgever.
8. Opdrachtgever zal Charlie works – ingeval van uitzendovereenkomsten met Uitzendbeding – tijdig informeren omtrent het voortduren van de uitzendovereenkomst met Uitzendbeding na 26 gewerkte weken, zodat Charlie works een termijn van kennisgeving van 10 dagen jegens de Uitzendkracht in acht kan nemen. Niet of niet tijdige nakoming van de termijn van kennisgeving komt voor rekening van Opdrachtgever, tenzij de omstandigheid waardoor de termijn niet kon worden nagekomen, niet in de risicosfeer van Opdrachtgever ligt. Opdrachtgever verbindt zich op voorhand tot betaling aan Charlie works conform de geldende afspraken van al hetgeen Charlie works deswege alsdan aan de Uitzendkracht dient te betalen.
9. Charlie works zal Opdrachtgever tijdig verzoeken haar mede te delen of de Opdracht ten behoeve waarvan Charlie works een detacheringsovereenkomst is aangegaan voor 6 maanden of langer van rechtswege eindigt of wordt verlengd, zodat Charlie works de wettelijke aanzegtermijn van één maand in acht kan nemen. Informeert Opdrachtgever Charlie works niet of niet tijdig, dan zal een eventuele jegens de Uitzendkracht verschuldigde vergoeding voor rekening van Opdrachtgever komen.

Artikel 4 – Vervanging en beschikbaarheid
1. Charlie works is te allen tijde gerechtigd een ter beschikking gestelde Uitzendkracht te vervangen onder voortzetting van de Opdracht. Hiervoor is geen toestemming van de Opdrachtgever vereist. De Opdrachtgever zal medewerking aan vervanging slechts op redelijke gronden weigeren. De Opdrachtgever zal een eventuele weigering desgevraagd schriftelijkmotiveren.
2. Charlie works schiet niet toerekenbaar tekort jegens de Opdrachtgever en is niet gehouden tot Algemene voorwaarden Charlie works holding N.V. 2021-01 4 vergoeding van enige schade of kosten aan de Opdrachtgever, indien Charlie works om welke reden dan ook een (vervangende) Uitzendkracht niet (meer), althans niet (meer) op de wijze en in de omvang als bij de Opdracht of nadien overeengekomen aan de Opdrachtgever ter beschikking kan stellen.

Artikel 5 – Arbeidsverhouding met uitzendkracht
1. De Opdrachtgever die voornemens is een arbeidsverhouding met de Uitzendkracht aan te gaan voor hetzelfde of ander werk, brengt Charlie works hiervan per ommegaande schriftelijk op de hoogte alvorens aan dit voornemen uitvoering wordt gegeven.
2. Onder het aangaan van een arbeidsverhouding wordt in dit artikel verstaan: het aangaan van een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst van aanneming van werk, en/of een overeenkomst van Opdracht door de Opdrachtgever met de Uitzendkracht alsmede het ter beschikking laten stellen (of anderszins werkzaamheden laten verrichten) van de Uitzendkracht door een derde.
3. De Opdrachtgever zal geen arbeidsverhouding aangaan met een Uitzendkracht indien en voor zover de arbeidsovereenkomst met Charlie works niet rechtsgeldig is beëindigd.
4. In het geval een Opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat met een Uitzendkracht, die aan de Opdrachtgever ter beschikking is gesteld of aan hem is voorgedragen, nog geen 2080 uur via Charlie works voor de Opdrachtgever heeft gewerkt, is Opdrachtgever aan Charlie works een vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding is 25% van het meest recente (opdrachtgevers)tarief over 2080 uur minus het aantal gewerkte uren door Uitzendkracht op basis van de Opdracht bij de Opdrachtgever. Deze vergoeding wordt vermeerderd met de BTW.
5. Indien de Opdrachtgever binnen 6 maanden na het einde van de Terbeschikkingstelling een arbeidsverhouding met de Uitzendkracht aangaat, is Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd zoals in artikel 5 lid 4 bepaald. Dit is eveneens van toepassing in het geval de Opdrachtgever de Uitzendkracht hiertoe rechtstreeks of via derde heeft benaderd of de Uitzendkracht rechtstreeks of via derden bij Opdrachtgever heeft gesolliciteerd.
6. Opdrachtgever is de in artikel 5 lid 4 bepaalde vergoeding tevens aan Charlie works verschuldigd ingeval de Opdrachtgever in eerste instantie door tussenkomst van Charlie works in contact is gekomen met een kandidaat-Uitzendkracht, zonder dat dit tot een Opdracht/Terbeschikkingstelling heeft geleid en de Opdrachtgever met de kandidaat-Uitzendkracht een arbeidsverhouding is aangegaan binnen 12 maanden nadat deze is voorgesteld. Ingeval Opdrachtgever en Charlie works betreffende de kandidaat-Uitzendkracht nog geen overeenstemming hadden bereikt omtrent de hoogte van het Opdrachtgeverstarief alsmede het aantal te werken uren, dan is Opdrachtgever aan Charlie works een bedrag verschuldigd van € 20.000,– exclusief BTW, onverminderd het recht van Charlie works om volledige schadevergoeding te vorderen.
7. In het onderhavige artikel wordt onder Uitzendkracht tevens verstaan de door Charlie works aan Opdrachtgever aangeboden kandidaat-Uitzendkracht en wordt onder Opdrachtgever tevens verstaan de potentiële Opdrachtgever, danwel een aan Opdrachtgever in een groep verbonden gelieerde onderneming

Artikel 6 – Opschortingsrecht
1. De opdrachtgever is niet gerechtigd de tewerkstelling van de uitzendkracht tijdelijk geheel of gedeeltelijk op te schorten, tenzij er sprake is van overmacht in de zin van artikel 6:75 BW.
2. In afwijking van lid 1 van dit artikel is opschorting wel mogelijk indien:

Artikel 7 – Werkprocedure
1. De Opdrachtgever verstrekt Charlie works voor aanvang van de Opdracht de voor de Algemene voorwaarden Charlie works holding N.V. 2021-01 5 Terbeschikkingstelling noodzakelijke informatie waaronder een accurate omschrijving van de functie, functie-eisen, werktijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats, arbeidsomstandigheden en de beoogde looptijd van de Opdracht.
2. Charlie works bepaalt, aan de hand van de door de Opdrachtgever verstrekte informatie en de haar bekende hoedanigheden, kennis en vaardigheden van de voor ter beschikkingstelling in aanmerking komende (kandidaat-)uitzendkrachten, welke (kandidaat-)uitzendkrachten zij aan de Opdrachtgever voorstelt ter uitvoering van de Opdracht. De Opdrachtgever is gerechtigd de voorgestelde (kandidaat-)Uitzendkracht af te wijzen, waardoor de Terbeschikkingstelling van de voorgestelde (kandidaat-)Uitzendkracht geen doorgang vindt.
3. Charlie works schiet niet tekort jegens de Opdrachtgever indien de contacten tussen de Opdrachtgever en Charlie works voorafgaande aan een mogelijke Opdracht, waaronder een concrete aanvraag van de Opdrachtgever om een Uitzendkracht ter beschikking te stellen, om welke reden dan ook niet of niet binnen de door de Opdrachtgever gewenste termijn leiden tot de daadwerkelijke Terbeschikkingstelling van een Uitzendkracht.
4. Indien Charlie works in het kader van de vervulling van op grond van de wet of de CAO op haar rustende verplichtingen informatie van de Opdrachtgever behoeft, zal Opdrachtgever op eerste verzoek deze informatie kosteloos aan Charlie works verstrekken.

Artikel 8 – Arbeidsduur en werktijden

1. Voor aanvang van de Opdracht verstrekt de Opdrachtgever de volledig en juiste informatie betreffende de tijdstippen (dagen en tijden, verder ook “werktijden”) van de Uitzendkracht, gedurende welke werktijden de Uitzendkracht verplicht kan worden te werken. Opdrachtgever erkent het belang van een juiste informatievoorziening van zijn kant en verklaart zich bekend met het bepaalde in de Wet Implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden, welke op 1 augustus 2022 in werking is getreden en de daaruit voortvloeiende verplichtingen van Charlie works jegens de Uitzendkracht zoals de informatieverplichting terzake werktijden. Opdrachtgever staat er gedurende de looptijd van de Opdracht voor in dat de werkelijke werktijden van de Uitzendkracht niet afwijken van de door Opdrachtgever bij aanvang van de Opdracht doorgegeven werktijden, althans niet dusdanig dat dit tot gevolg heeft dat sprake wordt van grotendeel onvoorspelbare tijdstippen in de zin van voornoemde wet. Opdrachtgever is zich daarbij bewust van het gegeven dat indien er voor de Uitzendkracht op enig moment sprake is van geheel of grotendeels onvoorspelbare werktijden, Charlie works mogelijk de (bij Opdrachtgever bekende) wettelijke regels betreffende een zogenaamd oproepcontract in acht dient te nemen. Ingeval de Uitzendkracht door doen of nalaten van Opdrachtgever aanspraak kan maken op een uitbreiding van de arbeidsomvang, wordt de met de Opdrachtgever overeengekomen (minimum) arbeidsomvang – zo nodig met terugwerkende kracht – dienovereenkomstig aangepast en is de opdrachtgever vanaf dat moment het opdrachtgeverstarief over de aangepaste arbeidsomvang verschuldigd. Opdrachtgever staat er voor in dat door doen of nalaten van Opdrachtgever welk (in)direct tot gevolg heeft dat Charlie works de regelgeving betreffende een oproepcontract jegens de Uitzendkracht dient na te leven, Opdrachtgever de Uitzendkracht via Charlie works zal inhuren voor een tijd/periode welke onverkort aansluit bij de verplichtingen van Charlie works jegens de Uitzendkracht, danwel dat Opdrachtgever Charlie works dienaangaande volledig schadeloos stelt. Dit betekent in ieder geval dat indien Opdrachtgever tijdelijk geen of minder werk voor de Uitzendkracht heeft, of ingeval hij de medewerker niet te werk kan stellen, Opdrachtgever voor de resterende duur van de Opdracht onverkort het tarief verschuldigd is over de arbeidsomvang welke Charlie works jegens de Uitzendkracht verplicht is na te komen.
2. De arbeidsomvang en de werktijden van de Uitzendkracht bij de Opdrachtgever worden vastgelegd in de Opdracht, dan wel anders overeengekomen. De werktijden, de arbeidsduur, de pauze en de rusttijden van de Uitzendkracht zijn gelijk aan de bij Opdrachtgever ter zake gebruikelijke tijden en uren, tenzij anders is overeengekomen. De Opdrachtgever staat er voor in, dat de arbeidsduur en de rust- en werktijden van de Uitzendkracht voldoen aan de wettelijke vereisten. De Opdrachtgever ziet erop toe dat de Uitzendkracht de rechtens toegestane werktijden en de overeengekomen arbeidsomvang, behoudens incidenteel overwerk, niet overschrijdt.
3. Vakantie en verlof van de Uitzendkracht worden geregeld conform de wet en deCAO.

Artikel 9 – Bedrijfssluitingen en verplichte vrije dagen
1. De Opdrachtgever dient Charlie works bij het aangaan van de Opdracht te informeren omtrent eventuele bedrijfssluitingen en collectief verplichte vrije dagen gedurende de looptijd van de Opdracht, opdat Charlie works deze omstandigheid, indien mogelijk, deel kan laten uitmaken van de arbeidsovereenkomst met de Uitzendkracht. Indien een voornemen tot vaststelling van een bedrijfssluiting en/of collectief verplichte vrije dagen bekend wordt na het aangaan van de Opdracht, dient de Opdrachtgever Charlie works onmiddellijk na het bekend worden hiervan te informeren.

Artikel 10 – Functie en beloning
1. Voor aanvang van de Opdracht, en verder op eerste verzoek van Charlie works, verstrekt de Opdrachtgever de volledig en juiste omschrijving van de door de Uitzendkracht uit te oefenen functie, de bijbehorende inschaling en informatie over alle elementen van de Inlenersbeloning (wat betreft hoogte en tijdstip: alleen en voor zover op dat moment bekend) aan Charlie works.
2. De beloning van de Uitzendkracht, daaronder mede begrepen eventuele toeslagen en kostenvergoedingen, wordt vastgesteld conform de CAO (daaronder mede begrepen de bepalingen omtrent de Inlenersbeloning) en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, zulks aan de hand van de door de Opdrachtgever verstrekte functieomschrijving en informatie. De opdrachtgever erkent het belang van een juiste informatievoorziening van zijn kant en verklaart zich bekend met het bepaalde in de Wet aanpak schijnconstructies, op grond waarvan de Opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk is voor de betaling van het juiste loon aan de Uitzendkracht.
3. Indien op enig moment blijkt dat die functieomschrijving en de bijbehorende inschaling niet overeenstemt met de werkelijk door de Uitzendkracht uitgeoefende functie, zal de Opdrachtgever aan Charlie works onverwijld de juiste functieomschrijving met bijbehorende inschaling aanreiken. De beloning van de Uitzendkracht zal opnieuw worden vastgesteld aan de hand van de nieuwe functieomschrijving. De functieomschrijving en/of inschaling kan tijdens de Opdracht worden aangepast, indien de Uitzendkracht op die aanpassing in redelijkheid aanspraak maakt met een beroep op wet- en regelgeving en/of de CAO. Indien de aanpassing leidt tot een hogere beloning, is Charlie works gerechtigd de beloning van de Uitzendkracht én het Opdrachtgeverstarief dienovereenkomstig te corrigeren. De Opdrachtgever is dit gecorrigeerde tarief aan Charlie works verschuldigd vanaf het moment dat de Uitzendkracht aanspraak heeft op de hogere beloning op grond van wet- en regelgeving en/of de CAO.
4. De Opdrachtgever stelt Charlie works tijdig, in ieder geval direct bij het bekend worden, op de hoogte van wijzigingen in de Inlenersbeloning en van vastgestelde initiële loonsverhogingen. Dit lid is niet van toepassing indien en zo lang als de Uitzendkracht wordt beloond overeenkomstig de CAO- beloning voor de allocatiegroep.
5. Indien en voor zover de Uitzendkracht vanwege niet indeelbaarheid wordt beloond overeenkomstig de ABU-beloning, stelt de Opdrachtgever Charlie works tijdig en in ieder geval direct bij het bekend worden op de hoogte van een wijziging in het functiegebouw van de Opdrachtgever die tot gevolg heeft dat de door de Uitzendkracht uitgeoefende functie alsnog in het functiegebouw van de Opdrachtgever kan of had moeten worden ingedeeld. De beloning en het Opdrachtgeverstarief worden in dat geval overeenkomstig lid 3 van dit artikel aangepast.
6. Vergoedingen en toeslagen zoals die voor overwerk, reisuren/reistijd, fysiek belastende omstandigheden, werk in ploegendiensten of onregelmatigheid, op bijzondere tijden of dagen (daaronder begrepen feestdagen), verschoven uren en/of bereikbaarheids- of beschikbaarheidsdiensten alsmede eenmalige en eindejaarsuitkeringen worden beloond overeenkomstig de CAO en/of andere toepasselijke arbeidsvoorwaardenregelingen, en tenminste conform de Inlenersbeloning, en worden aan de Opdrachtgever doorberekend.

Artikel 11 – Goede uitoefening van leiding en toezicht
1. De Opdrachtgeverzalzich ten aanzien van de Uitzendkracht bij de uitoefening van leiding en toezicht, alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk, gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen medewerkers gehouden is.
2. Het is de Opdrachtgever behoudens schriftelijke toestemming niet toegestaan de Uitzendkracht op zijn beurt aan een derde ‘door te lenen’; dat wil zeggen aan een derde ter beschikking te stellen voor het onder leiding en toezicht van deze derde verrichten van werkzaamheden. Onder derde wordt mede verstaan een (rechts)persoon waarmee de Opdrachtgever in een groep (concern) is verbonden.
3. De Opdrachtgever kan de Uitzendkracht slechts te werk stellen in afwijking van het bij Opdracht en deze algemene voorwaarden bepaalde, indien Charlie works en de Uitzendkracht daarmee vooraf schriftelijk hebben ingestemd.
4. De Opdrachtgever zal aan de Uitzendkracht de schade vergoeden die deze lijdt doordat een aan hem toebehorende zaak, die in het kader van de opgedragen werkzaamheden is gebruikt, is beschadigd of teniet gegaan.
5. Charlie works is tegenover de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade aan de Opdrachtgever, derden of de Uitzendkracht zelf die voortvloeien uit het handelen of nalaten van de Uitzendkracht. Opdrachtgever vrijwaart Charlie works ter zake tegen elke aanspraak die derden of uitzendkrachten jegens Charlie works als werkgever ter zake van het in dit lid bepaalde schade en vergoedt alle daarmee samenhangende en in redelijkheid door Charlie works gemaakte kosten.
6. De Opdrachtgever zal zich, voor zover mogelijk, afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van Charlie works verstrekt de Opdrachtgever een bewijs van verzekering

Artikel 12 – Tewerkstelling in buitenland
1. De Opdrachtgever informeert Charlie works tenminste 45 kalenderdagen voor aanvang van de voorgenomen tewerkstelling in het buitenland zodat Charlie works voldoende tijd heeft om een A 1 verklaring aan te vragen.
2. Voortewerkstelling in het buitenland dient te allen tijde schriftelijke toestemming te zijn van Charlie works en van de Uitzendkracht. Opdrachtgever staat er voor in dat de tewerkstelling buiten Nederland geen extra kosten of risico’s voor Charlie works en/of de Uitzendkracht met zich meebrengt en vrijwaart Charlie works dienaangaande.
3. Tewerkstelling van de Uitzendkracht in het buitenland door een in Nederland gevestigde Opdrachtgever is slechts mogelijk voor bepaalde tijd onder de voorwaarden dat de Opdrachtgeverleiding en toezicht heeft georganiseerd. Tewerkstelling in het buitenland zal altijd geschieden met het in achtnemen van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving van desbetreffend land.
4. De Opdrachtgever zal een deugdelijke (reis)verzekering afsluiten. Op verzoek van Charlie works verstrekt deOpdrachtgever een bewijs van verzekering.

Artikel 13 – Arbeidsomstandigheden
1. De Opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij in de Arbeidsomstandighedenwet wordt aangemerkt als werkgever. De Opdrachtgever is jegens de Uitzendkracht en Charlie works verantwoordelijk voor de nakoming van de uit artikel 7:658 BW, de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek, gezondheid, welzijn en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen.
2. De Opdrachtgever is gehouden om aan de Uitzendkracht en aan Charlie works tijdig, in ieder geval één werkdag voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk informatie te verstrekken over de verlangde beroepskwalificaties en de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats. De Opdrachtgever geeft de Uitzendkracht actieve voorlichting met betrekking tot de binnen zijn onderneming gehanteerde Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE).
3. Indien de Uitzendkracht een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal de Opdrachtgever, indien wettelijk vereist, de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorg dragen dat daarvan onverwijld een schriftelijke rapportage wordt opgemaakt. In de rapportage wordt de toedracht van het bedrijfsongeval of de beroepsziekte zodanig vastgelegd, dat daaruit met redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het bedrijfsongeval of de beroepsziekte het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van het bedrijfsongeval dan wel de beroepsziekte. De Opdrachtgever informeert Charlie works zo spoedig mogelijk over het bedrijfsongeval of de beroepsziekte en overlegt een kopie van de opgestelde rapportage.
4. De Opdrachtgever zal aan de Uitzendkracht alle schade vergoeden die de Uitzendkracht in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt en vrijwaart Charlie works tegen alle vorderingen tot vergoeding van schade van de Uitzendkracht of diens nabestaanden op Charlie works.
5. Indien en voor zover Opdrachtgever op grond van artikel 7:658 en/of artikel 7:611 en/of artikel 6:108 en/of artikel 6:162 BW aansprakelijk is, zal Opdrachtgever ingeval van ziekte of arbeidsongeschiktheid van de Uitzendkracht aan Charlie works de terzake door Charlie works geleden en/of te lijden schade vergoeden, welke in ieder geval bestaat uit de kosten van loondoorbetaling tijdens ziekte of arbeidsongeschiktheid van de Uitzendkracht alsmede de door Charlie works te maken kosten uit hoofde van voornoemde artikelen.
6. De Opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van Charlie works verstrekt de Opdrachtgever een bewijs van verzekering.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid opdrachtgever
1. De Opdrachtgever die de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit deze algemene voorwaarden, Opdrachten en/of overige overeenkomsten niet of ondeugdelijk nakomt, is gehouden tot vergoeding van alle daaruit voortvloeiende schade van Charlie works. Het bepaalde in dit artikel is van algemene gelding,zowel -zo nodig aanvullend – ten aanzien van onderwerpen waarbij de schadevergoedingsplicht reeds afzonderlijk in deze algemene voorwaarden, opdrachten en/of overige overeenkomsten is geregeld als ten aanzien van onderwerpen waarbij dat niet het geval is.

Artikel 15 – Opdrachtgeverstarief
1. Het door de Opdrachtgever aan Charlie works verschuldigde Opdrachtgeverstarief wordt berekend over de door de Uitzendkracht gewerkte uren en/of (indien dit aantal hogeris) over de uren waarop Algemene voorwaarden Charlie works holding N.V. 2021-01 8 Charlie works op grond van deze algemene voorwaarden, opdrachten en/of overige overeenkomsten aanspraak heeft en/of de door Charlie works aan de Uitzendkracht verschuldigde toeslagen. Het Opdrachtgeverstarief vermeerderd met de kostenvergoedingen die Charlie works verschuldigd is aan de Uitzendkracht, alsmede een ADV-toeslag ingeval de Uitzendkracht recht heeft op ADV, wordt aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Over het Opdrachtgeverstarief en kostenvergoedingen wordt btw in rekeninggebracht. De transitievergoeding is voor rekening van Opdrachtgever. Bij de doorbelasting wordt rekening gehouden met uitstroom, overname en andere factoren die van invloed zijn op de eventueel daadwerkelijk door Charlie works te betalen transitievergoeding. Opdrachtgeverzal geen aanspraak maken op enige teruggave en/of creditering dienaangaande en doet daarvan op voorhand onvoorwaardelijk afstand.
2. Charlie works is gerechtigd om het Opdrachtgeverstarief tijdens de looptijd van de Opdracht overeenkomstig, en per de datum dat de betreffende wijziging zich heeft voorgedaan, aan te passen, indien de kosten van de uitzendarbeid stijgen door bv. de navolgende redenen:

3. Indien de Opdrachtgever bezwaar maakt tegen het aangepaste Opdrachtgeverstarief ingevolge lid 2 en/of artikel 10, dan ligt daarin besloten het verzoek van de Opdrachtgever om de Terbeschikkingstelling te beëindigen, dit onverminderd de verplichting van Opdrachtgever om tot het moment dat de Opdracht rechtsgeldig is beëindigd het aangepaste tarief te betalen.
4. Onverminderd het hiervoor bepaalde is Charlie works te allen tijde gerechtigd het Opdrachtgeverstarief per 1 januari van ieder jaar te indexeren. Deze indexering zal worden gebaseerd op de stijging van de CBS-index cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen, voor personeel in de zakelijke dienstverlening (SBI 2008) tussen de aanvangsdatum van de Opdracht en de datum van indexering van het Opdrachtgeverstarief.
5. Iedere aanpassing van het Opdrachtgeverstarief wordt door Charlie works zo spoedig mogelijk aan de Opdrachtgever bekendgemaakt en schriftelijk aan de Opdrachtgever bevestigd.
6. Indien de beloning van Uitzendkracht te laag is vastgesteld, is Charlie works gerechtigd ook achteraf met terugwerkende kracht de beloning vast te stellen en het Opdrachtgeverstarief dienovereenkomstig met terugwerkende kracht aan te passen en in rekening te brengen. Charlie works kan tevens hetgeen de Opdrachtgever daardoor te weinig heeft betaald en kosten die als gevolg hiervan door Charlie works zijn gemaakt, aan de Opdrachtgever in rekening brengen.
7. Indien de Uitzendkracht zich op de afgesproken tijd en plaats voor het verrichten van de uitzendarbeid meldt, maar door de Opdrachtgever niet in staat wordt gesteld de uitzendarbeid aan te vangen, danwel minder dan drie uur werkzaamheden verricht, is de Opdrachtgever gehouden aan Charlie works per oproep het Opdrachtgeverstarief berekend over drie gewerkte uren te betalen.
8. Bij een Oproepovereenkomst is Opdrachtgever gehouden iedere wijziging van een oproep – waaronder begrepen het (gedeeltelijk) vervallen daarvan – tijdig en juist, derhalve meer dan vier (4) kalenderdagen vóór de wijziging of intrekking, schriftelijk aan Charlie works mede te delen, bij gebreke waarvan Opdrachtgever tot (door) betaling van de gewijzigde of ingetrokken oproep, waaronder begrepen de eventuele wettelijke verhoging, gehouden is.
9. Ingeval sprake is van een Oproepovereenkomst is Charlie works ingevolge artikel 7:628a BW gehouden Uitzendkrachten telkens na afloop van 12 maanden een vaste urenomvang te bieden gelijk aan het gemiddelde van één maand over de voorgaande 12 maanden. Charlie works zal Opdrachtgever zulks tijdig mededelen. Indien Charlie works gehouden is een urenomvang te bieden, dan wel in de uitzendovereenkomst in samenspraak met Opdrachtgever vaste uren zijn opgenomen, rust op Opdrachtgever een gelijke verplichting tot inhuur van de Uitzendkracht voor die uren. Vaste uren dienen te allen tijde door Opdrachtgever te worden betaald, ongeacht of deze gewerkt zijn. Indien Charlie works geen tijdig of juist aanbod heeft kunnen doen als gevolg van een omstandigheid gelegen in de risicosfeer van Opdrachtgever, is Opdrachtgever gehouden tot betaling van iedere loonaanspraak van de Uitzendkracht in dit kader, waaronder begrepen de eventuele wettelijke verhoging. Opdrachtgever verbindt zich op voorhand onvoorwaardelijk tot betaling daarvan conform de geldende afspraken.

Artikel 16 – Tijdverantwoording
1. Tijdverantwoording vindt plaats op basis van de met de Opdrachtgever overeengekomen wijze met inachtneming van deze algemene voorwaarden, opdrachten en/of overige overeenkomsten.
2. Indien geen wijze van tijdverantwoording is overeengekomen, geschiedt de tijdverantwoording middels door de Opdrachtgever schriftelijk geaccordeerde declaratieformulieren, al dan niet per e-mail. De Opdrachtgever en Charlie works kunnen overeenkomen dat de tijdverantwoording geschiedtmiddels een tijdregistratiesysteem, een elektronisch en/of automatiseringssysteem of middels door of voor de Opdrachtgever opgestelde overzichten.
3. De Opdrachtgever draagt zorg voor een correcte en volledige tijdverantwoording en is gehouden erop toe te zien of te doen toezien, dat de daarin opgenomen gegevens van de Uitzendkracht correct en naar waarheid zijn vermeld, zoals: naam van de Uitzendkracht, het aantal gewerkte uren, overuren, onregelmatigheidsuren en ploegenuren, de overige uren waarover ingevolge deze algemene voorwaarden, opdrachten en/of overige overeenkomsten het Opdrachtgeverstarief is verschuldigd, de eventuele toeslagen en eventuele werkelijk gemaakte kosten.
4. Indien de Opdrachtgever de tijdverantwoording aanlevert, zorgt hij ervoor dat Charlie works aansluitend aan de door de Uitzendkracht gewerkte week over de tijdverantwoording beschikt. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de wijze waarop de tijdverantwoording aan Charlie works wordt verstrekt.
5. Alvorens de Opdrachtgever de tijdverantwoording aanlevert, geeft hij de Uitzendkracht de gelegenheid de tijdverantwoording te controleren. Indien en voor zover de Uitzendkracht de in de tijdverantwoording vermelde gegevens betwist, is Charlie works gerechtigd de uren en kosten vast te stellen overeenkomstig de opgave van de Uitzendkracht, tenzij de Opdrachtgever kan aantonen dat de door hem vermelde gegevens correct zijn. Op verzoek van Charlie works geeft Opdrachtgever inzage in de oorspronkelijke tijdsregistratie van Opdrachtgever en verstrekt Opdrachtgever een afschrift hiervan.
6. Indien de tijdverantwoording geschiedt middels door de Uitzendkracht aan te leveren declaratieformulieren, behoudt de Opdrachtgever een kopie van het declaratieformulier. Bij verschil tussen het door de Uitzendkracht bij Charlie works ingeleverde declaratieformulier en het door de Opdrachtgever behouden afschrift, geldt het door de Uitzendkracht bij Charlie works ingeleverde declaratieformulier voor de afrekening als volledig bewijs, behoudens geleverd tegenbewijs door de Opdrachtgever.

Artikel 17 – Inspanningsverplichting en aansprakelijkheid Charlie works
1. Charlie works is gehouden zich in te spannen om de Opdracht naar behoren uit te voeren. Indien en voor zover Charlie works deze verplichting niet nakomt, is Charlie works gehouden tot vergoeding van de daaruit voortvloeiende schade van de Opdrachtgever, mits de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie maanden na het ontstaan of bekend worden van die schade, een schriftelijke klacht ter zake indient bij Charlie works en daarbij aantoont dat de schade het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Charlie works.
2. Iedere uit de Opdracht met betrekking tot de Terbeschikkingstelling van een Uitzendkracht voortvloeiende aansprakelijkheid van Charlie works is per gebeurtenis beperkt tot het in rekening te brengen tarief over de duur van de Opdracht met een maximum van 3 maanden. De aansprakelijkheid van Charlie works is in ieder geval beperkt tot € 100.000,– per kalenderjaar en gaat in geen geval het bedrag te boven dat onder de dekking van haar verzekering valt. Een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
3. Charlie works is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, boetes, schade door verlies of beschadiging van gegevens of imagoschade.

Artikel 18 – Intellectuele en industriële eigendom
1. Charlie works zal de Uitzendkracht na een verzoek daartoe door de Opdrachtgever een schriftelijke verklaring laten ondertekenen teneinde – voor zover nodig en mogelijk – te bewerkstelligen c.q. bevorderen, dat alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de resultaten van de werkzaamheden van de Uitzendkracht toekomen, respectievelijk (zullen) worden overgedragen aan de Opdrachtgever. Indien Charlie works in verband hiermee een vergoeding verschuldigd is aan de Uitzendkracht of anderszins kosten dient te maken, is de Opdrachtgever een gelijke vergoeding c.q. gelijke kosten verschuldigd aan Charlie works.
2. Het staat de Opdrachtgever vrij om rechtstreeks een geheim houdingsovereenkomst met de Uitzendkracht aan te gaan of hem een verklaring ter ondertekening voor te leggen ter zake van de in lid 1 van dit artikel bedoelde intellectuele en industriële eigendomsrechten. De Opdrachtgever informeert Charlie works over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de ter zake opgemaakte overeenkomst/verklaring aan Charlie works.
3. Charlie works is jegens de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor een boete of dwangsom die de Uitzendkracht verbeurt of eventuele schade van de Opdrachtgever als gevolg van het feit dat de Uitzendkracht zich beroept op enig recht van intellectuele en/of industriële eigendom.

Artikel 19 – Geheimhouding
1. Charlie works en de Opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere partij, diens activiteiten en relaties, die hen ter kennis is gekomen ingevolge de Opdracht, verstrekken aan derden, tenzij – en alsdan voor zover – verstrekking van die informatie nodig is om de Opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.
2. Charlie works zal op verzoek van de Opdrachtgever de Uitzendkracht verplichten geheimhouding te betrachten omtrent al hetgeen hem bij het verrichten van de werkzaamheden bekend of gewaar wordt, tenzij op de Uitzendkracht een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.
3. Het staat de Opdrachtgever vrij om de Uitzendkracht rechtstreeks te verplichten tot geheimhouding. De Opdrachtgever informeert Charlie works over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de ter zake opgemaakte verklaring overeenkomst aan Charlie works.
4. Charlie works is niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of eventuele schade van de Opdrachtgever als gevolg van schending van een geheimhoudingsplicht door de Uitzendkracht.

Artikel 20 – Facturatie en betaling
1. Facturatie vindt plaats aan de hand van de met de Opdrachtgever overeengekomen wijze van tijdverantwoording.
2. Alvorens de Opdrachtgever de tijdverantwoording aanlevert, geeft hij de Uitzendkracht de gelegenheid de tijdverantwoording te controleren. Indien en voor zover de Uitzendkracht de in de tijdverantwoording vermelde gegevens betwist, is de uitzendonderneming gerechtigd de uren en kosten vast te stellen overeenkomstig de opgave van de Uitzendkracht, tenzij de Opdrachtgever kan aantonen dat de door hem vermelde gegevens correct zijn. Op verzoek van de uitzendonderneming geeft Opdrachtgever inzage in de oorspronkelijke tijdsregistratie van Opdrachtgever en verstrekt de Opdrachtgever een afschrift hiervan.
3. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen wordt er wekelijks gefactureerd.
4. Opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke factuur van Charlie works te voldoen binnen veertien kalenderdagen na factuurdatum. De factuur is voldaan indien het volledig verschuldigde bedrag is ontvangen door Charlie works. Uitsluitend betalingen aan Charlie works of een door Charlie works schriftelijk aangewezen derde werken bevrijdend. Indien een factuur niet binnen de genoemde termijn is betaald, is de Opdrachtgever vanaf de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn van rechtswege in verzuim en een rente van 1% per kalendermaand verschuldigd, waarbij een deel van een maand tot een volle maand wordt gerekend.
5. Indien de Opdrachtgever de factuur geheel of gedeeltelijk betwist, dient hij dit binnen veertien kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk, met nauwkeurige opgaaf van redenen, aan Charlie works te melden. Na deze periode vervalt het recht van de Opdrachtgever om de factuur te betwisten. De bewijslast omtrent tijdige betwisting van de factuur rust op de Opdrachtgever.
6. De Opdrachtgever is niet bevoegd het factuurbedrag, ongeacht of hij dit betwist, te verrekenen met een al dan niet terechte tegenvordering en/of de betaling van de factuur op te schorten.
7. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Charlie works maakt als gevolg van niet nakoming door de Opdrachtgever van diens verplichtingen op grond van dit artikel komen geheel voor rekening van Opdrachtgever. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke kosten wordt gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief BTW (dit met een minimum van €250,00 per vordering, tenzij Charlie works aantoonbaar meer kosten heeft gemaakt). Deze gefixeerde vergoeding zal steeds, zodra de Opdrachtgever in verzuim is, door de Opdrachtgever verschuldigd zijn en zonder bewijs in rekening worden gebracht.

Artikel 21 – Bijzondere verplichtingen met betrekking tot identiteit en verwerking persoonsgegevens
1. De Opdrachtgever aan wie door Charlie works een Uitzendkracht ter beschikking wordt gesteld, verifieert en stelt de identiteit vast van de Uitzendkracht conform de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder begrepen doch niet beperkt tot de Wet arbeid vreemdelingen (Wav), de Wet op de loonbelasting en de Wet op de identificatieplicht. Tevens zal de Opdrachtgever voldoen aan de op de hem deswege rustende administratie- en bewaarplichten.
2. Ter zake vreemdelingen verklaart de Opdrachtgever zich uitdrukkelijk bekend met de Wav, onder meer inhoudende dat de Opdrachtgever bij aanvang van de arbeid door een vreemdeling een afschrift van het document bedoeld in artikel 1 sub 1 tot en met 3 van de Wet op de identificatieplicht, van de vreemdeling dient te ontvangen. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor een zorgvuldige controle van dit document, stelt aan de hand daarvan de identiteit van de vreemdeling vast en neemt een afschrift van het document op in zijn administratie. Charlie works is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor een eventuele boete die in het kader van de Wav aan de Opdrachtgever wordt opgelegd.
3. De Opdrachtgever verklaart zich nadrukkelijk bekend met de geldende wet- en regelgeving aangaande de verwerking van persoonsgegevens Charlie works en de Opdrachtgever zullen elkaar in staat stellen voornoemde wetgeving te kunnen naleven. De Opdrachtgever zal de via Charlie works verkregen persoonsgegevens in ieder geval slechts gebruiken voor het doel waarvoor zij zijn verkregen, zal deze niet langer bewaren dan conform wet- en regelgeving toegestaan en zal zorgen voor een adequate beveiliging van deze persoonsgegevens.

Artikel 22 – Bejegening uitzendkracht
1. Opdrachtgever en Charlie works zullen geen verboden onderscheid maken, niet naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, leeftijd of welke grond dan ook. Opdrachtgever en Charlie works zullen uitsluitend voor de functie relevante eisen stellen of mee laten wegen bij het verstrekken respectievelijk uitvoeren van de Opdracht, en bij de selectie en de behandeling van uitzendkrachten.
2. Opdrachtgever is bekend met de Klokkenluiderswet en waarborgt dat de Uitzendkracht op de gelijke wijze als zijn eigen personeel toegang krijgt tot de klokkenluidersregeling indien de Opdrachtgever een dergelijke regeling kent of op hem van toepassing is.
3. Indien de Opdrachtgever een klachtenregeling kent met betrekking tot de bejegening van werknemers, zal hij waarborgen dat de Uitzendkracht op gelijke wijze als zijn eigen personeel toegang krijgt tot deze klachtenregeling. Het gaat hierbij enkel om klachten die niet het werkgeverschap van Charlie works betreffen. Dit alles, voor zover er geen wettelijke verplichtingen anderszins bestaan.

Artikel 23 – Verplichtingen met betrekking tot de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs
1. De Opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 8b van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) en zorgt dat uitzendkrachten gelijke toegang hebben tot de bedrijfsvoorzieningen of diensten in zijn onderneming, met name kantines, kinderopvang- en vervoersfaciliteiten, als de werknemers, die in dienst van zijn onderneming werkzaam zijn in gelijke of gelijkwaardige functies, tenzij het verschil in behandeling om objectieve redenen gerechtvaardigd is.
2. De Opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 8c van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en zorgt ervoor dat binnen zijn onderneming ontstane vacatures tijdig en duidelijk ter kennis worden gebracht aan de Uitzendkracht, opdat deze dezelfde kansen op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft als de werknemers van die onderneming.
3. De Opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 10 Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs. Het is Charlie works niet toegestaan medewerkers ter beschikking te stellen aan de Opdrachtgever of in het gedeelte van de onderneming van Opdrachtgever waar een werkstaking, uitsluiting of bedrijfsbezetting bestaat. De Opdrachtgever zal Charlie works tijdig en volledig informeren over het voornemen, aanvangen, voortduren of eindigen van door de vakbondengeorganiseerde of ongeorganiseerde collectieve acties, waaronder doch niet uitsluitend een werkstaking, uitsluiting of bedrijfsbezetting. De Opdrachtgever zal in de uitvoering van zijn toezicht en leiding over de Uitzendkracht uitdrukkelijk geen opdrachten aan de Uitzendkracht verstrekken waardoor artikel 10 Waadi zal worden overtreden. Zoals, maar niet beperkt tot, het door uitzendkrachten laten uitvoeren van werkzaamheden die normaliter worden uitgevoerd door werknemers die op dat moment deelnemen aan de collectieve acties.
4. De Opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 12a Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs. De Opdrachtgever zal voor de aanvang van de Terbeschikkingstelling en daarna wanneer nodig tijdig en volledig schriftelijk of elektronisch informatie over de arbeidsvoorwaarden aan de uitzendonderneming verschaffen.

Artikel 24 – Privacy
1. Opdrachtgever en Charlie works wisselen in het kader van de Opdracht persoonsgegevens uit van (kandidaat-) Uitzendkrachten en dienen deze beiden met grote zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen overeenkomstig met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en aanverwante wet en regelgeving. De Opdrachtgever zal nimmer gegevens van Charlie works verlangen welke zij op grond van de van toepassing zijnde wet en regelgeving niet mag verstrekken. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verdere verwerking van de door Charlie works aan hem verstrekte gegevens en zal de via Charlie works verkregen persoonsgegevens in ieder geval slechts gebruiken voor het doel waarvoor zij zijn verkregen, zal deze niet langer bewaren dan conform wet- en regelgeving toegestaan en zal zorgen voor een adequate beveiliging van deze persoonsgegevens.
2. Opdrachtgever vrijwaart Charlie works tegen elke aanspraak van (kandidaat-) Uitzendkrachten of overige derden jegens Charlie works in verband met een schending door Opdrachtgever van het bepaalde in dit artikel en zal alle hiermee samenhangende kosten van Charlie works vergoeden.

Artikel 25 – Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op deze algemene voorwaarden, opdrachten en/of overige overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement ‘s- Gravenhage, waarin het hoofdkantoor van Charlie works isgevestigd.

Artikel 26 – Slotbepaling
1. Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de overige bepalingen in de algemene voorwaarden, opdrachten en/of overige overeenkomsten voor het overige van kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.