Általános Feltételek

A Charlie works holding NV általános feltételei a Munkaerő Kölcsönzésre vonatkozóan 2019. február.

Tartalom

 • 1 Cikkely: Meghatározások
 • 2 Cikkely: Hatáskör
 • 3 Cikkely: Az Megbízás és a Kiküldetés
 • 4 Cikkely: Helyettesítés és Elérhetőség
 • 5 Cikkely: Munkaviszony a Kölcsönzött Munkavállalóval
 • 6 Cikkely: Felfüggesztés joga
 • 7 Cikkely: Munkafolyamat
 • 8 Cikkely: A munka hatásköre és a munkaórák
 • 9 Cikkely: Vállalat bezárás és kötelező szabadnapok
 • 10 Cikkely: Pozíció és fizetés
 • 11 Cikkely: Megfelelő irányítás és felügyelet
 • 12. Cikkely: Külföldi kiküldetés
 • 13. Cikkely: Munkafeltételek
 • 14. Cikkely: Az Ügyfél kötelezettségei
 • 15. Cikkely: Az Ügyfél Díja
 • 16. Cikkely: Időnyilvántartás
 • 17. Cikkely: A legjobb erőfeszítések kötelezettsége és felelősségvállalás Charlie works
 • 18. Cikkely: Szellemi és ipari tulajdon
 • 19. Cikkely: Titoktartás
 • 20. Cikkely: Számlázás és fizetés
 • 21. Cikkely: Speciális kötelezettségek a személyes adatok azonosításával és feldolgozásával kapcsolatban.
 • 22. Cikkely: A Kölcsönzött Munkavállalókra vonatkozó bánásmód
 • 23. Cikkely: Kötelezettségek A Munkavállalók Közvetítők Általi Kiküldetéséről szóló törvények kapcsán
 • 24. Cikkely: Adatvédelem
 • 25. Cikkely: Alkalmazandó Jog és Fórum Megválasztása

1 Cikkely - Meghatározások
Ezekben az Általános Feltételekben a következő meghatározások érvényesek:
1. Charlie works: minden leányvállalata, Charlie works BV, Charlie works food BV, Charlie works project service BV és Charlie works temping BV, melyek részesei a Charlie works holding NV-nek, melyek szolgáltatásokat biztosítanak az ügyfelekkel kötött Megbízás alapján.
2. Kölcsönzött munkaerő: minden természetes személy, mely kölcsönzési munkavállalói munkaszerződéssel rendelkezik, a holland polgári törvénykönyv 7 Cikkely : 690 alapján, egy munkaerő-kölcsönző ügynökséggel, hogy az munkát végezhessen egy harmadik fél számára, a harmadik fél utasításai és felülvizsgálása alatt.
3. Megbízás: az Ügyfél és a Charlie works közötti megállapodás, mely alapján a Charlie works elérhetővé tesz egy Kölcsönzött Munkavállalót az Ügyfél számára, munkavégzés céljával, ahogyan ezen cikkely második bekezdésének megfelelően, a kifizetett Ügyfél Díjak ellenében.
4. Ügyfél: bármely természetes vagy jogi személy, aki a Megbízásban a Charlie Works mellett Félként szerepel.
5. Kiküldetés: a Kölcsönzött Munkavállaló alkalmazása, az Megbízás alapján. A Kiküldetés abban a pillanatban kezdődik, amikor a Kölcsönzött Munkavállaló megkezdi a munkát. A Kölcsönzött Munkavállalót több Ügyfél is foglalkoztathatja.
6. Kölcsönzési Foglalkoztatási Záradék: az írott rendelkezés a Charlie Works és a Kölcsönzött Munkavállaló közötti Munkaszerződésben és/vagy Kollektív Munkaszerződésben, mely szerint a Munkaszerződés törvény alapján ér véget, mivel a Charlie Works által az Ügyfél felé biztosított Kölcsönzött Munkavállaló Kiküldetése az Ügyfél kérvényezésére ér véget (Holland polgári törvénykönyv 7 Cikkely: 691, második bekezdés).
7. Kollektív Munkaszerződés: a Kölcsönzött Munkavállaló Kollektív Munkaszerződése, mely az ABU (A Munkaerő-kölcsönző Ügynökségek Általános Egyesülete) és a releváns munkavállalói szervezet között köttetett.
8. Ügyfél Díj: a díj, melyet az Ügyfél la Charlie Works-nek fizet, kivéve pótdíjakat, a költségek megtérítésével kapcsolatos díjakat és az általános forgalmi adót. A díj óradíjban kerül megadásra.
9. Bérlő díja: a Bérlő Díja, a Kollektív Munkaszerződésben meghatározottak szerint.

2 Cikkely – Hatáskör
1. Ezek az Általános Feltételek érvényesek az összes Megbízásra és a Charlie Works és az ügyfél közötti egyéb megállapodásokra, emellett az összes megvalósuló törvényes tevékenységre, beleértve az ajánlatokat, pályázatokat, javaslatokat és hivatkozásokat.
2. Az Ügyfél bármilyen vásárlási vagy egyéb feltételei érvénytelenek és a Charlie Works határozottan elutasítja őket.
3. Olyan Megbízások, melyek eltérnek ezektől az Általános Feltételektől, csak akkor érvényesek, ha írásban kerültek elfogadásra és csak arra az egy Megbízásra érvényesek.

3 Cikkely – Az Megbízás és a Kiküldetés
Megbízás
1. A Megbízás határozott vagy határozatlan időre lép hatályba.
2. A határozott idejű Megbízás az az Megbízás, amely hatálya lép:

 •  vagy egy határozott időre;
 • vagy egy meghatározható időre;
 •  vagy egy meghatározható periódusra, amely nem haladja meg a határozott időt.

A határozott idejű Megbízás a törvény szerint akkor ér véget, amikor a meghatározott idő lejár vagy egy előre meghatározott, objektívan meghatározható esemény lép fel.

A Megbízás befejezése
3. A határozatlan idejű Megbízás a szerződés írásos felbontásával ér véget, melyet 14 napos felmondási idő előz meg.
4. Mindegyik Megbízás azonnal véget ér, amint azt felbontják, ha a Megbízást az egyik Fél a következők miatt vonja vissza:

 •  a másik Fél mulaszt;
 • a másik Fél fizetésképtelen;
 • a másik Fél csődbe jutott vagy a fizetés felfüggesztése lett kérvényezve.

Ha a Charlie Works visszavonja a Megbízást ezen okok egyike miatt, a visszavonás okának fajtájának alapján, az Ügyféltől kérvényezhető, hogy befejezze a Kiküldetést. A Charlie Works nem vonható felelősségre semmilyen olyan kárért, melyet az Ügyfél által szenvedett. A visszavonás eredményeként, a Charlie Works adósságai azonnal esedékesek és fizetendőek.

A Kiküldetés befejezése
5. A Megbízás visszavonása maga után vonja a Kiküldetés befejezését. Amennyiben az Ügyfél vonja vissza a megbízást, az azt jelenti, hogy az Ügyfél kérvényezi a Charlie Works-től, hogy a Kiküldetésnek a Megbízás végét jelentő, vagy a Megbízás törvényesen megszűnésének időpontjában a Kiküldetés megszüntetését.
6. Ha a Munkaerő Kölcsönzési Záradék érvényes a Kölcsönzött Munkavállaló és a Charlie works között, a Kölcsönzött Munkavállaló Kiküldetése megszűnik az Ügyfél kérvényezésére abban a pillanatban, hogy a Kölcsönzött Munkavállaló jelenti, hogy alkalmatlanság/betegség miatt nem képes elvégezni a munkafeladatát. Ebben az esetben, az Ügyfélnek kell a kérvényt benyújtania. Kérés esetén az Ügyfél a Charlie worknek írásban megerősíti a kérvényt.
7. A Kiküldetés törvény szerint megszűnik amint a Charlie works nem tudja többé elérhetővé tenni a Kölcsönzött Munkavállalót, mivel a Charlie works és a Kölcsönzött Munkavállaló között kötött Munkaszerződés megszűnt és ez a Munkaszerződés az Ügyféllel a továbbiakban már nem áll fenn.

4 Cikkely – Helyettesítés és Elérhetőség
1. A Charlie works-nek jogában áll a rendelkezésre bocsátott Kölcsönzött Munkavállalót helyettesíteni. Ezt az Ügyféltől nem szükséges külön kérvényeznie. Az Ügyfél csak elfogadható okok miatt utasíthatja vissza az együttműködést a helyettesítés során. Az Ügyfél a helyettesítést írásban utasíthatja vissza.
2. A Charlie works nem hibás az Ügyfélnek tulajdonítható kudarcok miatt és nem vonható felelősségre, hogy bármilyen kártérítést vagy díjat fizessen az Ügyfélnek, ha a Charlie works, bármilyen okból kifolyólag, nem tud (vagy a továbbiakban nem tud) rendelkezésre bocsátani egy (helyettesítő) Kölcsönzött Munkavállalót, legalábbis nem az Ügyfél által elfogadott Megbízásban vagy az utólagos megállapodásokban szereplő módon vagy hatáskörben.

5 Cikkely – Munkaviszony a Kölcsönzött Munkavállalóval
1. Az Ügyfélnek, amely egy Kölcsönzött Munkavállalót szeretne alkalmazni, még ennek megtörténte előtt, szándékáról írásban kell értesítenie a Charlie works-t.
2. A Munkaviszony, ahogyan azt az 5 Cikkely 1 pontja leírja, az alábbiakat jelöli: ha az Ügyfél a Kölcsönzött Munkavállalóval Munkaszerződést köt, Munkaszerződés, és/vagy egy Megbízási szerződést köt.
3. Az Ügyfél a Kölcsönzött Munkavállalóval nem létesíthet munkaviszonyt, ameddig a Charlie works-el kötött munkaszerződés törvényes módon le nem zárul.
4. Abban az esetben, ha Az Ügyfél olyan Kölcsönzött Munkavállalót alkalmaz munkaviszony keretében, aki 2080 óránál kevesebbet dolgozott, az Ügyfél köteles díjat fizetni a Charlie works számára. Ez a díj, a 25%-a a legfrissebb óradíjnak, 2080 órára kiszámítva, melyből levonásra kerül a Kölcsönzött Munkavállaló által ledolgozott órák száma, az ügyféllel kötött Megbízás alapján. Ez az összeg az ÁFÁ-t nem tartalmazza.
5. Ha az Ügyfél a Kiküldetés lejártát követő 6 hónapban munkaviszonyt létesít, az 5. Cikkely 2. pontjában leírtak szerint, az Ügyfél az 5. Cikkely 4. pontjában meghatározott díjat köteles fizetni. Ez akkor is érvényes, ha az Ügyfél közvetlenül vagy egy harmadik felen keresztül a keresi meg a Kölcsönzött Munkavállalót, vagy ha a Kölcsönzött Munkavállaló személyesen vagy harmadik felen keresztül jelentkezett az Ügyfélhez.

6 Cikkely – Felfüggesztés joga
1. Az Ügyfélnek nem áll jogában felfüggeszteni teljesen vagy részlegesen a Kölcsönzött Munkavállaló alkalmazását, kivételt képeznek az olyan elkerülhetetlen kényszerítő körülmények, melyek a holland polgári törvénykönyv 6:75 Cikkelyében vannak meghatározva.
2. Ezen cikkely 1 pontjával ellentétben, a felfüggesztés lehetséges, ha:

 •  Írásos beleegyezés és a feltételek meghatározása esetén és;
 • Ha az Ügyfél bebizonyítja, hogy ideiglenesen nincs elérhető munka vagy a Kölcsönzött Munkavállalót nem képes a kiküldetés során alkalmazni és;
 • A Charie work sikeresen hivatkozhat a Kölcsönzött Munkavállaló felé folytatott folyamatos fizetés kötelezettsége alól való kizárásra a Kollektív Munkaszerződés alapján.

7 Cikkely - Munkafolyamat
1. A Megbízás elkezdése előtt, az Ügyfélnek a Charlie works-nek a Megbízáshoz szükséges információkat kell szolgáltatnia, mely tartalmazza a pozíció pontos leírását, a munka követelményeit, munkaórákat, a munka hatáskörét, a munka tevékenységeket, a munka helyét, a munkavégzés körülményeit és a Megbízás kívánt időtartamát.
2. A Charlie works határozza meg, melyik (jelentkező) Kölcsönzött Munkavállalót ajánlanja az Ügyfélnek a Megbízás elvégzésére, az Ügyfél által szolgáltatott információk alapján és az ismert kapacitások alapján, a (jelentkező) Kölcsönzött Munkavállaló ismeretei és szakértelme alapján, amely megfelel a Kiküldetésre. Az Ügyfélnek jogában áll visszautasítani az ajánlott (jelentkező) Kölcsönzött Munkavállalót, melynek eredményeként a (jelentkező) Kölcsönzött Munkavállaló Kiküldetése visszavonásra kerül.
3. A Charlie works nem hibás az Ügyféllel szemben, ha az Ügyfél és a Charlie works közötti kapcsolat, a potenciális Megbízás megkezdése előtt, mely egy specifikus kérést tartalmaz az Ügyfél részéről, hogy elérhetővé tegyen számára egy Kölcsönzött Munkavállalót, bármilyen okból kifolyólag nem vezet egy Kölcsönzött Munkavállaló Kiküldetéséhez, az Ügyfél által kérvényezett időtartamon belül.
4. Ha a Charlie works információt kér az Ügyféltől ahhoz, hogy törvény vagy a Kollektív Munkaszerződés szerint elvégezhesse kötelezettségeit, az Ügyfélnek, az első kérelmezést követően ingyen és bérmentve, szolgáltatnia kell ezeket az információkat.

8 Cikkely – A munka hatásköre és a munkaórák
1. A Kölcsönzött Munkavállaló munkájának hatásköre és munkaórái az Ügyfélnél az Megbízásban fel vannak tüntetve, vagy más módon képezik a megállapodás részét. A Kölcsönzött Munkavállaló munkájának hatásköre, munkaórái és szünetei meg kell egyezzenek azokkal az órákkal és időkkel, melyeket az Ügyfélnél általában alkalmaznak, kivéve egyébe megállapodás esetén. Az Ügyfél garantálja, hogy a Kölcsönzött Munkavállaló munkájának hatásköre, munkaórái és szünetei megfelelnek a törvényes követelményeknek. Az Ügyfél biztosítja, hogy a Kölcsönzött Munkavállaló nem haladja meg a törvény által engedélyezett ledolgozott órák számát és a munka megállapodás szerinti hatáskörét, kivéve az esetleges túlórákat.
2. A Kölcsönzött Munkavállaló munkaszüneti napjait és szabadságait a törvény és a Kollektív Munkaszerződés szabályozza.

9 Cikkely – Vállalat bezárás és kötelező szabadnapok
1. A megkötött Megbízás alapján, az Ügyfélnek tájékoztatnia kell a Charlie works-t a vállalat bármilyen bezárásáról és kollektív kötelező szabadnapról, a Megbízás időtartama alatt, azért, hogy ha lehetséges, a Charlie works be tudja illeszteni ezt a körülményt a Kölcsönzött Munkavállalóval kötött Munkaszerződésbe. Ha a vállalat bezárásának és/vagy kollektív kötelező szabadnapoknak szándéka csak a Megbízás megkötése után jelentkezett, az Ügyfélnek a bejelentést követően azonnal értesítenie kell a Charlie works-t.

10 Cikkely – Pozíció és fizetés
1. A Megbízás megkötése előtt, az Ügyfélnek ismertetnie kell a Charlie works-el a pozíció leírását, melyet a Kölcsönzött Munkavállaló végezni fog, a vonatkozó fizetési besorolást és minden információt a Bérlő fizetésének elemeivel kapcsolatban (a mennyiség és az idő kapcsán: csak amennyiben és az adott időben ismert terjedelemig).
2. A Kölcsönzött Munkavállaló fizetését, beleértve bármilyen díjat és kiadást, a Kollektív Munkaszerződés alapján kell meghatározni (beleértve a Bérlő fizetésével kapcsolatos rendelkezéseit), és az alkalmazható törvényeket és szabályokat, pedig az Ügyfél által szolgáltatott munkaleírás alapján.
3. Ha bármikor úgy tűnik, hogy a munkaleírás és az ahhoz kapcsolódó munka nem egyezik meg azzal, amit a Kölcsönzött Munkavállaló tényleges végez, az Ügyfélnek azonnal meg kell adnia a helyes munkaleírást és fizetési besorolást. A Kölcsönzött Munkavállaló fizetését újra kell számolni az új munkaleírás alapján. A munkaleírás és/vagy fizetési besorolás módosítható a Megbízás alatt, ha a Kölcsönzött Munkavállaló érvényesen hivatkozik erre a módosításra, a törvények és szabályok alapján, a Kollektív Munkaszerződés és/vagy a Bérlő fizetése alapján. Ha a módosítások magasabb bérezéshez vezetnek, a Charlie works-nek jogában áll, ennek megfelelően, módosítani a Kölcsönzött Munkavállaló fizetését és az Ügyfél díját. Az Ügyfél ezzel a módosított díjjal attól a pillanattól tartozik a Charlie works-nek, hogy a Kölcsönzött Munkavállaló, a törvények és szabályok és/vagy a Kollektív Munkaszerződés alapján jogosult a magasabb bérezésre.
4. Az Ügyfél tájékoztatni fogja időben a Charlie works-t, amint módosítás történik a Bérlő fizetésében vagy ha bármilyen meghatározott, alapértelmezett bérezés megnövekszik. Ez a bekezdés nem érvényes, ha és ameddig a Rugalmas Munkavállaló a Kollektív Munkaszerződés alapján kerül bérezésre.
5. Amennyiben a Kölcsönzött Munkavállaló az ABU alapján nem kategorizált bérezést kap, az Ügyfél azonnal és mihamarabb tájékoztatja a Charlie Works-t, ha olyan változást észlel az ügyfél munkájának struktúrájában, amely azt eredményezi, hogy a Kölcsönzött Munkavállaló által végzett munkát az ügyfél munka struktúrájába kell vagy kellett volna osztályozni. Ebben az esetben, a fizetés és az Ügyfél díja ezen cikkely 3 pontja alapján kerül módosításra.
6. A túlórában, műszakrendben, különleges időkben és napokon (beleértve az ünnepnapokat) végzett munkáért, megterhelő órákban és/vagy hívásra végzett szolgáltatásokért nyújtott kárpótlásokat és kompenzációkat az ABU-CLA alapján és/vagy egyéb munkafeltételi tervek alapján kell jutalmazni, mely díjak az Ügyfélnél felszámításra kerülnek.

11 Cikkely – Megfelelő irányítás és felügyelet
1. Az Ügyfél a Kölcsönzött munkavállaló esetében ugyanazokat az irányítási és felügyeleti folyamatokat alkalmazza, valamint a tényleges munkavégzés során ugyanúgy jár el, mint saját alkalmazottai esetében.
2. Az Ügyfélnek nem áll jogában, engedély függvényében, hogy harmadik fél számára a Kölcsönzött Munkavállalót elérhetővé tegye, úgy, hogy az a harmadik fél irányítása és felügyelete alatt végezze munkáját. A Harmadik Fél olyan (jogi) személyt is jelent, mely az Ügyféllel egy vállalatcsoporton belül kapcsolatban áll.
3. Az Ügyfél csak akkor alkalmazhatja a Kölcsönzött Munkavállalót a Megbízásban szereplő esetektől eltérő módon, ha ehhez előzőleg a Charlie Works és a Kölcsönzött Munkavállaló írásban beleegyezett.
4. Ha a Kölcsönzött Munkavállaló a tulajdonát ért kár vagy elhasználódás miatt kárt szenved a kirendelt munkavégzés alatt, ezeket a károkat az Ügyfél köteles megtéríteni.
5. A Charlie Works nem felel az Ügyféllel szemben olyan károkért, melyeket az Ügyfél, harmadik fél vagy maga a Kölcsönzött Munkavállaló szenvedett, amelyek a Kölcsönzött Munkavállaló cselekedeteiből vagy mulasztásaiból származnak. Az Ügyfél, ennek tekintetében, felmenti a Charlie Works-t minden olyan váddal szemben, melyek harmadik féltől vagy a KölcsönzöttMunkavállalótól származnak és a Charlie Works, mint alkalmazó felé irányulnak. Az ebben a bekezdésben meghatározott károk által felmerült költségeket az Ügyfél megtéríti.
6. Az Ügyfél, a lehető legnagyobb mértékű, olyan biztosítással kell rendelkezzen, melyek ezen cikkely kikötéseire érvényesek. Kérésre, az Ügyfél a biztosításról a Charlie Works számára igazolást állít ki.

12. Cikkely – Külföldi kiküldetés
1. Az Ügyfélnek 45 naptári nappal a szándék szerinti külföldi kiküldetést megelőzően tájékoztatnia kell erről a Charlie works-t, annak érdekében, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre a szükséges A 1 nyilatkozat kikérésére.
2. A külföldi kiküldetésekhez minden esetben a Charlie Works és a Kölcsönzött Munkavállaló írásos engedélyére van szükség.
3. Hollandiában székhellyel rendelkező Ügyfélként, Kölcsönzött Munkaerőt külföldi kiküldetésre csak határozott időre lehet küldeni , azzal a feltétellel, hogy az Ügyfél megfelelő irányítást és felügyeletet biztosít. A külföldi kiküldetések mindig törvény szerint és a kérdésben levő ország törvényei és szabályai alapján történnek.
4. Az Ügyfél megfelelő utasbiztosítást köt. Kérésre, az Ügyfél a biztosításról a Charlie Works számára igazolást állít ki.

13. Cikkely – Munkafeltételek
1. Az Ügyfél kijelenti, hogy tudatában van annak, hogy Munkakörülményekre Vonatkozó Törvény szerint ő tekintendő munkáltatónak. Az Ügyfél a Kölcsönzött Munkavállalóval és a Charlie Works-el szemben felelősséggel tartozik, a Holland Polgári Törvénykönyv 7:658 cikkelyének, a Munkakörülményekre Vonatkozó Törvény és az ehhez kapcsolódó törvényes kötelezettségek végrehajtásáért, a munkahelyi biztonságért és általánoságban véve, a jó munkavégzési körülményekért.
2. Az Ügyfél köteles a munkához szükséges szakirányú végezettségről és a munka specifikus sajátosságairól írásban tájékoztatni a Kölcsönzött Munkavállalót és a Charlie Works-t, időben, minden esetben legfeljebb egy nappal a munka megkezdése előtt. Az Ügyfél köteles aktívan tájékoztatni a Kölcsönzött Munkavállalót a vállalatára érvényes Kockázatelemzés és Értékelésről (RI&E).
3. Abban az esetben, ha a Kölcsönzött Munkavállaló munkahelyi balesetet szenved, vagy bármilyen betegséget, amely a munkájából ered, az Ügyfélnek kötelessége, a törvényi előírásnak megfelelően, értesíteni az ezért felelős hatóságokat és biztosítania kell, hogy a szükséges jelentések azonnal megírásra kerülnek. A jelentésnek oly módon kell tartalmaznia kell a baleset körülményeit, hogy megfelelő bizonyossággal meg lehessen állapítani, vajon a balesetet a munkahelyi körülmények okozták-e, és ha igen milyen mértékben okozta a munkahelyi balesetek és betegségek megelőzésére tett intézkedések hiánya . Az Ügyfélnek minél hamarabb értesítenie kell a Charlie Works-t a munkahelyi balesetről vagy betegségtől, a vonatkozó jelentése másolatának továbbításával.
4. Az Ügyfél a Kölcsönzött Munkavállallót kártérítésben kell részesítenie, ha az a munkája és feladata végzésének eredményeként sérült meg, amennyiben és amekkora mértékben a Holland Polgári Törvénykönyv 7:658 Cikkelye és/vagy 7:611 Cikkelye és/vagy 6:108 Cikkelye és/vagy 6:162 Cikkelye alapján a történtekért az Ügyfél a felelős . Az Ügyfél, minden a fenti rendelkezések alapján minden olyan kártérítést megtérít a Charlie Works-nek, melyet a Kölcsönzött Munkavállaló, illetve túlélő rokonai a Charlie works felé benyújtanak.
5. Az Ügyfél olyan biztosítással kell rendelkezzen, mely ezen kikötésekre érvényesek. A Charlie works kérésére az Ügyfél köteles ezen biztosítás igazolását bemutatni.

14. Cikkely – Az Ügyfél kötelezettségei
1. Az Ügyfél, amely nem teljesíti vagy nem teljesíti megfelelően az Általános Feltételekben és a Megbízásban található kötelezettségeket, kártérítést kell fizessen a Charlie Works-nek minden olyan kárért, mely ebből ered. Ezen cikkely kikötései általánosan alkalmazhatóak azokban az esetekben, amelyekre nincs külön megnevezés az Általános Feltételekben, a Megbízásban vagy egyéb megállapodásokban, arra vonatkozóan, hogy melyik fél köteles a kártérítést megfizetni.

15. Cikkely – Az Ügyfél Díja
1. Az Ügyfél díja, vagyis mellyel az Ügyfél a Charlie Works-nek tartozik, a Kölcsönzött Munkavállaló által ledolgozott órák számai alapján kerül kiszámításra és/vagy (ha ez a szám magasabb) akkor azon órák száma alapján, amelyekre a Charlie works megbízást kapott az Általános Feltételekben, a Megbízásban, egyéb megállapodásokban és/vagy engedélyekben, melyeket a Charlie Works a Kölcsönzött Munkavállalóval kötött. A Charlie works a Kölcsönzött Munkavállalónak az Ügyfél díjával, plusz a költségtérítések összegével tartozik. Az Ügyfél díjára és a költségtérítésekre ÁFA kerül felszámításra.
2. A Charlie Works-nek jogában áll módosítani az Ügyfél díját a Megbízás ideje alatt, abban az esetben, ha az munkaerő-kölcsönzés költségei megnövekednek:

 • a Kölcsönzött Munkavállaló Kollektív Munkaszerződésében történő változás eredményeként, vagy ha a fizetéseket a CLA szabályozza, vagy ha változás történik a CLA-ban és/vagy az alkalmazási feltételek tervezetében illetve az adott ügyféllel megállapodott díjban;
 • a törvényben vagy szabályzatokban történő változások eredményeként, beleértve a változásokat, melyek a szociális és pénzügyi jogszabályokban, a Kollektív Munkszerződésben vagy egyéb kötelező szabályzatban , illetve ezek eredményeként történnek,;
 • a (időszakos) béremelés és/vagy a Kollektív Munkaszerződésből származó fizetési kötelezettség, az Ügyfélre vonatkozó Kollektív Munkaszerződés és/vagy az alkalmazási körülmények és/vagy törvények és szabályzások eredményeként.

3. Ha az Ügyfél nem egyezik bele a 2 bekezdés és/vagy 10 cikkely alapján módosított Ügyféli díj kifizetésébe, ez egyben azt jelenti, hogy az Ügyfél a Megbízás megszüntetését kéri.
4. Minden, az Ügyfél Díjával kapcsolatos módosításról a Charlie works a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatni az Ügyfelet, majd ezt írásban is megerősíti.
5. Ha a Kölcsönzött Munkavállaló fizetése túl alacsony, a Charlie Works-nek jogában áll visszamenőleg meghatározni a fizetést és ennek megfelelően visszamenőleg módosítani az Ügyféli Díját. A Charlie Works-nek jogában áll a megmaradó összeget felszámolni az Ügyfélnek, ha a kifizetés eredménye szerint, hogy az Ügyfél túl keveset fizetett.
6. Ha a Kölcsönzött Munkavállaló megjelenik a megbeszélt időben és helyen, hogy elvégezze az ideiglenes munkát, de az Ügyfél még nem engedélyezi a munka elvégzését, az Ügyfélnek kötelessége a Charlie worksnek három munkaórának megfelelő díjat kifizetni.

16. Cikkely – Időnyilvántartás
1. Az időnyilvántartás az Ügyféllel megállapodott módon történik, figyelembe véve az Általános Feltételeket, a Megbízást és/vagy egyéb megállapodásokat.
2. Ha nem történt megállapodás az időnyilvántartás kapcsán, akkor az időnyilvántartás olyan jelenléti ívek alapján történik, melyeket az ügyfél írásban jóváhagy. Az Ügyfél és a Charlie Works megegyezhet abban, hogy az időnyilvántartás az ezt a célt szolgáló rendszerben, egy elektronikus és/vagy számítógépes rendszerben, vagy az Ügyfél részére létrehozott nyilatkozatokban történjen.
3. Az Ügyfél felelős a helyes és teljes időnyilvántartásért, kötelessége ellenőrizni, hogy a Kölcsönzött Munkavállalónak a nyilvántartásban szereplő adatai, helyesek és valósak, mint például: a Kölcsönzött Munkavállaló neve, a ledolgozott órák száma, túlórák, szokatlan órák és műszakok, bármilyen órák, amelyek alapján az Ügyfél díjának, valamint egyéb felár és költésg meghatározása történik, legyen az Általános Feltételek, a Megbízás és/vagy egyéb megállapodás.
4. Ha az Ügyfél szolgáltatja a jelenléti íveket, meg kell bizonyosodjon arról, hogy a Charlie Works a Kölcsönzött Munkavállaló által ledolgozott hetet követően egyből megkapja a jelenléti íveket. Az Ügyfél felelős azért, hogy milyen módon jut el a jelenléti ív a Charlie Works-höz.
5. Mielőtt az Ügyfél elküldené a jelenléti íveket, lehetőséget kell biztosítania a Kölcsönzött Munkavállalónak, hogy leellenőrizhesse. Ha a Kölcsönzött Munkavállaló megcáfolja a jelenléti ívekben szereplő adatokat, a Charlie Works-nek jogában áll a Kölcsönzött Munkavállaló kijelentése alapján meghatározni az órákat és a béreket, kivéve, ha az Ügyfél bizonyítani tudja, hogy a megadott adatok valósak és helyesek.
6. Ha az időnyilvántartás a Kölcsönzött Munkavállaló által biztosított jelenléti íveken valósul meg, az Ügyfél köteles másolatot tárolni a jelenléti ívről. Abban az esetben, ha a Kölcsönzött Munkavállaló által a Charlie works-nek szolgáltatott jelenléti ív és az Ügyfél által megőrzött jelenléti ív között eltérések vannak, a Kölcsönzött Munkavállaló által a Charlie works-nek beküldött jelenléti ív bizonyítéknak minősül, ha csak az Ügyfél nem szolgáltat bizonyítékot az ellenkezőjéről.

17. Cikkely – A legjobb erőfeszítések kötelezettsége és felelősségvállalás Charlie works
1. A Charlie works köteles megtenni a tőle telhető legtöbbet, hogy megfelelő módon elvégezze a Megbízást. Ha és ameddig a Charlie works nem teljesíti ezeket a kötelezettségeit, a Charlie works köteles kárpótlást fizetni az Ügyfélnek az ebből az okból eredő károkért. Feltéve, ha az Ügyfél mihamarabb írásba foglalja és elküldi panaszát, legfeljebb, a kár bekövetkezésétől számított 3 hónapon belül, bebizonyítva, hogy a kár a Charlie works-nek tulajdonítható hiányosság közvetlen eredménye.
2. Bármilyen felelősségre vonás, mely a Charlie Worksot érinti, a Megbízásból származóan a Kölcsönzött Munkavállaló Kiküldetése tekintetében, alkalmakként korlátozódik, melynek felszámolása a Megbízás időtartama alatt legfeljebb 3 hónap alatt történik. Ez a maximális érték elvetésre kerül, ha a Charlie works részéről szándékos vagy tudatos gondatlanság származik. Ebben az esetben, a Charlie works 500,000€ / esemény / év összegű felelősségvonásra van korlátozva. A kapcsolódó események sorozatát egyetlen eseménynek kell tekinteni.
3. A Charie works semmilyen esetben sem vonható felelősségre, ha közvetett károkról van szó, beleértve a profit vesztést, elveszett megtakarításokat, a vállalat stagnálásából keletkező károkat, veszteség által okozott károkat, adatokban keletkező károkat vagy a hírnévben keletkezett károkat.

18. Cikkely – Szellemi és ipari tulajdon
1. Az ügyfél kérésére, a Charlie works írott nyilatkozatot küldhet a Kölcsönzött Munkavállalónak, hogy biztosítsa arról – a szükséges és lehetséges mértékben – hogy a Kölcsönzött Munkavállalói tevékenységeinek eredményeinek összes szellemi és ipari tulajdonjoga az ügyfélhez vannak (lesznek) áthelyezve. Abban az esetben, ha a Charlie works egy bizonyos díjjal tartozik a Kölcsönzött Munkavállalónak vagy ezáltal egyéb költségek merülnek fel, az Ügyfél ugyanezekkel a díjakkal és költségekkel tartozik a Charlie works-nek.
2. Az Ügyfél szabadon megállapodhat közvetlenül a Kölcsönzött Munkavállalóval vagy aláírtathat vele egy nyilatkozatot, tiszteletben tartva a szellemi és ipari tulajdonjogait, melyek említésre kerültek ezen cikkely 1. Pontjában. Az Ügyfél tájékoztatni fogja a Charlie Works-t erről a szándékáról és szolgáltatni fog a Charlie works-nek egy másolatot erről a megállapodásról/nyilatkozatról.
3. A Charlie works nem felelős az Ügyféllel szemben semmilyen büntetésért vagy bírságért melyet egy Kölcsönzött Munkavállaló tette eredményez, vagy az Ügyfél által szenvedett bármilyen kárért, amely a Kölcsönzött Munkavállaló, bármely szellemi vagy ipari tulajdonnal való visszaélésének eredményeként jött létre.

19. Cikkely - Titoktartás
1. A Charlie Works és az Ügyfél nem ad ki harmadik fél számára bizalmas információkat a Másik Félről, ezen tevékenységeiről és üzleti kapcsolatairól melyek a Megbízás során jutottak tudomásukra, kivéve, ha – és amennyiben - ezen információk megosztása szükséges a Megbízás teljesítéséhez vagy ha az ilyen információk közzétételére vonatkozó törvényi kötelezettség a Felekre hárul.
2. Az Ügyfél kérésére, Charlie Works kötelezi a Kölcsönzött Munkavállalót mindennemű információ titoktartására, amelyek tudomására a munkavégzés során jutott, kivéve ha jogi kötelezettség terheli a Kölcsönzött Munkavállalót ezen információk megosztására.
3. Az Ügyfél a kötelezheti a Kölcsönzött Munkavállalót a titoktartásra. Az Ügyfél értesíteni fogja a Charlie Worksot eme szándékáról és egy másolatot biztosított az ezzel kapcsolatban létrehozott szerződésről/nyilatkozatról.
4. Charlie Works nem vállal felelősséget bármilyen pénzbírság, kényszerítő bírság vagy bármilyen kárért melyet az Ügyfél a Kölcsönzött Munkavállaló titoktartásának megszegése miatt szenved el.

20. Cikkely – Számlázás és fizetés
1. A számlázás az ügyféllel egyeztetett regisztrációs idő módszerén alapul.
2. Mielőtt az ügyfél benyújtja az ütemterveket, lehetőséget kell biztosítania a Kölcsönzött Munkavállaló számára, hogy ellenőrizze azt. Ha és amennyiben a Kölcsönzött Munkavállaló kivetni valót talál az ütemterveken szereplő információkban, akkor Charlie works jogosult az órákat és a költségeket a Kölcsönzött Munkavállaló által szolgáltatott információkkal összhangban meghatározni, kivéve, ha az Ügyfél bizonyítani tudja, hogy a megadott adatok helytállóak. A Charlie works kérésére, az Ügyfélnek köteles biztosítania az eredeti idő regisztrációt és megadni annak másolatát.
3. Amennyiben nincs írásos egyezmény, a számlázás hetente történik.
4. Az Ügyfél köteles minden esetben, minden Charlie works számlát, számlázástól számított 14 naptári napon belül kifizetni. A számla kifizetettnek minősül, ha a tartozás teljes összegét a Charlie works megkapta. Kizárólag a Charlie Works vagy a Charlie Works által írásban kijelölt harmadik félnek fizetett összegek tekinthetők a kifizetések teljesítésének. Ha a számlát a megadott határidőn belül nem fizetik ki, akkor az Ügyfél a fizetési határidő lejárta után számított első naptól jogsértő lesz.
5. Amennyiben az Ügyfélnek részben vagy egészben kivetni valója van a számlával kapcsolatban, köteles írásban jelezni ezt a Charlie Works-nak a számla keltezésétől számított 30 naptári napon belül, felsorolva az okokat. Ezen periódus után, az Ügyfél joga a számla vitatásához lejár. A bizonyítási teher, a számla időben történő vitájával kapcsolatban az ügyfelet terheli.
6. Az Ügyfél nem jogosult a számla összegének beszámítására, függetlenül attól, hogy ezt vitatja-e, viszontkeresettel, függetlenül attól, hogy indokolt vagy sem és / vagy a számla fizetésének felfüggesztésére.
7. Az összes bírósági és bíróságon kívüli költség (begyűjtés), amelyeket a Charlie Works okoz, az Ügyfél ezen cikkely szerinti kötelezettségeinek nem teljesítése eredményeképp, teljes egészében az Ügyfelet terheli. A bíróságon kívüli költségek kártérítésének az eredeti összeg 15%-a van meghatározva, beleértve az ÁFA-t és a kamatot, kárigényenkén minimum 250 €, kivéve, ha a Charlie Worksnak bizonyíthatóan nagyobb költsége merült fel. Ez a rögzített kártérítés esedékes, amint az Ügyfél mulasztása bekövetkezik és további bizonyítékok nélkül felszámítható.

21. Cikkely – Speciális kötelezettségek a személyes adatok azonosításával és feldolgozásával kapcsolatban. persoonsgegevens
1. Az az Ügyfél, akinek a Charlie works Kölcsönzött Munkavállalót biztosít, ellenőrzi és megállapíthatja a Kölcsönzött Munkavállaló személyazonosságát az alkalmazandó törvényekkel és rendeletekkel összhangban, beleértve, de nem korlátozva a Külföldi Állampolgárok Foglalkoztatásáról szóló törvény (Wav), a Munkabéradóról Szóló Törvény és a Személyazonosítás Kötelezettségéről szóló törvényre. Továbbá az Ügyfél betartja a rá kiszabott adminisztratív és visszatartási kötelezettségeket is.
2. Az külföldi állampolgárokat illetően, az Ügyfél kifejezetten kijelenti, hogy ismeri a Külföldi Állampolgárok Foglalkoztatásáról szóló törvényt, beleértve, többek között, hogy az Ügyfélnek a külföldi állampolgár munkavégzésének kezdetekor, kötelező a Személyazonosítási Kötelezettségről szóló törvény 1. Cikkelyének 1-3 bekezdésében említett okmány másolatát, a szóban forgó külföldi állampolgártól megkapni. Az Ügyfél felelős a fent említett dokumentum teljes átvizsgálásáért és meghatározhatja a külföldi állampolgár személyazonosságát, ezen dokumentum alapján, illetve hozzáadhat egy másolatot a dokumentumból a nyilvántartásukba. A Charlie Works nem felelős és nem vonható felelősségre az Ügyfélre kiszabott büntetésekre, amelyek Külföldi Állampolgárok Foglalkoztatásáról Szóló törvény alapján lettek kiszabva.
3. Az Ügyfél kijelenti, hogy ismeri a személyes adatok feldolgozására vonatkozó törvényeket és rendeleteket. A Charlie Works és az Ügyfél lehetővé teszi egymásnak ezen törvénykezések betartását. Az Ügyfél kizárólag csak azokra a célokra használhatja fel a Charlie Works által szolgáltatott személyes adatokat, amelyekre azok szolgáltatva lettek, nem rögzítik őket több időre, mint azt a törvények és szabályozások engedélyezik és biztosítják a személyes adatok megfelelő biztonságát.

22. Cikkely – A Kölcsönzött Munkavállalókra vonatkozó bánásmód
1. Az Ügyfél és a Charlie Works nem tehet megkülönböztetést, vallás, hit, politikai hovatartozás, nem, faj, nemzetiség, szexuális orientációi családi állapot, fogyatékosság, krónikus betegség, életkor és bármilyen más ok alapján. Az Ügyfél és Charlie Works csak a betöltendő pozícióra releváns követelményeket állíthatnak fel vagy vehetnek figyelembe amikor Megbízást teljesítenek vagy vállalnak el, illetve a Kölcsönzött Munkavállalók kiválasztása és kezelésekor.
2. Az Ügyfél ismeri a Visszaélést Bejelentő törvényt és biztosítja, hogy a Kölcsönzött Munkavállaló hozzáférhet a bejelentő szabályzathoz éppúgy mint a saját alkalmazottai, ha az Ügyfél rendelkezik ilyen politikával vagy vonatkozik rá.
3. Amennyiben az Ügyfél rendelkezik panasztételi eljárással, az alkalmazottak bánásmódjával kapcsolatban, biztosítania kell, hogy a Kölcsönzött Munkavállalónak ugyanolyan hozzáférése van a panasztételi eljárásokhoz, mint a saját alkalmazottainak. Ezek, csak olyan panaszokra vonatkoznak, amelyek nem érintik a Charlie Works alkalmazását, nincsenek jogi kötelezettségei.

23. Cikkely – Kötelezettségek A Munkavállalók Közvetítők Általi Kiküldetéséről szóló törvények kapcsán
1. Az Ügyfél kifejezetten kijelenti, hogy ismeretében van a Munkavállalók Közvetítők Általi Kiküldetéséről szóló törvény 8a cikkelyét és egyenlő hozzáférést biztosít a Kölcsönzött Munkavállalónak a vállalkozásukban lévő kényelmi vagy kollektív létesítményekhez, különösképpen az étkező helységhez, gyerekgondozási létesítményekhez és utazási szolgáltatásokhoz, úgy mint saját alkalmazottjainak akik egyenlő vagy hasonló pozícióban vannak, kivéve ha az eltérő bánásmód objektív okok miatt indokolt.
2. Az Ügyfél kifejezetten kijelenti, hogy ismeretében van a Munkavállalók Közvetítők Általi Kiküldetéséről szóló törvény 8b cikkelyét és biztosítja, hogy a vállalaton belüli új álláslehetőségekről időben és világosan értesíti a Kölcsönzött Munkavállalóit, hogy ugyanolyan lehetőségeik legyenek Állandó Munkaszerződésre, mint a vállalat saját alkalmazottai.
3. Az Ügyfél kifejezetten kijelenti, hogy ismeretében van a Munkavállalók Közvetítők Általi Kiküldetéséről szóló törvény 10. Cikkelyét. A Charlie Works nem biztosíthat munkavállalókat olyan Ügyfélnek, vagy Ügyfél vállalatának osztályának, ahol sztrájk, zárolás vagy ülő sztrájk zajlik. Az Ügyfél teljes mértékben és időben tájékoztatja a Charlie Worksot, a szakszervezetek által szervezett fellépések kezdete, folytatása és vége kapcsán, illetve a hirtelen szervezett akciókról, beleértve, de nem kizárólag a sztrájkra, zárolásra és ülő sztrájkra. A Rugalmas Munkavállaló irányítása és felügyelete során, az Ügyfél nem adhat semmilyen Megbízást a Kölcsönzött Munkavállalónak, mely sérti a Munkavállalók Közvetítők Általi Kiküldetéséről szóló törvény 10. Cikkelyét. Mint példáúl, de nem korlátozva, a Rugalmas Munkavállalónak olyan munkát kiadni, melyet normál körülmények között olyan alkalmazott végez, amely szervezett fellépésben vesz részt.
4. Az Ügyfél kifejezetten kijelenti, hogy ismeretében van a Munkavállalók Közvetítők Általi Kiküldetéséről szóló törvény 12. Cikkelyét. Az Ügyfél, a munkaerő-kölcsönző iroda számára, időleges és teljes írásbeli vagy elektronikus információt nyújt, a foglalkoztatási feltételekről, a kiküldetés megkezdése előtt és szükség esetén azt követően.

24. Cikkely - Adatvédelem
1. A Megbízás kontextusában, az Ügyfél és a Charlie Works személyes adatokat cserél a (jelentkező) Kölcsönzött Munkavállalóval szemben. Ezeket az adatokat kötelesek nagyon óvatosan és titokban kezelni az Általános Adatvédelmi Rendelettel (GDPR) és hozzá tartozó törvények és szabályozásokkal összhangban. Az Ügyfél soha nem kér olyan információkat a Charlie Workstól, melyek nem megadhatóak az alkalmazható törvények és rendeletek szerint. Az Ügyfél felelős a Charlie Works által biztosított adatok felhasználásért.
2. Az Ügyfél kártalanítja a Charlie Works-ot bármilyen jellegű követelés ellen amelyet az Ügyfél (jelentkező) Kölcsönzött Munkavállalója vagy harmadik fél okoz a Charlie Works-nak, összefüggésben a jelen cikkely rendelkezéseinek az Ügyfél általi megsértésével.

25. cikkely – Alkalmazandó Jog és Fórum Megválasztása
1. Ezen az Általános Szerződési Feltételekre, megbízásokra és / vagy egyéb megállapodásokra, Hollandiában érvényes törvények vonatkoznak
2. Mindennemű vitát, mely a Felek közötti jogviszonyból ered vagy azzal kapcsolatos, első körben Hága kerületi illetékes bírósága rendezi, ahol a Charlie Works székhelye található

26. Cikkely – Záró rendelkezések
1. Amennyiben egy vagy több rendelkezése ezen Általános Szerződési Feltételeknek érvénytelen vagy megsemmisül, a fennmaradó rendelkezései az Általános Szerződési Feltételeknek hatályban maradnak. Azon rendelkezéseket melyek jogilag nem érvényesek vagy nem lehet törvényesen alkalmazni, olyan rendelkezések váltják fel, melyek a lehető legközelebb állnak a felváltandó rendelkezéshez.

GYIK