Általános Feltételek

A Charlie works holding NV általános feltételei a Munkaerő Kölcsönzésre vonatkozóan 2023. 01.

Tartalom

1 Cikkely - Meghatározások
Ezekben az Általános Feltételekben a következő meghatározások érvényesek:

1. Charlie works: a Charlie works Holding B.V.-t összes leányvállalata, mint például a Charlie works B.V., amelyek a Charlie works Holding N.V. részei, és akik az Ügyfél számára ideiglenesen Munkaerőt kölcsönöznek.
2. Kölcsönzött munkaerő: minden természetes személy, aki a Charlie works vállalattal a Holland Polgári Törvénykönyv 7:690 cikkelye szerint munkaszerződést kötött azzal a céllal, hogy az Ügyfél irányítása és felügyelete alatt az Ügyfél számára munkát végezzen.
3. Megbízás: az Ügyfél és a Charlie works között létrejött megállapodás életbe lép, amennyiben a Charlie works egyetlen munkavállalót az Ügyfél rendelkezésére bocsát, a jelen cikk (2) bekezdésében említettek szerint, hogy az az Ügyfél Díjazás ellenében munkát végezzen. Az úgynevezett bérszámfejtési szolgálatásnak megfelelő tevékenységet a Charlie works nem végez. Mivel a Kölcsönzött Munkavállalók az Ügyfél irányítása és felügyelete alatt végzik a munkát, a Charlie Works nem felel semmilyen esetben a Kölcsönzött Munkavállalók által az Ügyfélnek bármilyen jellegű vagy okból okozott károkért.
4. Ügyfél: bármely természetes vagy jogi személy, aki a Megbízásban a Charlie Works mellett Félként szerepel.
5. Kiküldetés: a Kölcsönzött Munkavállaló alkalmazása, az Megbízás alapján. A Kiküldetés abban a pillanatban kezdődik, amikor a Kölcsönzött Munkavállaló megkezdi a munkát. A Kölcsönzött Munkavállalót több Ügyfél is foglalkoztathatja.
6. Kölcsönzési Foglalkoztatási Záradék: az írott rendelkezés a Charlie Works és a Kölcsönzött Munkavállaló közötti Munkaszerződésben, mely szerint a Munkaszerződés törvény alapján ér véget, mivel a Charlie Works által az Ügyfél felé biztosított Kölcsönzött Munkavállaló Kiküldetése az Ügyfél kérvényezésére ér véget (Holland polgári törvénykönyv 7 Cikkely: 691, második bekezdés).
7. Kollektív Munkaszerződés: a Kölcsönzött Munkavállaló Kollektív Munkaszerződése, mely az ABU (A Munkaerő-kölcsönző Ügynökségek Általános Egyesülete) és a releváns munkavállalói szervezet között köttetett.
8. Ügyfél Díj: a díj, melyet az Ügyfél la Charlie Works-nek fizet, kivéve pótdíjakat, a költségek megtérítésével kapcsolatos díjakat és az általános forgalmi adót. A díj óradíjban kerül megadásra, hacsak írásban másként nem állapodunk meg.
9. Bérlő díja: a Bérlő Díja, a Kollektív Munkaszerződésben meghatározottak szerint.
10. Hívási megállapodás: az ideiglenes munkavállaló és a Charlie works között létrejött munkaszerződés, amelyben: (i) a munkakörhöz tartozó munkaidő nem történt meghatározásra, amennyiben a munkavégzés időtartama nem haladja meg: a. az egy hónapot, vagy; b. az egy évet, és a Szerződtetett Munkavállaló bérjogosultsága egyenletesen oszlik meg ezen időegység alatt, vagy; (ii) az Ügynökség sikeresen hivatkozhat a Szerződtetett Munkavállalóval szemben a törvény vagy az ABU CLA szerinti bérek további fizetésére vonatkozó kötelezettség megszüntetésére.

2 Cikkely – Hatáskör
1.
 Ezek az Általános Feltételek érvényesek az összes Megbízásra és a Charlie Works és az ügyfél közötti egyéb megállapodásokra, emellett az összes megvalósuló törvényes tevékenységre, beleértve az ajánlatokat, pályázatokat, javaslatokat és hivatkozásokat.
2. Az Ügyfél bármilyen vásárlási vagy egyéb feltételei érvénytelenek és a Charlie Works határozottan elutasítja őket.
3. Olyan Megbízások, melyek eltérnek ezektől az Általános Feltételektől, csak akkor érvényesek, ha írásban kerültek elfogadásra és csak arra az egy Megbízásra érvényesek.

3 Cikkely – Az Megbízás és a Kiküldetés
Megbízás
1. A Megbízás határozott vagy határozatlan időre lép hatályba.
2. A határozott idejű Megbízás az az Megbízás, amely hatálya lép:

A határozott idejű Megbízás a törvény szerint akkor ér véget, amikor a meghatározott idő lejár vagy egy előre meghatározott, objektívan meghatározható esemény lép fel. A Megbízás határozott időre nem szüntethető meg, hacsak írásban másként nem állapodnak meg.

A Megbízás befejezése
3.
 A határozatlan idejű Megbízás a szerződés írásos felbontásával ér véget, melyet 14 napos felmondási idő előz meg.
4. Mindegyik Megbízás azonnal véget ér, amint azt felbontják, ha a Megbízást az egyik Fél a következők miatt vonja vissza:

Ha a Charlie works ezen okok valamelyike ​​miatt felmondja a szerződést, akkor a felmondás alapjául szolgáló Ügyfél magatartás képezi azt az Ügyfél Kérést, amely szerint az Ellátás a felmondási idő betartása nélkül azonnali hatállyal megszüntetésre kerül. A Charlie works nem vonható felelősségre az Ügyfelet emiatt érő károkért. A felmondás eredményeként a Charlie works követelései azonnal esedékessé válnak és kifizetendők.

A Kiküldetés befejezése
5.
 A Megbízás visszavonása maga után vonja a Kiküldetés befejezését. Amennyiben az Ügyfél vonja vissza a megbízást, az azt jelenti, hogy az Ügyfél kérvényezi a Charlie Works-től, hogy a Kiküldetésnek a Megbízás végét jelentő, vagy a Megbízás törvényesen megszűnésének időpontjában a Kiküldetés megszüntetését.
6. Ha a Munkaerő Kölcsönzési Záradék érvényes a Kölcsönzött Munkavállaló és a Charlie works között, a Kölcsönzött Munkavállaló Kiküldetése megszűnik az Ügyfél kérvényezésére abban a pillanatban, hogy a Kölcsönzött Munkavállaló jelenti, hogy alkalmatlanság/betegség miatt nem képes elvégezni a munkafeladatát. Ebben az esetben, az Ügyfélnek kell a kérvényt benyújtania. Kérés esetén az Ügyfél a Charlie worknek írásban megerősíti a kérvényt.
7. A Kiküldetés törvény szerint megszűnik amint a Charlie works nem tudja többé elérhetővé tenni a Kölcsönzött Munkavállalót, mivel a Charlie works és a Kölcsönzött Munkavállaló között kötött Munkaszerződés megszűnt és ez a Munkaszerződés az Ügyféllel a továbbiakban már nem áll fenn.
8. Az Ügyfél köteles - ideiglenes foglalkoztatási záradékkal rendelkező Ideiglenes Munkaszerződés esetén - időben értesítenie a Charlie workst 26 hét munkavégzés után az ideiglenes foglalkoztatási záradékkal folytatott ideiglenes munkaszerződés folytatásáról, hogy a Charlie works 10 napos felmondási idővel élhessen az ideiglenes munkavállalóval szemben. Az értesítési határidő elmulasztásának vagy késedelmes teljesítésének költségei az Ügyfelet terhelik, kivéve, ha az a körülmény, amely miatt a határidőt nem lehetett betartani, nem tartozik az Ügyfél hatáskörébe. Az Ügyfél előre vállalja, hogy a vonatkozó szerződéseknek megfelelően kifizeti a Charlie works-t, és mindazt, amit a Charlie works köteles megfizetni a Kölcsönzött Munkavállalónak.
9. A Charlie Works felkéri az Ügyfelet, hogy az időben tájékoztassa arról, hogy a Megbízás, amelyet a Charlie works hat hónapra vagy hosszabb időre kötött, törvényileg előírt időbeli hatály szerint megszűnik vagy meghosszabbításra kerül, hogy a Charlie works a jogilag előírt egy hónapos felmondási időt érvényesíthesse. Ha az Ügyfél nem tájékoztatja erről a Charlie workst, vagy ezt időben megtenni elmulasztja, a Kölcsönzött Munkavállalóval kapcsolatban fellépő kártérítést az Ügyfél köteles megfizetni.

4 Cikkely – Helyettesítés és Elérhetőség
1. A Charlie works a Megbízás ideje alatt bármikor jogosult kiközvetített Kölcsönzött helyettesíteni. Ezt az Ügyféltől nem szükséges külön kérvényeznie. Az Ügyfél csak elfogadható okok miatt utasíthatja vissza az együttműködést a helyettesítés során. Az Ügyfél a helyettesítést írásban utasíthatja vissza.
2. A Charlie works nem vonható felelősségre az Ügyfél által, és nem köteles kártérítést vagy költségeket megfizetni az Ügyfélnek, ha bármilyen okból nem képes vagy a továbbiakban nem képes a Kölcsönzött Munkavállalót vagy helyettesítő Kölcsönző Munkavállalót kiközvetíteni a Megbízás keretében megállapított mértékben és módon.

5 Cikkely – Munkaviszony a Kölcsönzött Munkavállalóval
1. Az Ügyfél, aki ugyanerre vagy egyéb munka elvégzésére kíván munkaviszonyt létesíteni a Kölcsönzött Munkavállalóval, haladéktalanul írásban értesíti erről a Charlie workst még mielőtt ezt a szándékát megvalósítja.
2. Ebben a Cikkben a munkaviszony létesítése alatt az alábbit kell érteni: munkaviszony létesítése, munkaszerződés megkötése és/vagy Megbízási szerződés megkötése az Ügyfél részéről a Kölcsönzött Munkavállalóval, valamint a Kölcsönzött Munkavállaló harmadik fél által rendelkezésre való bocsátása (vagy más módon történő munkavégzés).
3. Az Ügyfél a Kölcsönzött Munkavállalóval nem létesíthet munkaviszonyt, ameddig a Charlie works-el kötött munkaszerződés törvényes módon le nem zárul.
4. Abban az esetben, ha Az Ügyfél olyan Kölcsönzött Munkavállalót alkalmaz munkaviszony keretében, aki 2080 óránál kevesebbet dolgozott, az Ügyfél köteles díjat fizetni a Charlie works számára. Ez a díj, a 25%-a a legfrissebb óradíjnak, 2080 órára kiszámítva, melyből levonásra kerül a Kölcsönzött Munkavállaló által ledolgozott órák száma, az ügyféllel kötött Megbízás alapján. Ez az összeg az ÁFÁ-t nem tartalmazza.
5. Ha az Ügyfél az Ellátás befejezésétől számított 6 hónapon belül munkaviszonyt létesít a Kölcsönzött Munkavállalóval, akkor az Ügyfél az 5(4). Cikk szerinti díjat köteles fizetni. Ez vonatkozik abban az esetben is, ha az Ügyfél közvetlenül vagy harmadik félen keresztül kereste meg a Kölcsönzött Munkavállalót, vagy a Kölcsönzött Munkavállaló közvetlenül vagy harmadik félen keresztül folyamodott állásért az Ügyfélnél.
6. Az Ügyfél akkor is tartozik a Charlie worksnek az 5. cikk 4. bekezdés szerinti díjjal, ha az Ügyfél a Kölcsönzött Munkavállalóval a Charlie works közvetítése által került kapcsolatba anélkül, hogy ebből kifolyólag Megbízást/Elhatározás született volna, és az Ügyfél a jelölt bemutatásától számított 12 hónapon belül munkaviszonyt létesít az adott Kölcsönzött Munkavállalóval. Abban az esetben, ha az Ügyfél és a Charlie works még nem jutottak megegyezésre az Ügyfél díj összegét és a ledolgozandó órák számát illetően, az Ügyfél a Charlie works részére 20 000 EUR (Áfa nélkül) összeget köteles megfizetni a Charlie works ’teljes kártérítés igénylési jog’ elvitatása nélkül.
7. Ebben a Cikkben a Kölcsönzött Munkavállaló kifejezés alatt a Charlie works által az Ügyfélnek bemutatott Kölcsönzött Munkavállaló jelöltet is értjük, az Ügyfél pedig a potenciális Ügyfelet vagy az Ügyfélhez kapcsolódó csoport kapcsolt vállalatát is.

6 Cikkely – Felfüggesztés joga
1. Az Ügyfélnek nem áll jogában felfüggeszteni teljesen vagy részlegesen a Kölcsönzött Munkavállaló alkalmazását, kivételt képeznek az olyan elkerülhetetlen kényszerítő körülmények, melyek a holland polgári törvénykönyv 6:75 Cikkelyében vannak meghatározva.
2. Ezen cikkely 1 pontjával ellentétben, a felfüggesztés lehetséges, ha:

7 Cikkely - Munkafolyamat
1. A Megbízás megkezdése előtt az Ügyfél köteles a Charlie works részére átadni a Charlie works Holding N.V. 2021-01 5 Megbízás Általános Felhasználási és Szerződési Feltételeihez szükséges információkat, beleértve a pozíció pontos leírását, a munkaköri követelményeket, a munkaidőt, a ledolgozandó órák számát, a tevékenységeket, a munkavégzés helyét, a munkakörülményeket és a Megbízás tervezett időtartamát.
2. A Charlie works határozza meg, melyik (jelentkező) Kölcsönzött Munkavállalót ajánlanja az Ügyfélnek a Megbízás elvégzésére, az Ügyfél által szolgáltatott információk alapján és az ismert kapacitások alapján, a (jelentkező) Kölcsönzött Munkavállaló ismeretei és szakértelme alapján, amely megfelel a Kiküldetésre. Az Ügyfélnek jogában áll visszautasítani az ajánlott (jelentkező) Kölcsönzött Munkavállalót, melynek eredményeként a (jelentkező) Kölcsönzött Munkavállaló Kiküldetése visszavonásra kerül.
3. A Charlie works nem hibás az Ügyféllel szemben, ha az Ügyfél és a Charlie works közötti kapcsolat, a potenciális Megbízás megkezdése előtt, mely egy specifikus kérést tartalmaz az Ügyfél részéről, hogy elérhetővé tegyen számára egy Kölcsönzött Munkavállalót, bármilyen okból kifolyólag nem vezet egy Kölcsönzött Munkavállaló Kiküldetéséhez, az Ügyfél által kérvényezett időtartamon belül.
4. Ha a Charlie works információt kér az Ügyféltől ahhoz, hogy törvény vagy a Kollektív Munkaszerződés szerint elvégezhesse kötelezettségeit, az Ügyfélnek, az első kérelmezést követően ingyen és bérmentve, szolgáltatnia kell ezeket az információkat.

8 Cikkely – A munka hatásköre és a munkaórák

1. A Megbízás megkezdése előtt a Megbízó teljes és pontos tájékoztatást ad a Kikölcsönzött Munkavállaló azon időpontjairól (napok és időpontok, más néven „munkaidő”), amely alatt a Kikölcsönzött munkavállaló munkavégzésre kötelezhető. Az Ügyfél tudomásul veszi a helyes adatszolgáltatást, és kijelenti, hogy ismeri a törvény rendelkezéseit. Az átlátható és kiszámítható foglalkoztatási feltételekről szóló uniós irányelv végrehajtása, amely 2022 augusztus elsején lépett hatályba, és a Charlie Works ebből eredő kötelezettségei a kölcsönzött munkavállaló felé, mint például a munkaidőre vonatkozó tájékoztatási kötelezettség. Az ügyfél a Megbízás időtartama alatt garantálja, hogy a Kikölcsönzött Munkavállaló tényleges munkaideje nem tér el a Megbízó által a Megbízás megkezdésekor közölt munkaidőtől, vagy legalább is nem úgy, hogy ez nagyrészt kiszámíthatatlan időket eredményez , a fentiekben említett törvény értelmében. Az Ügyfél tisztában van azzal, hogy ha az Ideiglenes munkavállaló munkaideje teljesen vagy nagymértékben kiszámíthatatlan , akkor a Charlie works betarthatja a törvényi szabályokat (az Ügyfél által ismert) az ún. ügyeleti szerződés alapján. Ha a Kikölcsönzött Munkavállalónál szükséges a munkakör bővítése,abban az esetben a Megrendelővel egyeztetett (minimum).munkakör - szükség esetén visszamenőleges hatállyal - ennek megfelelően módosítva és ettől a pillanattól kezdve az ügyfél az ennek megfelelő,módosított ügyféldíjat fizeti a munkaidőre. Az Ügyfél garantálja, hogy az Ügyfél annak megfelelően cselekszik, amely (közvetlenül) azt eredményezi, hogy a Charlie works megfelel az ügyeleti szerződésre vonatkozó előírásoknak. Az ideiglenes munkavállalónak meg kell felelnie, az Ügyfél a Charlie Works-ön keresztül veszi fel az ideiglenes munkavállalót olyan időtartamra/időszakra, amely teljes mértékben összhangban van a Charlie által az ideiglenes munkavállalóval szembeni kötelezettségeivel,vagy az Ügyfél ebben a tekintetben teljes mértékben kártalanítja a Charlie works-öt. Ez mindenki számára azt jelenti,ha a Megbízónak átmenetileg nincs vagy kevesebb munkája van a Kikölcsönzött Munkavállaló részére, vagy ha maga a munkavállaló a Megbízás hátralévő időtartamára nem tud munkába állni, az Ügyfél részéről a Charlie works hatókörének megfelelően a teljes díj fizetendő. Az általános szerződési feltételek fordítása esetén a holland nyelvű változat az irányadó. A kölcsönzött munkavállaló köteles betartani.
2. A Kölcsönzött Munkavállaló munkájának hatásköre és munkaórái az Ügyfélnél az Megbízásban fel vannak tüntetve, vagy más módon képezik a megállapodás részét. A Kölcsönzött Munkavállaló munkájának hatásköre, munkaórái és szünetei meg kell egyezzenek azokkal az órákkal és időkkel, melyeket az Ügyfélnél általában alkalmaznak, kivéve egyébe megállapodás esetén. Az Ügyfél garantálja, hogy a Kölcsönzött Munkavállaló munkájának hatásköre, munkaórái és szünetei megfelelnek a törvényes követelményeknek. Az Ügyfél biztosítja, hogy a Kölcsönzött Munkavállaló nem haladja meg a törvény által engedélyezett ledolgozott órák számát és a munka megállapodás szerinti hatáskörét, kivéve az esetleges túlórákat.
3. A Kölcsönzött Munkavállaló munkaszüneti napjait és szabadságait a törvény és a Kollektív Munkaszerződés szabályozza.

9 Cikkely – Vállalat bezárás és kötelező szabadnapok
1. A megkötött Megbízás alapján, az Ügyfélnek tájékoztatnia kell a Charlie works-t a vállalat bármilyen bezárásáról és kollektív kötelező szabadnapról, a Megbízás időtartama alatt, azért, hogy ha lehetséges, a Charlie works be tudja illeszteni ezt a körülményt a Kölcsönzött Munkavállalóval kötött Munkaszerződésbe. Ha a vállalat bezárásának és/vagy kollektív kötelező szabadnapoknak szándéka csak a Megbízás megkötése után jelentkezett, az Ügyfélnek a bejelentést követően azonnal értesítenie kell a Charlie works-t.

10 Cikkely – Pozíció és fizetés
1. A Megbízás megkötése előtt, az Ügyfélnek ismertetnie kell a Charlie works-el a pozíció leírását, melyet a Kölcsönzött Munkavállaló végezni fog, a vonatkozó fizetési besorolást és minden információt a Bérlő fizetésének elemeivel kapcsolatban (a mennyiség és az idő kapcsán: csak amennyiben és az adott időben ismert terjedelemig).
2. Odmena Dočasného pracovníka, vrátane prípadných prémií a náhrad výdavkov, sa určí v súlade so ZP (vrátane ustanovení, týkajúcich sa odmeňovania Príjemcu) a platnými zákonmi a predpismi na základe opisu pracovnej pozície a informácií poskytnutých Klientom. Klient si uvedomuje dôležitosť správneho poskytnutia informácií z jeho strany a vyhlasuje, že je oboznámený s ustanoveniami Zákona o fiktívnych stavbách (Wet aanpak schijnconstructies), podľa ktorého je Klient spoločne a nerozdielne zodpovedný za vyplatenie správnej mzdy Dočasnému pracovníkovi.
3. Ha bármikor úgy tűnik, hogy a munkaleírás és az ahhoz kapcsolódó munka nem egyezik meg azzal, amit a Kölcsönzött Munkavállaló tényleges végez, az Ügyfélnek azonnal meg kell adnia a helyes munkaleírást és fizetési besorolást. A Kölcsönzött Munkavállaló fizetését újra kell számolni az új munkaleírás alapján. A munkaleírás és/vagy fizetési besorolás módosítható a Megbízás alatt, ha a Kölcsönzött Munkavállaló érvényesen hivatkozik erre a módosításra, a törvények és szabályok alapján, a Kollektív Munkaszerződés és/vagy a Bérlő fizetése alapján. Ha a módosítások magasabb bérezéshez vezetnek, a Charlie works-nek jogában áll, ennek megfelelően, módosítani a Kölcsönzött Munkavállaló fizetését és az Ügyfél díját. Az Ügyfél ezzel a módosított díjjal attól a pillanattól tartozik a Charlie works-nek, hogy a Kölcsönzött Munkavállaló, a törvények és szabályok és/vagy a Kollektív Munkaszerződés alapján jogosult a magasabb bérezésre.
4. Az Ügyfél tájékoztatni fogja időben a Charlie works-t, amint módosítás történik a Bérlő fizetésében vagy ha bármilyen meghatározott, alapértelmezett bérezés megnövekszik. Ez a bekezdés nem érvényes, ha és ameddig a Rugalmas Munkavállaló a Kollektív Munkaszerződés alapján kerül bérezésre.
5. Amennyiben a Kölcsönzött Munkavállaló az ABU alapján nem kategorizált bérezést kap, az Ügyfél azonnal és mihamarabb tájékoztatja a Charlie Works-t, ha olyan változást észlel az ügyfél munkájának struktúrájában, amely azt eredményezi, hogy a Kölcsönzött Munkavállaló által végzett munkát az ügyfél munka struktúrájába kell vagy kellett volna osztályozni. Ebben az esetben, a fizetés és az Ügyfél díja ezen cikkely 3 pontja alapján kerül módosításra.
6. A Fizetések és bónuszok, mint a túlórákért, a leutazott órákért/utazási időért, fizikailag megterhelő körülményekért, műszakokban vagy szabálytalan munkavégzésért, különleges időpontokban vagy különleges napokon (beleértve az ünnepnapokat) végzett, az munkaidőn kívüli órákért és/vagy az ügyeleti vagy készenléti műszakért járó díjazás a CAO és/vagy egyéb alkalmazandó foglalkoztatási feltételekre vonatkozó szabályok szerint és legalább a Címzett Javadalmazásának megfelelően történik, és az Ügyfelet terhelik.

11 Cikkely – Megfelelő irányítás és felügyelet
1. Az Ügyfél a Kölcsönzött munkavállaló esetében ugyanazokat az irányítási és felügyeleti folyamatokat alkalmazza, valamint a tényleges munkavégzés során ugyanúgy jár el, mint saját alkalmazottai esetében.
2. Az Ügyfélnek nem áll jogában, engedély függvényében, hogy harmadik fél számára a Kölcsönzött Munkavállalót elérhetővé tegye, úgy, hogy az a harmadik fél irányítása és felügyelete alatt végezze munkáját. A Harmadik Fél olyan (jogi) személyt is jelent, mely az Ügyféllel egy vállalatcsoporton belül kapcsolatban áll.
3. Az Ügyfél csak akkor alkalmazhatja a Kölcsönzött Munkavállalót a Megbízásban szereplő esetektől eltérő módon, ha ehhez előzőleg a Charlie Works és a Kölcsönzött Munkavállaló írásban beleegyezett.
4. Ha a Kölcsönzött Munkavállaló a tulajdonát ért kár vagy elhasználódás miatt kárt szenved a kirendelt munkavégzés alatt, ezeket a károkat az Ügyfél köteles megtéríteni.
5. A Charlie Works nem felel az Ügyféllel szemben olyan károkért, melyeket az Ügyfél, harmadik fél vagy maga a Kölcsönzött Munkavállaló szenvedett, amelyek a Kölcsönzött Munkavállaló cselekedeteiből vagy mulasztásaiból származnak. Az Ügyfél, ennek tekintetében, felmenti a Charlie Works-t minden olyan váddal szemben, melyek harmadik féltől vagy a KölcsönzöttMunkavállalótól származnak és a Charlie Works, mint alkalmazó felé irányulnak. Az ebben a bekezdésben meghatározott károk által felmerült költségeket az Ügyfél megtéríti.
6. Az Ügyfél, a lehető legnagyobb mértékű, olyan biztosítással kell rendelkezzen, melyek ezen cikkely kikötéseire érvényesek. Kérésre, az Ügyfél a biztosításról a Charlie Works számára igazolást állít ki.

12. Cikkely – Külföldi kiküldetés
1. Az Ügyfélnek 45 naptári nappal a szándék szerinti külföldi kiküldetést megelőzően tájékoztatnia kell erről a Charlie works-t, annak érdekében, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre a szükséges A 1 nyilatkozat kikérésére.
2. A Kölcsönzött Munkavállalónak külföldi munkavállalás esetén mindenkor írásos engedélyhez kell folyamodnia a Charlie workshöz. Az Ügyfél garantálja, hogy a Hollandián kívüli foglalkoztatás nem jár további költségekkel vagy kockázatokkal a Charlie works és/vagy a Kölcsönzött Munkavállaló számára, és e tekintetben kártalanítja a Charlie workst.
3. Hollandiában székhellyel rendelkező Ügyfélként, Kölcsönzött Munkaerőt külföldi kiküldetésre csak határozott időre lehet küldeni , azzal a feltétellel, hogy az Ügyfél megfelelő irányítást és felügyeletet biztosít. A külföldi kiküldetések mindig törvény szerint és a kérdésben levő ország törvényei és szabályai alapján történnek.
4. Az Ügyfél megfelelő utasbiztosítást köt. Kérésre, az Ügyfél a biztosításról a Charlie Works számára igazolást állít ki.

13. Cikkely – Munkafeltételek
1. Az Ügyfél kijelenti, hogy tudatában van annak, hogy Munkakörülményekre Vonatkozó Törvény szerint ő tekintendő munkáltatónak. Az Ügyfél a Kölcsönzött Munkavállalóval és a Charlie Works-el szemben felelősséggel tartozik, a Holland Polgári Törvénykönyv 7:658 cikkelyének, a Munkakörülményekre Vonatkozó Törvény és az ehhez kapcsolódó törvényes kötelezettségek végrehajtásáért, a munkahelyi biztonságért és általánoságban véve, a jó munkavégzési körülményekért.
2. Az Ügyfél köteles a munkához szükséges szakirányú végezettségről és a munka specifikus sajátosságairól írásban tájékoztatni a Kölcsönzött Munkavállalót és a Charlie Works-t, időben, minden esetben legfeljebb egy nappal a munka megkezdése előtt. Az Ügyfél köteles aktívan tájékoztatni a Kölcsönzött Munkavállalót a vállalatára érvényes Kockázatelemzés és Értékelésről (RI&E).
3. Abban az esetben, ha a Kölcsönzött Munkavállaló munkahelyi balesetet szenved, vagy bármilyen betegséget, amely a munkájából ered, az Ügyfélnek kötelessége, a törvényi előírásnak megfelelően, értesíteni az ezért felelős hatóságokat és biztosítania kell, hogy a szükséges jelentések azonnal megírásra kerülnek. A jelentésnek oly módon kell tartalmaznia kell a baleset körülményeit, hogy megfelelő bizonyossággal meg lehessen állapítani, vajon a balesetet a munkahelyi körülmények okozták-e, és ha igen milyen mértékben okozta a munkahelyi balesetek és betegségek megelőzésére tett intézkedések hiánya . Az Ügyfélnek minél hamarabb értesítenie kell a Charlie Works-t a munkahelyi balesetről vagy betegségtől, a vonatkozó jelentése másolatának továbbításával.
4. Az Ügyfél megtérít a Kölcsönzött Munkavállalónak minden olyan kárt, amelyet a Kölcsönzött Munkavállaló munkája során elszenved, és felmenti a Charlie workst a kölcsönzött munkavállaló vagy a hozzátartozói által okozott kár megtérítésére alól.
5. Amennyiben és amilyen mértékben az Ügyfél felelősséggel tartozik a Holland Polgári Törvénykönyv 7:658. Cikke és/vagy 7:611. Cikke és/vagy 6:108. Cikke szerint a Kölcsönzött Munkavállaló betegsége vagy munkaképtelensége esetén, az Ügyfél köteles megtéríteni az ebből keletkező és/vagy várhatóan keletkező károkat a Charlie works részére, amely kár minden esetben a betegség vagy munkaképtelenség alatt a Kölcsönzött Munkavállaló folytatólagos fizetésének folyósításának valamint a Charlie works számára a fentiek alapján felmerülő költségeiből tevődik össze.
6. Az Ügyfél köteles megfelelő felelősségbiztosítást kötni a jelen cikk rendelkezései alapján. A Charlie works kérésére az Ügyfélnek igazolnia kell a biztosítást.

14. Cikkely – Az Ügyfél kötelezettségei
1. Az Ügyfél, amely nem teljesíti vagy nem teljesíti megfelelően az Általános Feltételekben és a Megbízásban található kötelezettségeket, kártérítést kell fizessen a Charlie Works-nek minden olyan kárért, mely ebből ered. Ezen cikkely kikötései általánosan alkalmazhatóak azokban az esetekben, amelyekre nincs külön megnevezés az Általános Feltételekben, a Megbízásban vagy egyéb megállapodásokban, arra vonatkozóan, hogy melyik fél köteles a kártérítést megfizetni.

15. Cikkely – Az Ügyfél Díja
1. A Charlie works felé, az Ügyfél által fizetendő Ügyféldíjat a Kölcsönzött Munkavállaló által ledolgozott órákra és/vagy (ha ez a szám magasabb) azokra az órákra kell kiszámítani, amelyekre a Charlie works jogosult az Általános Feltételek, megbízások és/vagy egyéb megállapodások és/vagy a Charlie worksnek járó felárak alapján. Az Ügyfelet terheli az Ügyféldíj, valamint a Charlie works által a Kölcsönzött Munkavállalónak járó költségtérítések, valamint az ADV kiegészítések abban az esetben, ha a Kölcsönzött Munkavállaló jogosult az ADV-re. Az Ügyféldíjat és a költségtérítést Áfa is terheli. Az átmeneti díjazás az Ügyfél terhére történik. Megterhelés esetén figyelembe veszik a kiáramlást, az átvételt és egyéb tényezőket, amelyek befolyásolják a Charlie works által fizetendő végkielégítést. Az Ügyfél ezzel kapcsolatban nem követelhet visszatérítést és/vagy kifizetést, és előzetesen feltétel nélkül lemond erről.
2. A Charlie works jogosult a Megbízás időtartama alatt módosítani az Ügyféldíjat a kérdéses változás bekövetkezésének napjával összhangban, és azzal a hatállyal, amikor a Kölcsönzött Munkavállalóval kapcsolatos költségek megnőnek, például a következő okok miatt:

3. Ha az Ügyfél a 2. bekezdés és/vagy a 10. cikk értelmében kifogásolja a módosított Ügyféldíjat, ez magában foglalja az Ügyfél azon kérését, hogy szüntesse meg az Ellátást, az Ügyfél azon kötelezettségének sérelme nélkül, hogy a Megbízás jogszerű megszüntetéséig köteles megfizetni a kiigazított díjat.
4. A fenti rendelkezések sérelme nélkül a Charlie works jogosult az Ügyféldíj indexálására minden év január 1-jén. Ez az indexálás a CBS (Holland Központi Statisztikai Hivatal) CLA index óránkénti változásán alapul, beleértve a külön kifizetéseket az üzleti szolgáltatási szektor személyzete számára is (SBI 2008) a Megbízás kezdete és az Ügyféldíj indexálás napja között.
5. Minden, az Ügyfél Díjával kapcsolatos módosításról a Charlie works a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatni az Ügyfelet, majd ezt írásban is megerősíti.
6. Ha a Kölcsönzött Munkavállaló fizetése túl alacsony, a Charlie Works-nek jogában áll visszamenőleg meghatározni a fizetést és ennek megfelelően visszamenőleg módosítani az Ügyféli Díját. A Charlie Works-nek jogában áll a megmaradó összeget felszámolni az Ügyfélnek, ha a kifizetés eredménye szerint, hogy az Ügyfél túl keveset fizetett.
7. Ha a Kölcsönzött Munkavállaló bejelentette, hogy ideiglenes munkát végez a megbeszélt időpontban és helyen, de az Ügyfél nem engedélyezi az ideiglenes munka megkezdését, vagy a munkavállaló három óránál rövidebb ideig végez munkát, akkor az Ügyfél köteles megfizetni a Charlie worksnek Ügyféldíjat, kiszállásonként három óra munkaidő figyelembevételével.
8. Idénymunka Szerződés esetén az Ügyfél a módosítást vagy lemondást, beleértve a részleges lemondást is, köteles időben és megfelelő módon, azaz több, mint négy (4) naptári nappal ennek bekövetkezése elött, írásban tájékoztatni a Charlie workst, mely kötelezettség mulasztása esetén az Ügyfél köteles megfizetni a módosított vagy lemondott munkát, a törvény által előírt emeléssel együtt.
9. Idénymunka Szerződés esetén a Charlie works a Holland Polgári Törvénykönyv 7:628a. Cikke alapján köteles felajánlani a Kölcsönzött Munkavállalóknak egy meghatározott óraszámot, amely megegyezik az előző 12 hónap egy hónapra vonatkozó átlagával. A Charlie works erről időben értesíti az Ügyfelet. Ha a Charlie works köteles óraszámot felajánlani, vagy ha az Ügyféllel egyeztetve rögzített órák szerepeltek a foglalkoztatási megállapodásban, akkor az Ügyfelet ugyanolyan kötelezettség terheli, hogy foglalkoztassa a Kölcsönzött Munkavállalót ezen óraszám erejéig. A rögzített órákat mindig az Ügyfélnek kell fizetnie, függetlenül attól, hogy ledolgoztak-e azokat. Ha a Charlie works az Ügyfél kockázati körébe tartozó körülmények miatt nem tudott időben vagy megfelelő ajánlatot tenni, akkor az Ügyfél felel a Kölcsönzött Munkavállalónak járó bérek kifizetéséért, beleértve a törvényben előírt emelést is. Az Ügyfél feltétel nélkül kötelezettséget vállal arra, hogy a vonatkozó szerződéseknek megfelelően fizet értük.

16. Cikkely – Időnyilvántartás
1. Az időnyilvántartás az Ügyféllel megállapodott módon történik, figyelembe véve az Általános Feltételeket, a Megbízást és/vagy egyéb megállapodásokat.
2. Ha nem történt megállapodás az időnyilvántartás kapcsán, akkor az időnyilvántartás olyan jelenléti ívek alapján történik, melyeket az ügyfél írásban jóváhagy. Az Ügyfél és a Charlie Works megegyezhet abban, hogy az időnyilvántartás az ezt a célt szolgáló rendszerben, egy elektronikus és/vagy számítógépes rendszerben, vagy az Ügyfél részére létrehozott nyilatkozatokban történjen.
3. Az Ügyfél felelős a helyes és teljes időnyilvántartásért, kötelessége ellenőrizni, hogy a Kölcsönzött Munkavállalónak a nyilvántartásban szereplő adatai, helyesek és valósak, mint például: a Kölcsönzött Munkavállaló neve, a ledolgozott órák száma, túlórák, szokatlan órák és műszakok, bármilyen órák, amelyek alapján az Ügyfél díjának, valamint egyéb felár és költésg meghatározása történik, legyen az Általános Feltételek, a Megbízás és/vagy egyéb megállapodás.
4. Ha az Ügyfél szolgáltatja a jelenléti íveket, meg kell bizonyosodjon arról, hogy a Charlie Works a Kölcsönzött Munkavállaló által ledolgozott hetet követően egyből megkapja a jelenléti íveket. Az Ügyfél felelős azért, hogy milyen módon jut el a jelenléti ív a Charlie Works-höz.
5. Mielőtt az Ügyfél benyújtaná a jelenléti íveket, lehetőséget kell biztosítania a Kölcsönzött Munkavállalónak, hogy ellenőrizze a munkaidő nyilvántartást azokban. Ha és amennyiben a Kölcsönzött Munkavállaló vitatja a jelenléti ívekben szereplő adatokat, a Charlie works jogosult a Kölcsönzött Munkavállaló nyilatkozatával összhangban meghatározni az órákat és a hozzá tartozó költségeket, kivéve akkor, ha az Ügyfél bizonyítja, hogy az általa benyújtott adatok megfelelnek a valóságnak. A Charlie works kérésére az Ügyfél engedélyezi az Ügyfél eredeti időnyilvántartásának ellenőrzését, és erről másolatot biztosít.
6. Ha az időnyilvántartás a Kölcsönzött Munkavállaló által biztosított jelenléti íveken valósul meg, az Ügyfél köteles másolatot tárolni a jelenléti ívről. Abban az esetben, ha a Kölcsönzött Munkavállaló által a Charlie works-nek szolgáltatott jelenléti ív és az Ügyfél által megőrzött jelenléti ív között eltérések vannak, a Kölcsönzött Munkavállaló által a Charlie works-nek beküldött jelenléti ív bizonyítéknak minősül, ha csak az Ügyfél nem szolgáltat bizonyítékot az ellenkezőjéről.

17. Cikkely – A legjobb erőfeszítések kötelezettsége és felelősségvállalás Charlie works
1. A Charlie works köteles megtenni a tőle telhető legtöbbet, hogy megfelelő módon elvégezze a Megbízást. Ha és ameddig a Charlie works nem teljesíti ezeket a kötelezettségeit, a Charlie works köteles kárpótlást fizetni az Ügyfélnek az ebből az okból eredő károkért. Feltéve, ha az Ügyfél mihamarabb írásba foglalja és elküldi panaszát, legfeljebb, a kár bekövetkezésétől számított 3 hónapon belül, bebizonyítva, hogy a kár a Charlie works-nek tulajdonítható hiányosság közvetlen eredménye.
2. A Charlie works, a Megbízásból származó bármilyen felelőssége a Kölcsönzött Munkavállaló ellátásával kapcsolatban, eseményenként a Megbízás időtartamára, legfeljebb 3 hónapra felszámítandó mértékre korlátozódik. A Charlie works felelőssége minden esetben naptári évenként 100 000 euróra korlátozódik, és semmilyen esetben sem haladhatja meg a biztosítása által fedezett összeget. A kapcsolódó események sorozatát egyetlen eseménynek kell tekinteni.
3. A Charie works semmilyen esetben sem vonható felelősségre, ha közvetett károkról van szó, beleértve a profit vesztést, elveszett megtakarításokat, a vállalat stagnálásából keletkező károkat, veszteség által okozott károkat, adatokban keletkező károkat vagy a hírnévben keletkezett károkat.

18. Cikkely – Szellemi és ipari tulajdon
1. Az ügyfél kérésére, a Charlie works írott nyilatkozatot küldhet a Kölcsönzött Munkavállalónak, hogy biztosítsa arról – a szükséges és lehetséges mértékben – hogy a Kölcsönzött Munkavállalói tevékenységeinek eredményeinek összes szellemi és ipari tulajdonjoga az ügyfélhez vannak (lesznek) áthelyezve. Abban az esetben, ha a Charlie works egy bizonyos díjjal tartozik a Kölcsönzött Munkavállalónak vagy ezáltal egyéb költségek merülnek fel, az Ügyfél ugyanezekkel a díjakkal és költségekkel tartozik a Charlie works-nek.
2. Az Ügyfél szabadon megállapodhat közvetlenül a Kölcsönzött Munkavállalóval vagy aláírtathat vele egy nyilatkozatot, tiszteletben tartva a szellemi és ipari tulajdonjogait, melyek említésre kerültek ezen cikkely 1. Pontjában. Az Ügyfél tájékoztatni fogja a Charlie Works-t erről a szándékáról és szolgáltatni fog a Charlie works-nek egy másolatot erről a megállapodásról/nyilatkozatról.
3. A Charlie works nem felelős az Ügyféllel szemben semmilyen büntetésért vagy bírságért melyet egy Kölcsönzött Munkavállaló tette eredményez, vagy az Ügyfél által szenvedett bármilyen kárért, amely a Kölcsönzött Munkavállaló, bármely szellemi vagy ipari tulajdonnal való visszaélésének eredményeként jött létre.

19. Cikkely - Titoktartás
1. A Charlie Works és az Ügyfél nem ad ki harmadik fél számára bizalmas információkat a Másik Félről, ezen tevékenységeiről és üzleti kapcsolatairól melyek a Megbízás során jutottak tudomásukra, kivéve, ha – és amennyiben - ezen információk megosztása szükséges a Megbízás teljesítéséhez vagy ha az ilyen információk közzétételére vonatkozó törvényi kötelezettség a Felekre hárul.
2. Az Ügyfél kérésére, Charlie Works kötelezi a Kölcsönzött Munkavállalót mindennemű információ titoktartására, amelyek tudomására a munkavégzés során jutott, kivéve ha jogi kötelezettség terheli a Kölcsönzött Munkavállalót ezen információk megosztására.
3. Az Ügyfél a kötelezheti a Kölcsönzött Munkavállalót a titoktartásra. Az Ügyfél értesíteni fogja a Charlie Worksot eme szándékáról és egy másolatot biztosított az ezzel kapcsolatban létrehozott szerződésről/nyilatkozatról.
4. Charlie Works nem vállal felelősséget bármilyen pénzbírság, kényszerítő bírság vagy bármilyen kárért melyet az Ügyfél a Kölcsönzött Munkavállaló titoktartásának megszegése miatt szenved el.

20. Cikkely – Számlázás és fizetés
1. A számlázás az ügyféllel egyeztetett regisztrációs idő módszerén alapul.
2. Mielőtt az ügyfél benyújtja az ütemterveket, lehetőséget kell biztosítania a Kölcsönzött Munkavállaló számára, hogy ellenőrizze azt. Ha és amennyiben a Kölcsönzött Munkavállaló kivetni valót talál az ütemterveken szereplő információkban, akkor Charlie works jogosult az órákat és a költségeket a Kölcsönzött Munkavállaló által szolgáltatott információkkal összhangban meghatározni, kivéve, ha az Ügyfél bizonyítani tudja, hogy a megadott adatok helytállóak. A Charlie works kérésére, az Ügyfélnek köteles biztosítania az eredeti idő regisztrációt és megadni annak másolatát.
3. Amennyiben nincs írásos egyezmény, a számlázás hetente történik.
4. Az Ügyfél minden esetben köteles minden Charlie works számlát kifizetni a számla dátumát követő tizennégy naptári napon belül. A számla akkor került kifizetésre, amikor a Charlie works megkapta a teljes esedékes összeget. Csak a Charlie worksnek vagy a Charlie works által írásban megjelölt harmadik félnek kifizetett kifizetések lehetnek feloldó hatásúak. Ha a számlát a megadott határidőn belül nem fizetik ki, az Ügyfél a fizetési határidő lejárta utáni első naptól kezdve automatikusan késedelembe esik, és naptári hónaponként 1%-os késedelmi kamatot köteles megfizetnie, ahol a hónap egy részét teljes hónapnak kell beszámítani.
5. Amennyiben az Ügyfélnek részben vagy egészben kivetni valója van a számlával kapcsolatban, köteles írásban jelezni ezt a Charlie Works-nak a számla keltezésétől számított 30 naptári napon belül, felsorolva az okokat. Ezen periódus után, az Ügyfél joga a számla vitatásához lejár. A bizonyítási teher, a számla időben történő vitájával kapcsolatban az ügyfelet terheli.
6. Az Ügyfél nem jogosult a számla összegének beszámítására, függetlenül attól, hogy ezt vitatja-e, viszontkeresettel, függetlenül attól, hogy indokolt vagy sem és / vagy a számla fizetésének felfüggesztésére.
7. Az összes bírósági és bíróságon kívüli költség (begyűjtés), amelyeket a Charlie Works okoz, az Ügyfél ezen cikkely szerinti kötelezettségeinek nem teljesítése eredményeképp, teljes egészében az Ügyfelet terheli. A bíróságon kívüli költségek kártérítésének az eredeti összeg 15%-a van meghatározva, beleértve az ÁFA-t és a kamatot, kárigényenkén minimum 250 €, kivéve, ha a Charlie Worksnak bizonyíthatóan nagyobb költsége merült fel. Ez a rögzített kártérítés esedékes, amint az Ügyfél mulasztása bekövetkezik és további bizonyítékok nélkül felszámítható.

21. Cikkely – Speciális kötelezettségek a személyes adatok azonosításával és feldolgozásával kapcsolatban.
1. Az az Ügyfél, akinek a Charlie works Kölcsönzött Munkavállalót biztosít, ellenőrzi és megállapíthatja a Kölcsönzött Munkavállaló személyazonosságát az alkalmazandó törvényekkel és rendeletekkel összhangban, beleértve, de nem korlátozva a Külföldi Állampolgárok Foglalkoztatásáról szóló törvény (Wav), a Munkabéradóról Szóló Törvény és a Személyazonosítás Kötelezettségéről szóló törvényre. Továbbá az Ügyfél betartja a rá kiszabott adminisztratív és visszatartási kötelezettségeket is.
2. Az külföldi állampolgárokat illetően, az Ügyfél kifejezetten kijelenti, hogy ismeri a Külföldi Állampolgárok Foglalkoztatásáról szóló törvényt, beleértve, többek között, hogy az Ügyfélnek a külföldi állampolgár munkavégzésének kezdetekor, kötelező a Személyazonosítási Kötelezettségről szóló törvény 1. Cikkelyének 1-3 bekezdésében említett okmány másolatát, a szóban forgó külföldi állampolgártól megkapni. Az Ügyfél felelős a fent említett dokumentum teljes átvizsgálásáért és meghatározhatja a külföldi állampolgár személyazonosságát, ezen dokumentum alapján, illetve hozzáadhat egy másolatot a dokumentumból a nyilvántartásukba. A Charlie Works nem felelős és nem vonható felelősségre az Ügyfélre kiszabott büntetésekre, amelyek Külföldi Állampolgárok Foglalkoztatásáról Szóló törvény alapján lettek kiszabva.
3. Az Ügyfél kijelenti, hogy ismeri a személyes adatok feldolgozására vonatkozó törvényeket és rendeleteket. A Charlie Works és az Ügyfél lehetővé teszi egymásnak ezen törvénykezések betartását. Az Ügyfél kizárólag csak azokra a célokra használhatja fel a Charlie Works által szolgáltatott személyes adatokat, amelyekre azok szolgáltatva lettek, nem rögzítik őket több időre, mint azt a törvények és szabályozások engedélyezik és biztosítják a személyes adatok megfelelő biztonságát.

22. Cikkely – A Kölcsönzött Munkavállalókra vonatkozó bánásmód
1. Az Ügyfél és a Charlie Works nem tehet megkülönböztetést, vallás, hit, politikai hovatartozás, nem, faj, nemzetiség, szexuális orientációi családi állapot, fogyatékosság, krónikus betegség, életkor és bármilyen más ok alapján. Az Ügyfél és Charlie Works csak a betöltendő pozícióra releváns követelményeket állíthatnak fel vagy vehetnek figyelembe amikor Megbízást teljesítenek vagy vállalnak el, illetve a Kölcsönzött Munkavállalók kiválasztása és kezelésekor.
2. Az Ügyfél ismeri a Visszaélést Bejelentő törvényt és biztosítja, hogy a Kölcsönzött Munkavállaló hozzáférhet a bejelentő szabályzathoz éppúgy mint a saját alkalmazottai, ha az Ügyfél rendelkezik ilyen politikával vagy vonatkozik rá.
3. Amennyiben az Ügyfél rendelkezik panasztételi eljárással, az alkalmazottak bánásmódjával kapcsolatban, biztosítania kell, hogy a Kölcsönzött Munkavállalónak ugyanolyan hozzáférése van a panasztételi eljárásokhoz, mint a saját alkalmazottainak. Ezek, csak olyan panaszokra vonatkoznak, amelyek nem érintik a Charlie Works alkalmazását, nincsenek jogi kötelezettségei.

23. Cikkely – Kötelezettségek A Munkavállalók Közvetítők Általi Kiküldetéséről szóló törvények kapcsán
1. Az Ügyfél kifejezetten kijelenti, hogy ismeretében van a Munkavállalók Közvetítők Általi Kiküldetéséről szóló törvény 8a cikkelyét és egyenlő hozzáférést biztosít a Kölcsönzött Munkavállalónak a vállalkozásukban lévő kényelmi vagy kollektív létesítményekhez, különösképpen az étkező helységhez, gyerekgondozási létesítményekhez és utazási szolgáltatásokhoz, úgy mint saját alkalmazottjainak akik egyenlő vagy hasonló pozícióban vannak, kivéve ha az eltérő bánásmód objektív okok miatt indokolt.
2. Az Ügyfél kifejezetten kijelenti, hogy ismeretében van a Munkavállalók Közvetítők Általi Kiküldetéséről szóló törvény 8b cikkelyét és biztosítja, hogy a vállalaton belüli új álláslehetőségekről időben és világosan értesíti a Kölcsönzött Munkavállalóit, hogy ugyanolyan lehetőségeik legyenek Állandó Munkaszerződésre, mint a vállalat saját alkalmazottai.
3. Az Ügyfél kifejezetten kijelenti, hogy ismeretében van a Munkavállalók Közvetítők Általi Kiküldetéséről szóló törvény 10. Cikkelyét. A Charlie Works nem biztosíthat munkavállalókat olyan Ügyfélnek, vagy Ügyfél vállalatának osztályának, ahol sztrájk, zárolás vagy ülő sztrájk zajlik. Az Ügyfél teljes mértékben és időben tájékoztatja a Charlie Worksot, a szakszervezetek által szervezett fellépések kezdete, folytatása és vége kapcsán, illetve a hirtelen szervezett akciókról, beleértve, de nem kizárólag a sztrájkra, zárolásra és ülő sztrájkra. A Rugalmas Munkavállaló irányítása és felügyelete során, az Ügyfél nem adhat semmilyen Megbízást a Kölcsönzött Munkavállalónak, mely sérti a Munkavállalók Közvetítők Általi Kiküldetéséről szóló törvény 10. Cikkelyét. Mint példáúl, de nem korlátozva, a Rugalmas Munkavállalónak olyan munkát kiadni, melyet normál körülmények között olyan alkalmazott végez, amely szervezett fellépésben vesz részt.
4. Az Ügyfél kifejezetten kijelenti, hogy ismeretében van a Munkavállalók Közvetítők Általi Kiküldetéséről szóló törvény 12. Cikkelyét. Az Ügyfél, a munkaerő-kölcsönző iroda számára, időleges és teljes írásbeli vagy elektronikus információt nyújt, a foglalkoztatási feltételekről, a kiküldetés megkezdése előtt és szükség esetén azt követően.

24. Cikkely - Adatvédelem
1. A Megbízással összefüggésben az Ügyfél és a Charlie works kicserélik a Kölcsönzött Munkavállalók (jelölt) személyes adatait, és azokat megfelelő gondossággal és bizalmasan kezelik az Általános Adatvédelmi Rendeletnek (AVG) és a kapcsolódó törvényeknek és rendeleteknek megfelelően. Az Ügyfél soha nem követelheti meg a Charlie workstől, hogy olyan információkat adjon ki, amelyeket a vonatkozó törvények és rendeletek értelmében tilos kiadnia. Az Ügyfél felel a Charlie works által a számára rendelkezésére bocsátott adatok további feldolgozásáért, és minden esetben csak a Charlie worksön keresztül szerzett személyes adatokat használja fel a kijelölt a célra, valamint nem őrzi meg azokat a megengedettnél hosszabb ideig, mint ameddig ezt a törvényben foglaltak engedik és biztosítja a személyes adatok megfelelő védelmét.
2. Az Ügyfél kártalanítja a Charlie Works-ot bármilyen jellegű követelés ellen amelyet az Ügyfél (jelentkező) Kölcsönzött Munkavállalója vagy harmadik fél okoz a Charlie Works-nak, összefüggésben a jelen cikkely rendelkezéseinek az Ügyfél általi megsértésével.

25. cikkely – Alkalmazandó Jog és Fórum Megválasztása
1. Ezen az Általános Szerződési Feltételekre, megbízásokra és / vagy egyéb megállapodásokra, Hollandiában érvényes törvények vonatkoznak.
2. Mindennemű vitát, mely a Felek közötti jogviszonyból ered vagy azzal kapcsolatos, első körben Hága kerületi illetékes bírósága rendezi, ahol a Charlie Works székhelye található.

26. Cikkely – Záró rendelkezések
1. Amennyiben egy vagy több rendelkezése ezen Általános Szerződési Feltételeknek érvénytelen vagy megsemmisül, a fennmaradó rendelkezései az Általános Szerződési Feltételeknek hatályban maradnak. Azon rendelkezéseket melyek jogilag nem érvényesek vagy nem lehet törvényesen alkalmazni, olyan rendelkezések váltják fel, melyek a lehető legközelebb állnak a felváltandó rendelkezéshez.