Regulamin Ogólny

Regulamin Ogólny Charlie works holding N.V. delegowania pracowników tymczasowych 2021-01.

Spis treści

 • Artykuł 1: Definicje
 • Artykuł 2: Zakres Regulaminu
 • Artikel 3: De opdracht en de Terbeschikkingstelling
 • Artykuł 4: Zastępstwo i dostępność
 • Artikel 5:  Arbeidsverhouding met Uitzendkracht
 • Artykuł 6: Prawo do zawieszenia
 • Artykuł 7: Procedura pracy
 • Artykuł 8: Zakres pracy i godziny pracy
 • Artykuł 9: Zamknięcie firmy i obowiązkowe dni wolne
 • Artykuł 10: Stanowisko i wynagrodzenie
 • Artykuł 11: Właściwe zarządzanie i nadzór
 • Artykuł 12: Oddelegowanie za granicę
 • Artykuł 13: Warunki zatrudnienia
 • Artykuł 14: Odpowiedzialność Klienta
 • Artykuł 15: Stawka Klienta
 • Artykuł 16: Rejestracja czasu
 • Artykuł 17: Obowiązek dokładania wszelkich starań i odpowiedzialność Charlie works
 • Artykuł 18: Własność intelektualna i przemysłowa
 • Artykuł 19: Poufność
 • Artykuł 20: Rozliczenia i płatność
 • Artykuł 21: Szczególne obowiązki dotyczące tożsamości i przetwarzania danych osobowych
 • Artykuł 22: Traktowanie Pracowników Tymczasowych
 • Artykuł 23: Obowiązki wynikające z ustawy o delegowaniu pracowników przez pośredników
 • Artykuł 24: Prywatność
 • Artykuł 25: Prawo właściwe i wybór forum
 • Artikel 26: Slotbepaling

Artykuł 1 - Definicje
W niniejszym Regulaminie Ogólnym obowiązują następujące definicje:

Charlie works: alle dochtermaatschappijen van Charlie works holding B.V., zoals Charlie works B.V, die onderdeel zijn van de Charlie works holding N.V. en aan Opdrachtgever uitzendkrachten ter beschikking stelt.
2. Pracownik Tymczasowy: każda osoba fizyczna, o której mowa w art. 7:690 holenderskiego kodeksu cywilnego, która zawarła umowę o pracę tymczasową z agencją pracy tymczasowej w celu wykonywania pracy na rzecz osoby trzeciej pod kierownictwem i nadzorem tejże osoby trzeciej.
3. Zlecenie: de overeenkomst tussen een Opdrachtgever en Charlie works op grond waarvan een enkele Uitzendkracht door Charlie works aan de Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld, als bedoeld in lid 2 van dit artikel, om werkzaamheden te verrichten, zulks tegen betaling van het Opdrachtgeverstarief. Charlie works verricht geen werkzaamheden betreffende zogenaamde payroll(dienstverlening). Daar de uitzendkrachten onder leiding en toezicht van Opdrachtgever werkzaamheden verrichten is Charlie works nimmer aansprakelijk voor door Uitzendkrachten aan of bij de Opdrachtgevertoegebrachte of veroorzaakte schade, hoe ook genaamd en uit welke hoofde dan ook.
4. Klient: każda osoba fizyczna lub prawna, która jest Stroną Zlecenia poza Charlie Works.
5. Oddelegowanie: zatrudnienie Pracownika Tymczasowego w kontekście Zlecenia. Oddelegowanie rozpoczyna się w momencie, gdy Pracownik Tymczasowy rozpoczyna pracę. Pracownik Tymczasowy może zostać udostępniony do pracy u kilku Klientów.
6. Klauzula o zatrudnieniu tymczasowym: zapis w Umowie o Pracę między Charlie works a Pracownikiem Tymczasowym, który oznacza, że Umowa o Pracę wygasa z mocy prawa, jeśli Oddelegowanie Pracownika Tymczasowego przez Charlie works do Klienta kończy się na wniosek Klienta (art. 7:691 ust. 2 holenderskiego kodeksu cywilnego).
7. Układ Zbiorowy Pracy (CAO): układ zbiorowy pracy dla Pracowników Tymczasowych, zawarty między ABU (Ogólna Unia Agencji Prac Tymczasowych) z jednej strony, a odpowiednimi organizacjami pracowniczymi z drugiej strony.
8. Stawka Klienta: stawka płatna przez Klienta na rzecz Charlie Works, z wyłączeniem dopłat, zwrotów kosztów i podatku VAT. Stawka jest obliczana na godzinę, chyba że pisemnie uzgodniono inaczej.
9. Wynagrodzenie Wynajmującego: Wynagrodzenie Wynajmującego, jak sprecyzowano w Układzie Zbiorowym Pracy.
10. Oproepovereenkomst: de tussen de Uitzendkracht en Charlie works gesloten arbeidsovereenkomst waarbij: i) de omvang van de arbeid niet is vastgelegd als een aantal uren per tijdseenheid van ten hoogste: a. een maand, of; b. een jaar en het recht op loon van de Flexkracht gelijkmatig is verspreid over die tijdseenheid, of; (ii) de Uitzendonderneming jegens de Flexkracht met succes een beroep kan, doen op uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht op grond van de wet of ABU-CAO.

Artykuł 2 - Zakres Regulaminu
1.
Niniejszy Regulamin Ogólny ma zastosowanie do wszystkich Zleceń i innych umów między Charlie works a Klientem, a także do wszystkich aktów prawnych mających na celu ich realizację, w tym ofert, propozycji, ofert i wycen.
2. Wszelkie warunki zakupu lub inne warunki Klienta nie mają tu zastosowania i są wyraźnie odrzucone przez Charlie works.
3. Umowy odbiegające od niniejszego Regulaminu Ogólnego mają zastosowanie tylko wtedy, gdy zostaną uzgodnione na piśmie i dotyczą tylko danego Zlecenia.

Artykuł 3 - Zlecenie i Oddelegowanie
Zlecenie
1. Zlecenie zostaje zawarte na czas określony lub nieokreślony.
2. Zlecenie na czas określony to zlecenie, które jest zawierane:

 • albo na czas określony;
 • albo na określony termin;
 • albo na określony czas, który nie przekracza określonego terminu.

Zlecenie na czas określony kończy się z mocy prawa z upływem uzgodnionego terminu lub z chwilą wystąpienia z góry określonego obiektywnie możliwego do ustalenia zdarzenia. Zlecenie na czas określony nie może zostać wypowiedziane, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie.

Zakończenie Zlecenia
3. Zlecenie na czas nieokreślony kończy się pisemnym wypowiedzeniem z zachowaniem 14-dniowego okresu kalendarzowego.
4. Każde Zadanie kończy się natychmiast w wyniku jego anulowania w momencie, gdy jedna ze Stron anuluje Zlecenie, ponieważ:

 •  druga Strona nie wywiązuje się ze zobowiązań;
 • druga Strona jest niewypłacalna;
 • ogłoszono upadłość drugiej Strony lub zażądano zawieszenia płatności.

Jeśli Charlie works rozwiązuje Umowę z jednego z tych powodów, prośba Klienta o zakończenie Oddelegowania opiera się na działaniach Klienta, na których oparte jest takie wypowiedzenie. Nie prowadzi to do żadnej odpowiedzialności ze strony Charlie works za szkody poniesione przez Klienta jako konsekwencja powyższego. W wyniku anulowania Zlecenia, roszczenia Charlie works stają się natychmiast wymagalne i należne.

Zakończenie Oddelegowania
5. Rozwiązanie Umowy oznacza zakończenie Oddelegowania. Wypowiedzenie Umowy przez Klienta oznacza wniosek Klienta skierowany do Charlie works o zaprzestanie obecnego Oddelegowania w dniu wypowiedzenia lub prawnego rozwiązania Umowy.
6. Jeśli między Pracownikiem Tymczasowym a Charlie works obowiązuje klauzula o zatrudnieniu tymczasowym, Oddelegowanie Pracownika Tymczasowego kończy się na wniosek Klienta w momencie, gdy Pracownik Tymczasowy zgłosi, że nie jest w stanie wykonywać pracy z powodu swojej niezdolności do pracy/choroby. W takim przypadku uznaje się, że Klient złożył taki wniosek. Na żądanie Charlie works Klient potwierdzi ten wniosek na piśmie.
7. Oddelegowanie kończy się z mocy prawa, jeśli i gdy tylko Charlie works nie jest w stanie udostępnić Pracownika Tymczasowego, ponieważ Umowa o Pracę między Charlie works a Pracownikiem Tymczasowym została rozwiązana i dana Umowa o Pracę nie została przedłużona dla tego samego Klienta.
8. Opdrachtgever zal Charlie works – ingeval van uitzendovereenkomsten met Uitzendbeding – tijdig informeren omtrent het voortduren van de uitzendovereenkomst met Uitzendbeding na 26 gewerkte weken, zodat Charlie works een termijn van kennisgeving van 10 dagen jegens de Uitzendkracht in acht kan nemen. Niet of niet tijdige nakoming van de termijn van kennisgeving komt voor rekening van Opdrachtgever, tenzij de omstandigheid waardoor de termijn niet kon worden nagekomen, niet in de risicosfeer van Opdrachtgever ligt. Opdrachtgever verbindt zich op voorhand tot betaling aan Charlie works conform de geldende afspraken van al hetgeen Charlie works deswege alsdan aan de Uitzendkracht dient te betalen.
9. Charlie works zal Opdrachtgever tijdig verzoeken haar mede te delen of de Opdracht ten behoeve waarvan Charlie works een detacheringsovereenkomst is aangegaan voor 6 maanden of langer van rechtswege eindigt of wordt verlengd, zodat Charlie works de wettelijke aanzegtermijn van één maand in acht kan nemen. Informeert Opdrachtgever Charlie works niet of niet tijdig, dan zal een eventuele jegens de Uitzendkracht verschuldigde vergoeding voor rekening van Opdrachtgever komen.

Artykuł 4 - Zastępstwo i dostępność
1. Charlie works is te allen tijde gerechtigd een ter beschikking gestelde Uitzendkracht te vervangen onder voortzetting van de Opdracht. Hiervoor is geen toestemming van de Opdrachtgever vereist. De Opdrachtgever zal medewerking aan vervanging slechts op redelijke gronden weigeren. De Opdrachtgever zal een eventuele weigering desgevraagd schriftelijkmotiveren.
2. Charlie works schiet niet toerekenbaar tekort jegens de Opdrachtgever en is niet gehouden tot Algemene voorwaarden Charlie works holding N.V. 2021-01 4 vergoeding van enige schade of kosten aan de Opdrachtgever, indien Charlie works om welke reden dan ook een (vervangende) Uitzendkracht niet (meer), althans niet (meer) op de wijze en in de omvang als bij de Opdracht of nadien overeengekomen aan de Opdrachtgever ter beschikking kan stellen.

Artykuł 5 - Stosunek pracy z Pracownikiem Tymczasowym
1. De Opdrachtgever die voornemens is een arbeidsverhouding met de Uitzendkracht aan te gaan voor hetzelfde of ander werk, brengt Charlie works hiervan per ommegaande schriftelijk op de hoogte alvorens aan dit voornemen uitvoering wordt gegeven.
2. Onder het aangaan van een arbeidsverhouding wordt in dit artikel verstaan: het aangaan van een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst van aanneming van werk, en/of een overeenkomst van Opdracht door de Opdrachtgever met de Uitzendkracht alsmede het ter beschikking laten stellen (of anderszins werkzaamheden laten verrichten) van de Uitzendkracht door een derde.
3. Klient nie podejmie stosunku pracy z Pracownikiem Tymczasowym, jeżeli i dopóki umowa o pracę z Charlie works nie zostanie prawnie rozwiązana.
4. W przypadku, gdy Klient wejdzie w stosunek pracy z Pracownikiem Tymczasowym, który został udostępniony Klientowi i który przepracował mniej niż 2080 godzin, Klient będzie winien Charlie work opłatę. Opłata ta stanowi kwotę 25% najnowszej stawki za 2080 godzin minus liczba godzin już przepracowanych przez Pracownika Tymczasowego na podstawie Zlecenia u Klienta. Do opłaty tej doliczany jest podatek VAT.
5. Indien de Opdrachtgever binnen 6 maanden na het einde van de Terbeschikkingstelling een arbeidsverhouding met de Uitzendkracht aangaat, is Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd zoals in artikel 5 lid 4 bepaald. Dit is eveneens van toepassing in het geval de Opdrachtgever de Uitzendkracht hiertoe rechtstreeks of via derde heeft benaderd of de Uitzendkracht rechtstreeks of via derden bij Opdrachtgever heeft gesolliciteerd.
6. Opdrachtgever is de in artikel 5 lid 4 bepaalde vergoeding tevens aan Charlie works verschuldigd ingeval de Opdrachtgever in eerste instantie door tussenkomst van Charlie works in contact is gekomen met een kandidaat-Uitzendkracht, zonder dat dit tot een Opdracht/Terbeschikkingstelling heeft geleid en de Opdrachtgever met de kandidaat-Uitzendkracht een arbeidsverhouding is aangegaan binnen 12 maanden nadat deze is voorgesteld. Ingeval Opdrachtgever en Charlie works betreffende de kandidaat-Uitzendkracht nog geen overeenstemming hadden bereikt omtrent de hoogte van het Opdrachtgeverstarief alsmede het aantal te werken uren, dan is Opdrachtgever aan Charlie works een bedrag verschuldigd van € 20.000,– exclusief BTW, onverminderd het recht van Charlie works om volledige schadevergoeding te vorderen.
7. In het onderhavige artikel wordt onder Uitzendkracht tevens verstaan de door Charlie works aan Opdrachtgever aangeboden kandidaat-Uitzendkracht en wordt onder Opdrachtgever tevens verstaan de potentiële Opdrachtgever, danwel een aan Opdrachtgever in een groep verbonden gelieerde onderneming

Artykuł 6 - Prawo do zawieszenia
1. Klient nie jest uprawniony do tymczasowego zawieszenia zatrudnienia Pracownika Tymczasowego w całości lub w części, z wyjątkiem przypadku siły wyższej w rozumieniu art. 6:75 holenderskiego kodeksu cywilnego.
2. W odstępstwie od ust. 1 niniejszego artykułu zawieszenie jest możliwe, jeżeli:

 • zostało to uzgodnione na piśmie i został ustalony termin, oraz;
 • Klient wykazuje, że tymczasowo nie ma dostępnej pracy lub Pracownik Tymczasowy nie może zostać oddelegowany, oraz;
 • Charlie works może skutecznie polegać na wykluczeniu z obowiązku ciągłej wypłaty wynagrodzenia wobec Pracownika Tymczasowego zgodnie z Układem Zbiorowym Pracy.

Artykuł 7 - Procedura pracy
1. De Opdrachtgever verstrekt Charlie works voor aanvang van de Opdracht de voor de Algemene voorwaarden Charlie works holding N.V. 2021-01 5 Terbeschikkingstelling noodzakelijke informatie waaronder een accurate omschrijving van de functie, functie-eisen, werktijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats, arbeidsomstandigheden en de beoogde looptijd van deOpdracht.
2. Charlie works zdecyduje, którego (aplikującego) Pracownika Tymczasowego zaproponować Klientowi w celu wykonania Zlecenia, na podstawie informacji przekazanych przez Klienta i na podstawie poznanych zdolności, wiedzy i umiejętności (aplikującego) Pracownika Tymczasowego, który kwalifikuje się do Oddelegowania. Klient jest uprawniony do odrzucenia zaproponowanego (aplikującego) Pracownika Tymczasowego, w wyniku czego Oddelegowanie proponowanego (aplikującego) Pracownika Tymczasowego zostanie anulowane.
3. Charlie works nie ponosi żadnych zobowiązań wobec Klienta, jeśli jakikolwiek kontakt między Klientem a Charlie works przed potencjalnym Zleceniem, w tym konkretny wniosek Klienta o udostępnienie Pracownika Tymczasowego, z jakiegokolwiek powodu nie doprowadził do Oddelegowania Pracownika Tymczasowego w terminie wymaganym przez klienta.
4. Jeśli Charlie works, w kontekście wypełnienia swoich obowiązków wynikających z przepisów prawa lub Zbiorowego Układu Pracy, zażąda do Klienta informacji, Klient przekaże te informacje Charlie works bezpłatnie na pierwsze żądanie.

Artykuł 8 - Zakres pracy i godziny pracy
1. Zakres pracy i godziny pracy Pracownika Tymczasowego u Klienta są określone w Zleceniu lub uzgodnione w inny sposób. Godziny pracy, zakres pracy i przerwy Pracownika Tymczasowego są identyczne z godzinami i czasem pracy ogólnie stosowanymi u Klienta, chyba że uzgodniono inaczej. Klient gwarantuje, że godziny pracy, przerwy i zakres pracy Pracownika Tymczasowego spełniają wymogi prawne. Klient zapewnia, że Pracownik Tymczasowy nie przekroczy godzin pracy dozwolonych przez prawo i uzgodnionego zakresu pracy, z wyjątkiem sporadycznych nadgodzin.
2. Urlop i dni wolne Pracownika Tymczasowego podlegają przepisom prawa i Zbiorowemu Układowi Pracy.

Artykuł 9 - Zamknięcie firmy i obowiązkowe dni wolne
1. Po zawarciu umowy Zlecenia, Klient musi poinformować Charlie works o dniach zamknięcia firmy Klienta i obowiązkowych dniach wolnych od pracy w trakcie trwania Zlecenia, tak aby Charlie works mógł je w miarę możliwości uwzględnić w Umowie o Pracę z Pracownikiem Tymczasowym. Jeśli zamiar tymczasowego zamknięcia firmy i/lub ustalenie wspólnych obowiązkowych dni wolnych nastąpi po zawarciu Umowy, Klient musi poinformować o tym Charlie works natychmiast po ogłoszeniu tego faktu.

Artykuł 10 - Stanowisko i wynagrodzenie
1. Przed rozpoczęciem Zlecenia Klient przedstawi Charlie works opis stanowiska, na którym ma zostać zatrudniony Pracownik Tymczasowy, odpowiednią stawkę wynagrodzenia oraz informacje o wszystkich elementach Wynagrodzenia Wynajmującego (dotyczące kwoty i czasu: tylko w zakresie jaki jest wówczas znany).
2. De beloning van de Uitzendkracht, daaronder mede begrepen eventuele toeslagen en kostenvergoedingen, wordt vastgesteld conform de CAO (daaronder mede begrepen de bepalingen omtrent de Inlenersbeloning) en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, zulks aan de hand van de door de Opdrachtgever verstrekte functieomschrijving en informatie. De opdrachtgever erkent het belang van een juiste informatievoorziening van zijn kant en verklaart zich bekend met het bepaalde in de Wet aanpak schijnconstructies, op grond waarvan de Opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk is voor de betaling van het juiste loon aan de Uitzendkracht.
3. Jeżeli w jakimkolwiek momencie okaże się, że opis stanowiska i odpowiednia praca nie odpowiadają faktycznym obowiązkom wykonywanym przez Pracownika Tymczasowego, Klient niezwłocznie przekaże prawidłowy opis stanowiska i odpowiedni poziom wynagrodzenia. Wynagrodzenie Pracownika Tymczasowego zostanie ponownie ocenione na podstawie nowego opisu stanowiska. Opis stanowiska i/lub stawka wynagrodzenia mogą zostać zmienione w trakcie Umowy, jeżeli Pracownik Tymczasowy zgłosi uzasadnione roszczenie o taką zmianę na podstawie przepisów ustawowych i wykonawczych, układu zbiorowego i/lub Wynagrodzenia Wynajmującego. Jeśli zmiana prowadzi do wyższego wynagrodzenia, Charlie works ma prawo odpowiednio skorygować wynagrodzenie Pracownika Tymczasowego i Stawkę Klienta. Klient jest winien Charlie works skorygowaną stawkę od momentu, gdy Pracownik Tymczasowy stał się uprawniony do otrzymywania wyższego wynagrodzenia na podstawie przepisów ustawowych i wykonawczych i/lub Układu Zbiorowego Pracy.
4. Klient poinformuje Charlie works w odpowiednim czasie, w każdym przypadku niezwłocznie po dowiedzeniu się o wszelkich zmianach w Wynagrodzeniu Wynajmującego i wszelkich ustalonych podwyżkach wstępnego wynagrodzenia. Niniejszy ustęp nie ma zastosowania, jeżeli Pracownik Tymczasowy jest wynagradzany zgodnie z wynagrodzeniem w ramach Układu Zbiorowego Pracy dla grupy alokacyjnej.
5. Jeżeli i o ile Pracownik Tymczasowy jest wynagradzany zgodnie z wynagrodzeniem ABU z powodu braku kategoryzacji, Klient poinformuje Charlie works w odpowiednim czasie, a w każdym razie niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zmianie struktury pracy Klienta, która powoduje, że praca na stanowisku obejmowanym przez Pracownika Tymczasowego może lub powinna być sklasyfikowana w strukturze pracy Klienta. W takim przypadku wynagrodzenie i Stawka Klienta są korygowane zgodnie z ust. 3 tego artykułu.
6. Vergoedingen en toeslagen zoals die voor overwerk, reisuren/reistijd, fysiek belastende omstandigheden, werk in ploegendiensten of onregelmatigheid, op bijzondere tijden of dagen (daaronder begrepen feestdagen), verschoven uren en/of bereikbaarheids- of beschikbaarheidsdiensten worden beloond overeenkomstig de CAO en/of andere toepasselijke arbeidsvoorwaardenregelingen, en tenminste conform de Inlenersbeloning, en worden aan de Opdrachtgeverdoorberekend.

Artykuł 11 - Właściwe zarządzanie i nadzór
1. Klient będzie traktował Pracownika Tymczasowego w zakresie sprawowania zarządu i nadzoru, a także faktycznego wykonywania pracy w taki sam sposób, w jaki jest zobowiązany do traktowania własnych pracowników.
2. Klientowi nie wolno, bez zezwolenia, udostępniać Pracownika Tymczasowego stronie trzeciej w celu wykonywania czynności pod kierownictwem i nadzorem tej strony trzeciej. Pod pojęciem Strony Trzeciej rozumie się także osobę (prawną), z którą klient jest powiązany jako grupa.
3. Klient może zatrudnić Pracownika Tymczasowego w odstępstwie od postanowień Zlecenia i Regulaminu, wyłącznie pod warunkiem, że Charlie works i Pracownik Tymczasowy uzgodni to wcześniej na piśmie.
4. Klient zapłaci Pracownikowi Tymczasowemu za wszelkie szkody, jakie może on ponieść w wyniku uszkodzenia lub zużycia mienia używanego w ramach powierzonej mu pracy.
5. Charlie works nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za szkody wyrządzone Klientowi, stronom trzecim lub samemu Pracownikowi Tymczasowemu, wynikające z jakiegokolwiek działania lub zaniechania działania Pracownika Tymczasowego. Klient zabezpiecza Charlie works w tym względzie przed wszelkimi roszczeniami stron trzecich lub Pracowników Tymczasowych przeciwko Charlie works jako pracodawcy w związku ze szkodami wspomnianymi w niniejszym ustępie i zwróci Charlie works wszelkie związane z tym koszty, które są rozsądnie uzasadnione.
6. Klient, w możliwym zakresie, wykupi odpowiednie ubezpieczenie od odpowiedzialności związanej z postanowieniami niniejszego artykułu. Na żądanie Charlie works, Klient dostarczy dowód ubezpieczenia.

Artykuł 12 - Oddelegowanie za granicę
1. Klient poinformuje Charlie works co najmniej 45 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem zamierzonego Oddelegowania za granicę, aby Charlie works miał odpowiednio dużo czasu na złożenie wniosku o zaświadczenie A1.
2. Voortewerkstelling in het buitenland dient te allen tijde schriftelijke toestemming te zijn van Charlie works en van de Uitzendkracht. Opdrachtgever staat er voor in dat de tewerkstelling buiten Nederland geen extra kosten of risico’s voor Charlie works en/of de Uitzendkracht met zich meebrengt en vrijwaart Charlie works dienaangaande.
3. Delegowanie Pracownika Tymczasowego za granicę przez Klienta mającego siedzibę w Holandii jest możliwe tylko przez ograniczony czas i pod warunkiem, że Klient zorganizował odpowiednie zarządzanie i nadzór. Delegowanie za granicę zawsze odbywa się z należytym przestrzeganiem obowiązujących przepisów i regulacji danego kraju.
4. Klient wykupi odpowiednie ubezpieczenie podróżne. Na żądanie Charlie works, Klient dostarczy dowód ubezpieczenia.

Artykuł 13 - Warunki zatrudnienia
1. Klient oświadcza, że jest świadomy faktu, że w świetle ustawy o warunkach pracy jest uważany za pracodawcę. Klient jest odpowiedzialny wobec Pracownika Tymczasowego i Charlie works za wypełnienie obowiązków wynikających z art. 7:658 holenderskiego kodeksu cywilnego, ustawy o warunkach pracy i związanych z tym obowiązków ustawowych w zakresie bezpieczeństwa w miejscu pracy i ogólnie zapewnienia odpowiednich warunków pracy.
2. Klient jest zobowiązany do dostarczenia Pracownikowi Tymczasowemu i Charlie works pisemnej informacji o wymaganych kwalifikacjach zawodowych i specyfikacji pracy w ramach Oddelegowania, w odpowiednim czasie, a w każdym razie najpóźniej na jeden dzień przed rozpoczęciem pracy. Klient w aktywny sposób poinformuje Pracownika Tymczasowego o ocenie ryzyka (RI&E) stosowanej w jego firmie.
3. Jeżeli Pracownik Tymczasowy dozna wypadku przemysłowego lub zachoruje w związku z wykonywaną pracą, Klient, jeżeli jest to wymagane przez prawo, niezwłocznie powiadomi o tym właściwe organy i zagwarantuje niezwłoczne sporządzenie pisemnego raportu. Raport ten opisuje okoliczności wypadku w taki sposób, aby można było uzyskać wystarczającą pewność, czy i w jakim stopniu wypadek spowodowany został niewystarczającymi środkami zapobiegania wypadkom lub chorobom zawodowym. Klient powiadomi Charlie works o wypadku lub chorobie związanej z pracą niezwłocznie, przesyłając kopię odpowiedniego raportu.
4. De Opdrachtgever zal aan de Uitzendkracht alle schade vergoeden die de Uitzendkracht in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt en vrijwaart Charlie works tegen alle vorderingen tot vergoeding van schade van de Uitzendkracht of diens nabestaanden op Charlie works.
5. Indien en voor zover Opdrachtgever op grond van artikel 7:658 en/of artikel 7:611 en/of artikel 6:108 en/of artikel 6:162 BW aansprakelijk is, zal Opdrachtgever ingeval van ziekte of arbeidsongeschiktheid van de Uitzendkracht aan Charlie works de terzake door Charlie works geleden en/of te lijden schade vergoeden, welke in ieder geval bestaat uit de kosten van loondoorbetaling tijdens ziekte of arbeidsongeschiktheid van de Uitzendkracht alsmede de door Charlie works te maken kosten uit hoofde van voornoemde artikelen.
6. De Opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van Charlie works verstrekt de Opdrachtgever een bewijs van verzekering.

Artykuł 14 - Odpowiedzialność Klienta
1. Klient, który nie wypełnia lub nienależycie wypełnia swoje zobowiązania wynikające z niniejszego Regulaminu Ogólnego i Umów, jest zobowiązany do zrekompensowania Charlie works powstałych szkód. Postanowienia niniejszego artykułu mają ogólnie zastosowanie, zarówno - a jeśli to konieczne, dodatkowo - w odniesieniu do podmiotów, dla których obowiązek wypłaty odszkodowania został już uregulowany osobno w niniejszym Regulaminie Ogólnym, Zleceniach i/lub innych umowach, jak i w odniesieniu do podmiotów, w przypadku których nie miało to miejsca.

Artykuł 15 - Stawka Klienta
1. Het door de Opdrachtgever aan Charlie works verschuldigde Opdrachtgeverstarief wordt berekend over de door de Uitzendkracht gewerkte uren en/of (indien dit aantal hogeris) over de uren waarop Algemene voorwaarden Charlie works holding N.V. 2021-01 8 Charlie works op grond van deze algemene voorwaarden, opdrachten en/of overige overeenkomsten aanspraak heeft en/of de door Charlie works aan de Uitzendkracht verschuldigde toeslagen. Het Opdrachtgeverstarief vermeerderd met de kostenvergoedingen die Charlie works verschuldigd is aan de Uitzendkracht, alsmede een ADV-toeslag ingeval de Uitzendkracht recht heeft op ADV, wordt aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Over het Opdrachtgeverstarief en kostenvergoedingen wordt btw in rekeninggebracht. De transitievergoeding is voor rekening van Opdrachtgever. Bij de doorbelasting wordt rekening gehouden met uitstroom, overname en andere factoren die van invloed zijn op de eventueel daadwerkelijk door Charlie works te betalen transitievergoeding. Opdrachtgeverzal geen aanspraak maken op enige teruggave en/of creditering dienaangaande en doet daarvan op voorhand onvoorwaardelijk afstand.
2. Charlie works is gerechtigd om het Opdrachtgeverstarief tijdens de looptijd van de Opdracht overeenkomstig, en per de datum dat de betreffende wijziging zich heeft voorgedaan, aan te passen, indien de kosten van de uitzendarbeid stijgen door bv. de navolgende redenen:

 • als gevolg van wijziging van de CAO of van de daarbij geregelde lonen of wijziging van de bij de Opdrachtgever geldende cao en/of arbeidsvoorwaardenregeling of de daarbij geregelde lonen en/of wijziging van de Inlenersbeloning en/of pensioenkosten;
 • w wyniku zmian w ustawodawstwie i przepisach, w tym zmian w ustawodawstwie i przepisach socjalnych oraz podatkowych lub w ich wyniku, zmian Zbiorowego Układu Pracy dla Pracowników Tymczasowych lub wszelkich wiążących przepisów;
 • w wyniku (okresowego) wzrostu płac i/lub (jednorazowego) zobowiązania płatniczego wynikającego z CAO, zbiorowego układu pracy mającego zastosowanie do Klienta i/lub warunków zatrudnienia i/lub ustawodawstwa i innych przepisów.

3. Indien de Opdrachtgever bezwaar maakt tegen het aangepaste Opdrachtgeverstarief ingevolge lid 2 en/of artikel 10, dan ligt daarin besloten het verzoek van de Opdrachtgever om de Terbeschikkingstelling te beëindigen, dit onverminderd de verplichting van Opdrachtgever om tot het moment dat de Opdracht rechtsgeldig is beëindigd het aangepaste tarief te betalen.
4. Onverminderd het hiervoor bepaalde is Charlie works te allen tijde gerechtigd het Opdrachtgeverstarief per 1 januari van ieder jaar te indexeren. Deze indexering zal worden gebaseerd op de stijging van de CBS-index cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen, voor personeel in de zakelijke dienstverlening (SBI 2008) tussen de aanvangsdatum van de Opdracht en de datum van indexering van het Opdrachtgeverstarief.
5. Każda korekta Stawki Klienta zostanie przekazana Klientowi przez Charlie works jak najszybciej i potwierdzona na piśmie przez Klienta.
6. Jeśli wynagrodzenie Pracowników Tymczasowych jest zbyt niskie, Charlie works ma również prawo do ustalenia wynagrodzenia z mocą wsteczną oraz do zmiany i naliczenia Stawki Klienta z mocą wsteczną. Charlie works może również obciążyć Klienta pozostałymi kosztami, jeśli w rezultacie Klient zapłacił zbyt mało.
7. Indien de Uitzendkracht zich op de afgesproken tijd en plaats voor het verrichten van de uitzendarbeid meldt, maar door de Opdrachtgever niet in staat wordt gesteld de uitzendarbeid aan te vangen, danwel minder dan drie uur werkzaamheden verricht, is de Opdrachtgever gehouden aan Charlie works per oproep het Opdrachtgeverstarief berekend over drie gewerkte uren te betalen.
8. Bij een Oproepovereenkomst is Opdrachtgever gehouden iedere wijziging van een oproep – waaronder begrepen het (gedeeltelijk) vervallen daarvan – tijdig en juist, derhalve meer dan vier (4) kalenderdagen vóór de wijziging of intrekking, schriftelijk aan Charlie works mede te delen, bij gebreke waarvan Opdrachtgever tot (door) betaling van de gewijzigde of ingetrokken oproep, waaronder begrepen de eventuele wettelijke verhoging, gehouden is.
9. Ingeval sprake is van een Oproepovereenkomst is Charlie works ingevolge artikel 7:628a BW gehouden Uitzendkrachten telkens na afloop van 12 maanden een vaste urenomvang te bieden gelijk aan het gemiddelde van één maand over de voorgaande 12 maanden. Charlie works zal Opdrachtgever zulks tijdig mededelen. Indien Charlie works gehouden is een urenomvang te bieden, dan wel in de uitzendovereenkomst in samenspraak met Opdrachtgever vaste uren zijn opgenomen, rust op Opdrachtgever een gelijke verplichting tot inhuur van de Uitzendkracht voor die uren. Vaste uren dienen te allen tijde door Opdrachtgever te worden betaald, ongeacht of deze gewerkt zijn. Indien Charlie works geen tijdig of juist aanbod heeft kunnen doen als gevolg van een omstandigheid gelegen in de risicosfeer van Opdrachtgever, is Opdrachtgever gehouden tot betaling van iedere loonaanspraak van de Uitzendkracht in dit kader, waaronder begrepen de eventuele wettelijke verhoging. Opdrachtgever verbindt zich op voorhand onvoorwaardelijk tot betaling daarvan conform de geldende afspraken.

Artykuł 16 – Rejestracja czasu
1. Rejestracja czasu odbywa się w sposób uzgodniony z Klientem, z należytym przestrzeganiem niniejszego Regulaminu, Zlecenia i/lub innych umów.
2. Jeżeli nie uzgodniono metody rejestracji czasu, rejestracja czasu będzie się odbywać za pomocą kart czasu pracy zatwierdzanych na piśmie przez Klienta. Klient i Charlie works mogą uzgodnić rejestrację czasu za pomocą systemu rejestracji czasu, systemu elektronicznego i/lub komputerowego lub za pomocą oświadczeń przygotowanych przez lub dla Klienta.
3. Klient jest odpowiedzialny za prawidłową i kompletną rejestrację czasu i jest zobowiązany do dopilnowania, aby zawarte w niej dane Pracownika Tymczasowego - takie jak: nazwisko Pracownika Tymczasowego, liczba przepracowanych godzin, praca w nadgodzinach, nieregularnych godzinach i praca zmianowa, wszelkie inne godziny, za które należna jest Stawka Klienta zgodnie z niniejszym Regulaminem Ogólnym, Zleceniami i/lub innymi umowami, wszelkie dopłaty i poniesione koszty - zostały podane poprawnie i zgodnie z prawdą.
4. Jeżeli Klient dostarcza karty czasu pracy, musi zapewnić, aby Charlie works otrzymał karty czasu pracy natychmiast po tygodniu przepracowanym przez Pracownika Tymczasowego. Klient jest odpowiedzialny za sposób, w jaki dane z rejestracji czasu są dostarczane do Charlie works.
5. Alvorens de Opdrachtgever de tijdverantwoording aanlevert, geeft hij de Uitzendkracht de gelegenheid de tijdverantwoording te controleren. Indien en voor zover de Uitzendkracht de in de tijdverantwoording vermelde gegevens betwist, is Charlie works gerechtigd de uren en kosten vast te stellen overeenkomstig de opgave van de Uitzendkracht, tenzij de Opdrachtgever kan aantonen dat de door hem vermelde gegevens correct zijn. Op verzoek van Charlie works geeft Opdrachtgever inzage in de oorspronkelijke tijdsregistratie van Opdrachtgever en verstrekt Opdrachtgever een afschrift hiervan.
6. W przypadku rejestracji czasu pracy na kartach czasu pracy dostarczanych przez Pracownika Tymczasowego, Klient zachowuje kopię karty czasu pracy. W przypadku rozbieżności między kartą czasu pracy przedłożoną przez Pracownika Tymczasowego w Charlie works a kopią w posiadaniu Klienta, karta czasu pracy przedłożona przez Pracownika Tymczasowego w Charlie works traktowana jest jak pełny dowód, chyba że Klient przedstawi dowody, że jest inaczej.

Artykuł 17 - Obowiązek dokładania wszelkich starań i odpowiedzialność Charlie works
1. Charlie works jest zobowiązany dokładać wszelkich starań, aby Zlecenie zostało wykonane prawidłowo. Jeżeli i w zakresie, w jakim Charlie works nie wywiązał się z tego obowiązku, Charlie works jest zobowiązany do zrekompensowania wynikającej z tego szkody Klientowi, pod warunkiem, że Klient złoży pisemną reklamację niezwłocznie, lecz nie później niż trzy miesiące po zdarzeniu lub po wykryciu takiej szkody i wykaże, że szkoda ta jest bezpośrednim wynikiem niedociągnięcia, które można przypisać Charlie works.
2. Iedere uit de Opdracht met betrekking tot de Terbeschikkingstelling van een Uitzendkracht voortvloeiende aansprakelijkheid van Charlie works is per gebeurtenis beperkt tot het in rekening te brengen tarief over de duur van de Opdracht met een maximum van 3 maanden. De aansprakelijkheid van Charlie works is in ieder geval beperkt tot € 100.000,– per kalenderjaar en gaat in geen geval het bedrag te boven dat onder de dekking van haar verzekering valt. Een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
3. Charlie works w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie, w tym utracony zysk, utracone oszczędności, szkody spowodowane stagnacją biznesową, szkody wynikające z utraty lub uszkodzenia danych lub utraty reputacji.

Artykuł 18 - Własność intelektualna i przemysłowa
1. Charlie works wyśle, na żądanie klienta, pisemne oświadczenie do Pracownika Tymczasowego, aby zapewnić - w niezbędnym i możliwym zakresie - że wszystkie prawa własności intelektualnej i przemysłowej powstałe w wyniku działań Pracownika Tymczasowego są (będą) przeniesione na Klienta. Jeśli Charlie works jest winien Pracownikowi Tymczasowemu jakąkolwiek opłatę lub będzie musiał ponieść inne koszty z tym związane, Klient będzie winien Charlie works tę samą opłatę lub zwrot kosztów.
2. Klient może zawrzeć umowę bezpośrednio z Pracownikiem Tymczasowym lub przedstawić mu do podpisania oświadczenia dotyczącego praw własności intelektualnej i przemysłowej, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu. Klient poinformuje Charlie works o takim zamiarze i przekaże Charlie works kopię umowy/oświadczenia sporządzonego w tym zakresie.
3. Charlie works nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za jakiekolwiek grzywny lub kary zapłacone na rzecz Pracownika Tymczasowego ani za szkody poniesione przez Klienta w wyniku zgłoszenia roszczenia przez Pracownika Tymczasowego co do jakiejkolwiek własności intelektualnej i/lub przemysłowej.

Artykuł 19 - Poufność
1. Charlie works i Klient nie będą przekazywać stronom trzecim żadnych poufnych informacji od drugiej Strony lub o drugiej Stronie, o ich działaniach i kontaktach biznesowych, o których dowiedzieli się w związku ze Zleceniem, chyba że - i w takim zakresie - że podanie takich informacji jest konieczne do prawidłowego wykonania Umowy lub jeżeli na Stronach spoczywa ustawowy obowiązek ujawnienia takich informacji.
2. Na prośbę Klienta Charlie works zobowiąże Pracownika Tymczasowego do zachowania poufności w odniesieniu do wszelkich informacji, które zdobył lub których ma świadomość w związku z wykonywaniem pracy, z wyjątkiem przypadków, gdy na Pracowniku Tymczasowym spoczywa prawny obowiązek ujawnienia takich informacji.
3. Klient może bezpośrednio zobowiązać Pracownika Tymczasowego do zachowania poufności. Klient poinformuje Charlie works o takim zamiarze i przekaże Charlie works kopię umowy/oświadczenia sporządzonych w tym zakresie.
4. Charlie works nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek grzywny, okresowe kary pieniężne ani za szkody poniesione przez Klienta w wyniku naruszenia poufności przez Pracownika Tymczasowego.

Artykuł 20 - Rozliczenia i płatność
1. Rozliczenia odbywają się w oparciu o rejestrację czasu metodą uzgodnioną z klientem.
2. Zanim Klient przekaże Charlie works karty czasu pracy, musi zapewnić Pracownikowi Tymczasowemu możliwość ich sprawdzenia. W przypadku zakwestionowania przez Pracownika Tymczasowego danych zawartych w kartach czasu pracy, Charlie works jest uprawniony do ustalenia godzin i kosztów zgodnie z informacjami dostarczonymi przez Pracownika Tymczasowego, chyba że Klient udowodni, że podane w kartach dane są prawidłowe. Na żądanie Charlie works Klient zapewni dostęp do oryginalnych danych z rejestracji czasu u Klienta i dostarczy ich kopię.
3. O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, fakturowanie odbywa się raz na tydzień.
4. Opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke factuur van Charlie works te voldoen binnen veertien kalenderdagen na factuurdatum. De factuur is voldaan indien het volledig verschuldigde bedrag is ontvangen door Charlie works. Uitsluitend betalingen aan Charlie works of een door Charlie works schriftelijk aangewezen derde werken bevrijdend. Indien een factuur niet binnen de genoemde termijn is betaald, is de Opdrachtgever vanaf de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn van rechtswege in verzuim en een rente van 1% per kalendermaand verschuldigd, waarbij een deel van een maand tot een volle maand wordt gerekend.
5. Jeśli Klient kwestionuje całą fakturę lub jej część, musi powiadomić o tym Charlie works na piśmie w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty wystawienia faktury, podając powód. Po upływie tego okresu prawo Klienta do kwestionowania faktury wygasa. Ciężar dostarczania dowodów dotyczących terminowego wszczęcia sporu o fakturę spoczywa na Kliencie.
6. Klient nie jest upoważniony do odliczania jakichkolwiek kwot od faktury, niezależnie od tego, czy faktura została zakwestionowana, czy istnieje roszczenie wzajemne, czy jest ono uzasadnione czy nie, i/lub do zawieszania płatności faktury.
7. Wszelkie koszty sądowe i pozasądowe (windykacyjne) poniesione przez Charlie works w związku z niewywiązaniem się przez Klienta z obowiązków wynikających z niniejszego artykułu ponosi wyłącznie Klient. Rekompensatę kosztów pozasądowych ustala się na 15% należnej kwoty głównej, w tym podatek VAT i odsetki (co najmniej 250 EUR na roszczenie, chyba że Charlie works wyraźnie poniósł wyższe koszty. Ta stała rekompensata będzie należna, gdy tylko Klient nie wywiąże się ze zobowiązania i będzie wymagalna bez dodatkowego dowodu.

Artikel 21 – Bijzondere verplichtingen met betrekking tot identiteit en verwerking persoonsgegevens
1. Klient, któremu Pracownik Tymczasowy zostaje udostępniony przez Charlie works, sprawdza i ustala tożsamość Pracownika Tymczasowego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi, w tym między innymi z ustawą o zatrudnieniu cudzoziemców (Wav), ustawą o podatku od wynagrodzeń i ustawą o obowiązkowej identyfikacji. Klient będzie również wypełniał nałożone na niego obowiązki administracyjne i dotyczące przechowywania danych.
2. W odniesieniu do cudzoziemców, Klient wyraźnie oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców, mówiącymi między innymi, że Klient przed podjęciem pracy przez cudzoziemca musi otrzymać kopię jego dokumentu tożsamości, o czym mowa w art. 1 ust. 1–3 ustawy o obowiązkowej identyfikacji obcokrajowców. Klient jest odpowiedzialny za dokładne sprawdzenie wyżej wymienionego dokumentu i ustalenie tożsamości cudzoziemca na podstawie tego dokumentu oraz jest zobowiązany do przechowywania kopii dokumentu w swojej dokumentacji. Charlie works nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek grzywny nałożone na Klienta w kontekście ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców.
3. Klient wyraźnie oświadcza, że zapoznał się z obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Charlie works i Klient umożliwią sobie wzajemne przestrzeganie wyżej wymienionych przepisów. Klient w każdym przypadku będzie wykorzystywał dane osobowe uzyskane za pośrednictwem Charlie works wyłącznie w celu, dla którego je uzyskał, nie będzie ich przechowywać dłużej niż jest to dozwolone przez prawo i obowiązujące przepisy oraz zapewni odpowiednią ochronę tych danych osobowych.

Artykuł 22 - Traktowanie Pracowników Tymczasowych
1. Klienta i Charlie works nie będą stosować zakazanego prawem rozróżnienia na podstawie religii, przekonań, przynależności politycznej, płci, rasy, narodowości, orientacji seksualnej, stanu cywilnego, niepełnosprawności, przewlekłej choroby, wieku lub z jakiegokolwiek innego powodu. Klient i Charlie works będą stawiać wymagania wyłącznie co do stanowiska pracy lub uwzględniać je przy przyznawaniu lub wykonywaniu Zlecenia oraz przy wyborze i kontaktach z Pracownikami Tymczasowymi.
2. Klient zna treść ustawy o informowaniu o nieprawidłowościach i gwarantuje, że Pracownik Tymczasowy będzie zapoznany z zasadami dotyczącymi informowania o nieprawidłowościach w taki sam sposób, jak jego własny personel, jeśli Klient ma taką politykę lub jeśli ma ona do niego zastosowanie.
3. Jeżeli Klient ma ustaloną procedurę skarg dotyczącą traktowania pracowników, zagwarantuje, że Pracownik Tymczasowy będzie zapoznany z tą procedurą skarg w taki sam sposób, jak jego własny personel. Dotyczy to wyłącznie skarg, które nie dotyczą zatrudnienia przez Charlie works oraz jeżeli nie ma innych zobowiązań prawnych.

Artykuł 23 - Obowiązki wynikające z ustawy o delegowaniu pracowników przez pośredników
1. Klient wyraźnie oświadcza, że zapoznał się z treścią art. 8a ustawy o delegowaniu pracowników przez pośredników i umożliwia Pracownikom Tymczasowym dostęp do udogodnień lub obiektów wspólnych w swojej firmie, w szczególności do stołówek, punktów opieki nad dziećmi i usług transportowych na równi z pracownikami zatrudnionymi przez niego na równorzędnych lub podobnych stanowiskach, chyba że różnica w traktowaniu jest uzasadniona obiektywnymi względami.
2. Klient wyraźnie oświadcza, że zapoznał się z treścią art. 8b ustawy o delegowaniu pracowników przez pośredników i zapewnia, że informacje o nowych wolnych miejscach pracy w jego firmie będą przekazywane Pracownikom Tymczasowym w sposób jasny i terminowy, tak aby mieli oni takie same możliwości zawarcia stałej umowy o pracę jak stali pracownicy firmy.
3. Klient wyraźnie oświadcza, że jest dokładnie zaznajomiony z art. 10 ustawy o delegowaniu pracowników przez pośredników. Charlie works nie może udostępniać pracowników do pracy u Klienta lub do działu firmy Klienta, w którym występuje strajk, blokada lub strajk okupacyjny. Klient poinformuje Charlie works w pełni i na czas o zamiarze, rozpoczęciu, kontynuacji lub zakończeniu akcji zbiorowych organizowanych przez związki zawodowe lub improwizowanych, w tym między innymi o strajku, blokadzie i strajku okupacyjnym. Sprawując zarządzanie i nadzór nad Pracownikiem Tymczasowym, Klient wyraźnie nie powierzy żadnych Zleceń Pracownikowi Tymczasowemu, w wyniku których zostałby naruszony art. 10 ustawy o delegowaniu pracowników przez pośredników. Może to obejmować, między innymi, wykonywanie przez Pracowników Tymczasowych czynności pracy należących normalnie do pracowników, którzy obecnie uczestniczą w działaniach zbiorowych.
4. Klient wyraźnie oświadcza, że jest dokładnie zaznajomiony z art. 12 ustawy o delegowaniu pracowników przez pośredników. Klient dostarczy agencji pracy tymczasowej terminowe i pełne pisemne lub elektroniczne informacje o warunkach zatrudnienia przed rozpoczęciem Oddelegowania, a w razie potrzeby także później.

Artykuł 24 - Prywatność
1. Opdrachtgever en Charlie works wisselen in het kader van de Opdracht persoonsgegevens uit van (kandidaat-) Uitzendkrachten en dienen deze beiden met grote zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen overeenkomstig met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en aanverwante wet en regelgeving. De Opdrachtgever zal nimmer gegevens van Charlie works verlangen welke zij op grond van de van toepassing zijnde wet en regelgeving niet mag verstrekken. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verdere verwerking van de door Charlie works aan hem verstrekte gegevens en zal de via Charlie works verkregen persoonsgegevens in ieder geval slechts gebruiken voor het doel waarvoor zij zijn verkregen, zal deze niet langer bewaren dan conform wet- en regelgeving toegestaan en zal zorgen voor een adequate beveiliging van deze persoonsgegevens.
2. Klient zwalnia Charlie works z odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia (aplikujących) Pracowników Tymczasowych Klienta lub innych stron trzecich przeciwko Charlie works wniesione w związku z naruszeniem przez Klienta postanowień niniejszego artykułu. Klient zwróci wszelkie związane z tym koszty poniesione przez Charlie Works.

Artykuł 25 - Prawo właściwe i wybór forum
1. Do niniejszego Regulaminu Ogólnego, Zleceń i/lub innych umów zastosowanie ma prawo holenderskie.
2. Wszelkie spory wynikające lub związane ze stosunkami prawnymi między Stronami będą w pierwszej kolejności rozstrzygane wyłącznie przez właściwy sąd okręgowy w Hadze, w którym znajduje się główna siedziba Charlie works.

Artykuł 26 - Postanowienie końcowe
1. Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszego Regulaminu Ogólnego okaże się nieważne lub zostanie zniszczone, pozostałe postanowienia Regulaminu Ogólnego, Zleceń i/lub innych umów pozostają w mocy. Postanowienia, które nie są prawomocne lub nie mogą być stosowane zgodnie z prawem, zostaną zastąpione przepisami w jak największym stopniu zbliżonymi w zakresie do przepisów, które mają zostać zastąpione.

Pytania i odpowiedzi (FAQ)