Regulamin Ogólny

Regulamin Ogólny Charlie works holding N.V. delegowania pracowników tymczasowych 2019-02.

Spis treści

 • Artykuł 1: Definicje
 • Artykuł 2: Zakres Regulaminu
 • Artykuł 3: Zlecenie i Oddelegowanie
 • Artykuł 4: Zastępstwo i dostępność
 • Artykuł 5: Stosunek pracy z Pracownikiem Tymczasowym
 • Artykuł 6: Prawo do zawieszenia
 • Artykuł 7: Procedura pracy
 • Artykuł 8: Zakres pracy i godziny pracy
 • Artykuł 9: Zamknięcie firmy i obowiązkowe dni wolne
 • Artykuł 10: Stanowisko i wynagrodzenie
 • Artykuł 11: Właściwe zarządzanie i nadzór
 • Artykuł 12: Oddelegowanie za granicę
 • Artykuł 13: Warunki zatrudnienia
 • Artykuł 14: Odpowiedzialność Klienta
 • Artykuł 15: Stawka Klienta
 • Artykuł 16: Rejestracja czasu
 • Artykuł 17: Obowiązek dokładania wszelkich starań i odpowiedzialność Charlie works
 • Artykuł 18: Własność intelektualna i przemysłowa
 • Artykuł 19: Poufność
 • Artykuł 20: Rozliczenia i płatność
 • Artykuł 21: Szczególne obowiązki dotyczące tożsamości i przetwarzania danych osobowych
 • Artykuł 22: Traktowanie Pracowników Tymczasowych
 • Artykuł 23: Obowiązki wynikające z ustawy o delegowaniu pracowników przez pośredników
 • Artykuł 24: Prywatność
 • Artykuł 25: Prawo właściwe i wybór forum

Artykuł 1 - Definicje
W niniejszym Regulaminie Ogólnym obowiązują następujące definicje:
1. Charlie works: wszystkie spółki zależne, Charlie works BV, Charlie works food BV, Charlie works projectservice BV i Charlie works temping BV, które są częścią Charlie works holding NV, który świadczy usługi oparte na Zleceniach z klientem.
2. Pracownik Tymczasowy: każda osoba fizyczna, o której mowa w art. 7:690 holenderskiego kodeksu cywilnego, która zawarła umowę o pracę tymczasową z agencją pracy tymczasowej w celu wykonywania pracy na rzecz osoby trzeciej pod kierownictwem i nadzorem tejże osoby trzeciej.
3. Zlecenie: umowa między klientem a Charlie works, na podstawie której pojedynczy Pracownik Tymczasowy o którym mowa w ust. 2 niniejszego artykułu jest udostępniany przez Charlie works Klientowi w celu wykonywania pracy w zamian za wynagrodzenie w oparciu o Stawki Klienta.
4. Klient: każda osoba fizyczna lub prawna, która jest Stroną Zlecenia poza Charlie Works.
5. Oddelegowanie: zatrudnienie Pracownika Tymczasowego w kontekście Zlecenia. Oddelegowanie rozpoczyna się w momencie, gdy Pracownik Tymczasowy rozpoczyna pracę. Pracownik Tymczasowy może zostać udostępniony do pracy u kilku Klientów.
6. Klauzula o zatrudnieniu tymczasowym: zapis w Umowie o Pracę między Charlie works a Pracownikiem Tymczasowym i/lub w zbiorowym układzie pracy, który oznacza, że Umowa o Pracę wygasa z mocy prawa, jeśli Oddelegowanie Pracownika Tymczasowego przez Charlie works do Klienta kończy się na wniosek Klienta (art. 7:691 ust. 2 holenderskiego kodeksu cywilnego).
7. Układ Zbiorowy Pracy (CAO): układ zbiorowy pracy dla Pracowników Tymczasowych, zawarty między ABU (Ogólna Unia Agencji Prac Tymczasowych) z jednej strony, a odpowiednimi organizacjami pracowniczymi z drugiej strony.
8. Stawka Klienta: stawka płatna przez Klienta na rzecz Charlie Works, z wyłączeniem dopłat, zwrotów kosztów i podatku VAT. Stawka jest obliczana na godzinę.
9. Wynagrodzenie Wynajmującego: Wynagrodzenie Wynajmującego, jak sprecyzowano w Układzie Zbiorowym Pracy.

Artykuł 2 - Zakres Regulaminu
1. Niniejszy Regulamin Ogólny ma zastosowanie do wszystkich Zleceń i innych umów między Charlie works a Klientem, a także do wszystkich aktów prawnych mających na celu ich realizację, w tym ofert, propozycji, ofert i wycen.
2. Wszelkie warunki zakupu lub inne warunki Klienta nie mają tu zastosowania i są wyraźnie odrzucone przez Charlie works.
3. Umowy odbiegające od niniejszego Regulaminu Ogólnego mają zastosowanie tylko wtedy, gdy zostaną uzgodnione na piśmie i dotyczą tylko danego Zlecenia.

Artykuł 3 - Zlecenie i Oddelegowanie
Zlecenie
1. Zlecenie zostaje zawarte na czas określony lub nieokreślony.
2. Zlecenie na czas określony to zlecenie, które jest zawierane:

 •  albo na czas określony;
 • albo na określony termin;
 •  albo na określony czas, który nie przekracza określonego terminu.

Zlecenie na czas określony kończy się z mocy prawa z upływem uzgodnionego terminu lub z chwilą wystąpienia z góry określonego obiektywnie możliwego do ustalenia zdarzenia.

Zakończenie Zlecenia
3. Zlecenie na czas nieokreślony kończy się pisemnym wypowiedzeniem z zachowaniem 14-dniowego okresu kalendarzowego.
4. Każde Zadanie kończy się natychmiast w wyniku jego anulowania w momencie, gdy jedna ze Stron anuluje Zlecenie, ponieważ:

 •  druga Strona nie wywiązuje się ze zobowiązań;
 • druga Strona jest niewypłacalna;
 • ogłoszono upadłość drugiej Strony lub zażądano zawieszenia płatności.

Jeśli Charlie works rozwiązuje Umowę z jednego z tych powodów, prośba Klienta o zakończenie Oddelegowania opiera się na działaniach Klienta, na których oparte jest takie wypowiedzenie. Nie prowadzi to do żadnej odpowiedzialności ze strony Charlie works za szkody poniesione przez Klienta jako konsekwencja powyższego. W wyniku anulowania Zlecenia, roszczenia Charlie works stają się natychmiast wymagalne i należne.

Zakończenie Oddelegowania
5. Rozwiązanie Umowy oznacza zakończenie Oddelegowania. Wypowiedzenie Umowy przez Klienta oznacza wniosek Klienta skierowany do Charlie works o zaprzestanie obecnego Oddelegowania w dniu wypowiedzenia lub prawnego rozwiązania Umowy.
6. Jeśli między Pracownikiem Tymczasowym a Charlie works obowiązuje klauzula o zatrudnieniu tymczasowym, Oddelegowanie Pracownika Tymczasowego kończy się na wniosek Klienta w momencie, gdy Pracownik Tymczasowy zgłosi, że nie jest w stanie wykonywać pracy z powodu swojej niezdolności do pracy/choroby. W takim przypadku uznaje się, że Klient złożył taki wniosek. Na żądanie Charlie works Klient potwierdzi ten wniosek na piśmie.
7. Oddelegowanie kończy się z mocy prawa, jeśli i gdy tylko Charlie works nie jest w stanie udostępnić Pracownika Tymczasowego, ponieważ Umowa o Pracę między Charlie works a Pracownikiem Tymczasowym została rozwiązana i dana Umowa o Pracę nie została przedłużona dla tego samego Klienta.

Artykuł 4 - Zastępstwo i dostępność
1. Charliego works ma zawsze prawo do zastąpienia udostępnionego Pracownika Tymczasowego innym pracownikiem. Nie wymaga to zgody Klienta. Klient może odmówić współpracy w zakresie zastępstwa tylko z uzasadnionych powodów. Klient uzasadni każdą taką odmowę na piśmie.
2. Charlie works nie ponosi odpowiedzialności za zwłokę wobec Klienta i nie jest zobowiązany do rekompensowania szkód lub kosztów poniesionych przez Klienta, jeśli z jakiegokolwiek powodu Charlie works nie może oddelegować (zastępczego) Pracownika Tymczasowego, przynajmniej w taki sposób oraz w zakresie, w jakim miał on być udostępniony Klientowi w ramach Zlecenia lub na podstawie późniejszych ustaleń.

Artykuł 5 - Stosunek pracy z Pracownikiem Tymczasowym
1. Klient, który zamierza nawiązać stosunek pracy z Pracownikiem Tymczasowym, musi niezwłocznie poinformować o tym Charlie works na piśmie, przed zrealizowaniem tego zamiaru.
2. Zawarcie stosunku pracy, o którym mowa w art. 5 ust. 1, zawarcie umowy o pracę i/lub umowy Zlecenie przez Klienta z Pracownikiem Tymczasowym.
3. Klient nie podejmie stosunku pracy z Pracownikiem Tymczasowym, jeżeli i dopóki umowa o pracę z Charlie works nie zostanie prawnie rozwiązana.
4. W przypadku, gdy Klient wejdzie w stosunek pracy z Pracownikiem Tymczasowym, który został udostępniony Klientowi i który przepracował mniej niż 2080 godzin, Klient będzie winien Charlie work opłatę. Opłata ta stanowi kwotę 25% najnowszej stawki za 2080 godzin minus liczba godzin już przepracowanych przez Pracownika Tymczasowego na podstawie Zlecenia u Klienta. Do opłaty tej doliczany jest podatek VAT.
5. Jeżeli Klient podejmie stosunek pracy w ciągu 6 miesięcy od zakończenia Oddelegowania, zgodnie z art. 5 ust. 2, Klient będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty określonej w art. 5 ust. 4. Dotyczy to również sytuacji, gdy Klient zwrócił się do Pracownika Tymczasowego bezpośrednio lub za pośrednictwem strony trzeciej lub Pracownik Tymczasowy zwrócił się do Klienta bezpośrednio lub za pośrednictwem stron trzecich.

Artykuł 6 - Prawo do zawieszenia
1. Klient nie jest uprawniony do tymczasowego zawieszenia zatrudnienia Pracownika Tymczasowego w całości lub w części, z wyjątkiem przypadku siły wyższej w rozumieniu art. 6:75 holenderskiego kodeksu cywilnego.
2. W odstępstwie od ust. 1 niniejszego artykułu zawieszenie jest możliwe, jeżeli:

 •  zostało to uzgodnione na piśmie i został ustalony termin, oraz;
 • Klient wykazuje, że tymczasowo nie ma dostępnej pracy lub Pracownik Tymczasowy nie może zostać oddelegowany, oraz;
 • Charlie works może skutecznie polegać na wykluczeniu z obowiązku ciągłej wypłaty wynagrodzenia wobec Pracownika Tymczasowego zgodnie z Układem Zbiorowym Pracy.

Artykuł 7 - Procedura pracy
1. Przed rozpoczęciem Zlecenia Klient dostarczy Charlie works informacje wymagane do Zlecenia, w tym dokładny opis stanowiska pracy, wymagania dotyczące pracy, godzin pracy, zakres czynności pracy, miejsca wykonywania pracy, warunki pracy oraz wymagany czas trwania Zlecenia.
2. Charlie works zdecyduje, którego (aplikującego) Pracownika Tymczasowego zaproponować Klientowi w celu wykonania Zlecenia, na podstawie informacji przekazanych przez Klienta i na podstawie poznanych zdolności, wiedzy i umiejętności (aplikującego) Pracownika Tymczasowego, który kwalifikuje się do Oddelegowania. Klient jest uprawniony do odrzucenia zaproponowanego (aplikującego) Pracownika Tymczasowego, w wyniku czego Oddelegowanie proponowanego (aplikującego) Pracownika Tymczasowego zostanie anulowane.
3. Charlie works nie ponosi żadnych zobowiązań wobec Klienta, jeśli jakikolwiek kontakt między Klientem a Charlie works przed potencjalnym Zleceniem, w tym konkretny wniosek Klienta o udostępnienie Pracownika Tymczasowego, z jakiegokolwiek powodu nie doprowadził do Oddelegowania Pracownika Tymczasowego w terminie wymaganym przez klienta.
4. Jeśli Charlie works, w kontekście wypełnienia swoich obowiązków wynikających z przepisów prawa lub Zbiorowego Układu Pracy, zażąda do Klienta informacji, Klient przekaże te informacje Charlie works bezpłatnie na pierwsze żądanie.

Artykuł 8 - Zakres pracy i godziny pracy
1. Zakres pracy i godziny pracy Pracownika Tymczasowego u Klienta są określone w Zleceniu lub uzgodnione w inny sposób. Godziny pracy, zakres pracy i przerwy Pracownika Tymczasowego są identyczne z godzinami i czasem pracy ogólnie stosowanymi u Klienta, chyba że uzgodniono inaczej. Klient gwarantuje, że godziny pracy, przerwy i zakres pracy Pracownika Tymczasowego spełniają wymogi prawne. Klient zapewnia, że Pracownik Tymczasowy nie przekroczy godzin pracy dozwolonych przez prawo i uzgodnionego zakresu pracy, z wyjątkiem sporadycznych nadgodzin.
2. Urlop i dni wolne Pracownika Tymczasowego podlegają przepisom prawa i Zbiorowemu Układowi Pracy.

Artykuł 9 - Zamknięcie firmy i obowiązkowe dni wolne
1. Po zawarciu umowy Zlecenia, Klient musi poinformować Charlie works o dniach zamknięcia firmy Klienta i obowiązkowych dniach wolnych od pracy w trakcie trwania Zlecenia, tak aby Charlie works mógł je w miarę możliwości uwzględnić w Umowie o Pracę z Pracownikiem Tymczasowym. Jeśli zamiar tymczasowego zamknięcia firmy i/lub ustalenie wspólnych obowiązkowych dni wolnych nastąpi po zawarciu Umowy, Klient musi poinformować o tym Charlie works natychmiast po ogłoszeniu tego faktu.

Artykuł 10 - Stanowisko i wynagrodzenie
1. Przed rozpoczęciem Zlecenia Klient przedstawi Charlie works opis stanowiska, na którym ma zostać zatrudniony Pracownik Tymczasowy, odpowiednią stawkę wynagrodzenia oraz informacje o wszystkich elementach Wynagrodzenia Wynajmującego (dotyczące kwoty i czasu: tylko w zakresie jaki jest wówczas znany).
2. Wynagrodzenie Pracownika Tymczasowego, w tym wszelkie opłaty i wydatki, będzie ustalane zgodnie ze Zbiorowym Układem Pracy (w tym z przepisami dotyczącymi Wynagrodzenia Wynajmującego) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi, na podstawie opisu stanowiska dostarczonego przez Klienta.
3. Jeżeli w jakimkolwiek momencie okaże się, że opis stanowiska i odpowiednia praca nie odpowiadają faktycznym obowiązkom wykonywanym przez Pracownika Tymczasowego, Klient niezwłocznie przekaże prawidłowy opis stanowiska i odpowiedni poziom wynagrodzenia. Wynagrodzenie Pracownika Tymczasowego zostanie ponownie ocenione na podstawie nowego opisu stanowiska. Opis stanowiska i/lub stawka wynagrodzenia mogą zostać zmienione w trakcie Umowy, jeżeli Pracownik Tymczasowy zgłosi uzasadnione roszczenie o taką zmianę na podstawie przepisów ustawowych i wykonawczych, układu zbiorowego i/lub Wynagrodzenia Wynajmującego. Jeśli zmiana prowadzi do wyższego wynagrodzenia, Charlie works ma prawo odpowiednio skorygować wynagrodzenie Pracownika Tymczasowego i Stawkę Klienta. Klient jest winien Charlie works skorygowaną stawkę od momentu, gdy Pracownik Tymczasowy stał się uprawniony do otrzymywania wyższego wynagrodzenia na podstawie przepisów ustawowych i wykonawczych i/lub Układu Zbiorowego Pracy.
4. Klient poinformuje Charlie works w odpowiednim czasie, w każdym przypadku niezwłocznie po dowiedzeniu się o wszelkich zmianach w Wynagrodzeniu Wynajmującego i wszelkich ustalonych podwyżkach wstępnego wynagrodzenia. Niniejszy ustęp nie ma zastosowania, jeżeli Pracownik Tymczasowy jest wynagradzany zgodnie z wynagrodzeniem w ramach Układu Zbiorowego Pracy dla grupy alokacyjnej.
5. Jeżeli i o ile Pracownik Tymczasowy jest wynagradzany zgodnie z wynagrodzeniem ABU z powodu braku kategoryzacji, Klient poinformuje Charlie works w odpowiednim czasie, a w każdym razie niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zmianie struktury pracy Klienta, która powoduje, że praca na stanowisku obejmowanym przez Pracownika Tymczasowego może lub powinna być sklasyfikowana w strukturze pracy Klienta. W takim przypadku wynagrodzenie i Stawka Klienta są korygowane zgodnie z ust. 3 tego artykułu.
6. Rekompensaty i dodatki, takie jak dodatek za pracę w nadgodzinach, pracę na zmiany lub w nieregularnym czasie pracy, pracę w specjalnych godzinach lub dniach (w tym w święta państwowe), w godzinach nietowarzyskich i/lub za pracę na telefon lub pracę na wezwanie są wynagradzane zgodnie z ABU-CAO i/lub innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi warunków zatrudnienia i są naliczane Klientowi.

Artykuł 11 - Właściwe zarządzanie i nadzór
1. Klient będzie traktował Pracownika Tymczasowego w zakresie sprawowania zarządu i nadzoru, a także faktycznego wykonywania pracy w taki sam sposób, w jaki jest zobowiązany do traktowania własnych pracowników.
2. Klientowi nie wolno, bez zezwolenia, udostępniać Pracownika Tymczasowego stronie trzeciej w celu wykonywania czynności pod kierownictwem i nadzorem tej strony trzeciej. Pod pojęciem Strony Trzeciej rozumie się także osobę (prawną), z którą klient jest powiązany jako grupa.
3. Klient może zatrudnić Pracownika Tymczasowego w odstępstwie od postanowień Zlecenia i Regulaminu, wyłącznie pod warunkiem, że Charlie works i Pracownik Tymczasowy uzgodni to wcześniej na piśmie.
4. Klient zapłaci Pracownikowi Tymczasowemu za wszelkie szkody, jakie może on ponieść w wyniku uszkodzenia lub zużycia mienia używanego w ramach powierzonej mu pracy.
5. Charlie works nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za szkody wyrządzone Klientowi, stronom trzecim lub samemu Pracownikowi Tymczasowemu, wynikające z jakiegokolwiek działania lub zaniechania działania Pracownika Tymczasowego. Klient zabezpiecza Charlie works w tym względzie przed wszelkimi roszczeniami stron trzecich lub Pracowników Tymczasowych przeciwko Charlie works jako pracodawcy w związku ze szkodami wspomnianymi w niniejszym ustępie i zwróci Charlie works wszelkie związane z tym koszty, które są rozsądnie uzasadnione.
6. Klient, w możliwym zakresie, wykupi odpowiednie ubezpieczenie od odpowiedzialności związanej z postanowieniami niniejszego artykułu. Na żądanie Charlie works, Klient dostarczy dowód ubezpieczenia.

Artykuł 12 - Oddelegowanie za granicę
1. Klient poinformuje Charlie works co najmniej 45 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem zamierzonego Oddelegowania za granicę, aby Charlie works miał odpowiednio dużo czasu na złożenie wniosku o zaświadczenie A1.
2. W przypadku Oddelegowania za granicę zawsze należy uzyskać pisemną zgodę od Charlie Works i Pracownika Tymczasowego.
3. Delegowanie Pracownika Tymczasowego za granicę przez Klienta mającego siedzibę w Holandii jest możliwe tylko przez ograniczony czas i pod warunkiem, że Klient zorganizował odpowiednie zarządzanie i nadzór. Delegowanie za granicę zawsze odbywa się z należytym przestrzeganiem obowiązujących przepisów i regulacji danego kraju.
4. Klient wykupi odpowiednie ubezpieczenie podróżne. Na żądanie Charlie works, Klient dostarczy dowód ubezpieczenia.

Artykuł 13 - Warunki zatrudnienia
1. Klient oświadcza, że jest świadomy faktu, że w świetle ustawy o warunkach pracy jest uważany za pracodawcę. Klient jest odpowiedzialny wobec Pracownika Tymczasowego i Charlie works za wypełnienie obowiązków wynikających z art. 7:658 holenderskiego kodeksu cywilnego, ustawy o warunkach pracy i związanych z tym obowiązków ustawowych w zakresie bezpieczeństwa w miejscu pracy i ogólnie zapewnienia odpowiednich warunków pracy.
2. Klient jest zobowiązany do dostarczenia Pracownikowi Tymczasowemu i Charlie works pisemnej informacji o wymaganych kwalifikacjach zawodowych i specyfikacji pracy w ramach Oddelegowania, w odpowiednim czasie, a w każdym razie najpóźniej na jeden dzień przed rozpoczęciem pracy. Klient w aktywny sposób poinformuje Pracownika Tymczasowego o ocenie ryzyka (RI&E) stosowanej w jego firmie.
3. Jeżeli Pracownik Tymczasowy dozna wypadku przemysłowego lub zachoruje w związku z wykonywaną pracą, Klient, jeżeli jest to wymagane przez prawo, niezwłocznie powiadomi o tym właściwe organy i zagwarantuje niezwłoczne sporządzenie pisemnego raportu. Raport ten opisuje okoliczności wypadku w taki sposób, aby można było uzyskać wystarczającą pewność, czy i w jakim stopniu wypadek spowodowany został niewystarczającymi środkami zapobiegania wypadkom lub chorobom zawodowym. Klient powiadomi Charlie works o wypadku lub chorobie związanej z pracą niezwłocznie, przesyłając kopię odpowiedniego raportu.
4. Klient zrekompensuje Pracownikowi Tymczasowemu wszelkie szkody poniesione przez Pracownika Tymczasowego w związku z wykonywaniem jego obowiązków zawodowych, jeżeli i o ile Klient jest do tego zobowiązany na podstawie art. 7:658 i/lub art. 7: 611 i/lub art. 6:108 i/lub art. 6:162 holenderskiego kodeksu cywilnego. Klient zabezpiecza Charlie works przed roszczeniami wobec Charlie works zgłaszanymi przez Pracowników Tymczasowych lub członków ich rodzin w oparciu o te przepisy.
5. Klient wykupi odpowiednie ubezpieczenie od odpowiedzialności w ramach postanowień niniejszego artykułu. Na żądanie Charlie works, Klient dostarczy dowód ubezpieczenia.

Artykuł 14 - Odpowiedzialność Klienta
1. Klient, który nie wypełnia lub nienależycie wypełnia swoje zobowiązania wynikające z niniejszego Regulaminu Ogólnego i Umów, jest zobowiązany do zrekompensowania Charlie works powstałych szkód. Postanowienia niniejszego artykułu mają ogólnie zastosowanie, zarówno - a jeśli to konieczne, dodatkowo - w odniesieniu do podmiotów, dla których obowiązek wypłaty odszkodowania został już uregulowany osobno w niniejszym Regulaminie Ogólnym, Zleceniach i/lub innych umowach, jak i w odniesieniu do podmiotów, w przypadku których nie miało to miejsca.

Artykuł 15 - Stawka Klienta
1. Stawka Klienta należna Charlie works od Klienta jest obliczana na podstawie godzin przepracowanych przez Pracownika Tymczasowego i/lub (jeśli liczba ta jest wyższa) na podstawie godzin, do których Charlie works jest uprawniony na podstawie Regulaminu Ogólnego, Zleceń i/lub innych umów i/lub dodatków, które Charlie works jest winien Pracownikowi Tymczasowemu. Stawka Klienta powiększona jest o dodatki na pokrycie kosztów, które Charlie works jest winien Pracownikowi Tymczasowemu Od Stawki Klienta i dodatków na pokrycie kosztów doliczany jest podatek VAT.
2. Charlie works ma prawo do zmiany Stawki Klienta w trakcie trwania Zlecenia, jeżeli koszty tymczasowego zatrudnienia wzrosną:

 • w wyniku zmian w Układzie Zbiorowym Pracy dla Pracowników Tymczasowych lub wynagrodzeń regulowanych zgodnie z CAO, lub zmian CAO i/lub systemu warunków pracy lub płac ustalonych w tym celu u Klienta;
 • w wyniku zmian w ustawodawstwie i przepisach, w tym zmian w ustawodawstwie i przepisach socjalnych oraz podatkowych lub w ich wyniku, zmian Zbiorowego Układu Pracy dla Pracowników Tymczasowych lub wszelkich wiążących przepisów;
 • w wyniku (okresowego) wzrostu płac i/lub (jednorazowego) zobowiązania płatniczego wynikającego z CAO, zbiorowego układu pracy mającego zastosowanie do Klienta i/lub warunków zatrudnienia i/lub ustawodawstwa i innych przepisów.

3. Jeżeli Klient nie zgadza się na wypłatę skorygowanej Stawki Klienta zgodnie z ust. 2 i/lub art. 10, pociąga to za sobą zakończenie Zlecenia.
4. Każda korekta Stawki Klienta zostanie przekazana Klientowi przez Charlie works jak najszybciej i potwierdzona na piśmie przez Klienta.
5. Jeśli wynagrodzenie Pracowników Tymczasowych jest zbyt niskie, Charlie works ma również prawo do ustalenia wynagrodzenia z mocą wsteczną oraz do zmiany i naliczenia Stawki Klienta z mocą wsteczną. Charlie works może również obciążyć Klienta pozostałymi kosztami, jeśli w rezultacie Klient zapłacił zbyt mało.
6. Jeżeli Pracownik Tymczasowy zgłosi się w uzgodnionym czasie i miejscu do wykonania pracy tymczasowej, ale Klient nie umożliwi mu rozpoczęcia pracy tymczasowej, Klient jest zobowiązany do zapłaty Charlie Works Stawki Klienta obliczonej za trzy przepracowane godziny.

Artykuł 16 – Rejestracja czasu
1. Rejestracja czasu odbywa się w sposób uzgodniony z Klientem, z należytym przestrzeganiem niniejszego Regulaminu, Zlecenia i/lub innych umów.
2. Jeżeli nie uzgodniono metody rejestracji czasu, rejestracja czasu będzie się odbywać za pomocą kart czasu pracy zatwierdzanych na piśmie przez Klienta. Klient i Charlie works mogą uzgodnić rejestrację czasu za pomocą systemu rejestracji czasu, systemu elektronicznego i/lub komputerowego lub za pomocą oświadczeń przygotowanych przez lub dla Klienta.
3. Klient jest odpowiedzialny za prawidłową i kompletną rejestrację czasu i jest zobowiązany do dopilnowania, aby zawarte w niej dane Pracownika Tymczasowego - takie jak: nazwisko Pracownika Tymczasowego, liczba przepracowanych godzin, praca w nadgodzinach, nieregularnych godzinach i praca zmianowa, wszelkie inne godziny, za które należna jest Stawka Klienta zgodnie z niniejszym Regulaminem Ogólnym, Zleceniami i/lub innymi umowami, wszelkie dopłaty i poniesione koszty - zostały podane poprawnie i zgodnie z prawdą.
4. Jeżeli Klient dostarcza karty czasu pracy, musi zapewnić, aby Charlie works otrzymał karty czasu pracy natychmiast po tygodniu przepracowanym przez Pracownika Tymczasowego. Klient jest odpowiedzialny za sposób, w jaki dane z rejestracji czasu są dostarczane do Charlie works.
5. Zanim Klient przekaże Charlie works karty czasu pracy, musi zapewnić Pracownikowi Tymczasowemu możliwość ich sprawdzenia. W przypadku zakwestionowania przez Pracownika Tymczasowego danych zawartych w kartach czasu pracy, Charlie works jest uprawniony do ustalenia godzin i kosztów zgodnie z oświadczeniem Pracownika Tymczasowego, chyba że Klient udowodni, że podane w kartach dane są prawidłowe.
6. W przypadku rejestracji czasu pracy na kartach czasu pracy dostarczanych przez Pracownika Tymczasowego, Klient zachowuje kopię karty czasu pracy. W przypadku rozbieżności między kartą czasu pracy przedłożoną przez Pracownika Tymczasowego w Charlie works a kopią w posiadaniu Klienta, karta czasu pracy przedłożona przez Pracownika Tymczasowego w Charlie works traktowana jest jak pełny dowód, chyba że Klient przedstawi dowody, że jest inaczej.

Artykuł 17 - Obowiązek dokładania wszelkich starań i odpowiedzialność Charlie works
1. Charlie works jest zobowiązany dokładać wszelkich starań, aby Zlecenie zostało wykonane prawidłowo. Jeżeli i w zakresie, w jakim Charlie works nie wywiązał się z tego obowiązku, Charlie works jest zobowiązany do zrekompensowania wynikającej z tego szkody Klientowi, pod warunkiem, że Klient złoży pisemną reklamację niezwłocznie, lecz nie później niż trzy miesiące po zdarzeniu lub po wykryciu takiej szkody i wykaże, że szkoda ta jest bezpośrednim wynikiem niedociągnięcia, które można przypisać Charlie works.
2. Wszelka odpowiedzialność Charlie works wynikająca ze Zlecenia w odniesieniu do Oddelegowania Pracownika Tymczasowego jest ograniczona w każdym przypadku do stawki, która będzie naliczana w czasie trwania Zlecenia maksymalnie przez 3 miesiące. Ta maksymalna kwota nie obowiązuje, jeśli stwierdzona została umyślna lub celowa lekkomyślność ze strony Charlie works, w którym to przypadku odpowiedzialność Charlie works jest ograniczona do 500 000 EUR na zdarzenie rocznie. Seria powiązanych ze sobą zdarzeń uznawana będzie za jedno zdarzenie.
3. Charlie works w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie, w tym utracony zysk, utracone oszczędności, szkody spowodowane stagnacją biznesową, szkody wynikające z utraty lub uszkodzenia danych lub utraty reputacji.

Artykuł 18 - Własność intelektualna i przemysłowa
1. Charlie works wyśle, na żądanie klienta, pisemne oświadczenie do Pracownika Tymczasowego, aby zapewnić - w niezbędnym i możliwym zakresie - że wszystkie prawa własności intelektualnej i przemysłowej powstałe w wyniku działań Pracownika Tymczasowego są (będą) przeniesione na Klienta. Jeśli Charlie works jest winien Pracownikowi Tymczasowemu jakąkolwiek opłatę lub będzie musiał ponieść inne koszty z tym związane, Klient będzie winien Charlie works tę samą opłatę lub zwrot kosztów.
2. Klient może zawrzeć umowę bezpośrednio z Pracownikiem Tymczasowym lub przedstawić mu do podpisania oświadczenia dotyczącego praw własności intelektualnej i przemysłowej, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu. Klient poinformuje Charlie works o takim zamiarze i przekaże Charlie works kopię umowy/oświadczenia sporządzonego w tym zakresie.
3. Charlie works nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za jakiekolwiek grzywny lub kary zapłacone na rzecz Pracownika Tymczasowego ani za szkody poniesione przez Klienta w wyniku zgłoszenia roszczenia przez Pracownika Tymczasowego co do jakiejkolwiek własności intelektualnej i/lub przemysłowej.

Artykuł 19 - Poufność
1. Charlie works i Klient nie będą przekazywać stronom trzecim żadnych poufnych informacji od drugiej Strony lub o drugiej Stronie, o ich działaniach i kontaktach biznesowych, o których dowiedzieli się w związku ze Zleceniem, chyba że - i w takim zakresie - że podanie takich informacji jest konieczne do prawidłowego wykonania Umowy lub jeżeli na Stronach spoczywa ustawowy obowiązek ujawnienia takich informacji.
2. Na prośbę Klienta Charlie works zobowiąże Pracownika Tymczasowego do zachowania poufności w odniesieniu do wszelkich informacji, które zdobył lub których ma świadomość w związku z wykonywaniem pracy, z wyjątkiem przypadków, gdy na Pracowniku Tymczasowym spoczywa prawny obowiązek ujawnienia takich informacji.
3. Klient może bezpośrednio zobowiązać Pracownika Tymczasowego do zachowania poufności. Klient poinformuje Charlie works o takim zamiarze i przekaże Charlie works kopię umowy/oświadczenia sporządzonych w tym zakresie.
4. Charlie works nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek grzywny, okresowe kary pieniężne ani za szkody poniesione przez Klienta w wyniku naruszenia poufności przez Pracownika Tymczasowego.

Artykuł 20 - Rozliczenia i płatność
1. Rozliczenia odbywają się w oparciu o rejestrację czasu metodą uzgodnioną z klientem.
2. Zanim Klient przekaże Charlie works karty czasu pracy, musi zapewnić Pracownikowi Tymczasowemu możliwość ich sprawdzenia. W przypadku zakwestionowania przez Pracownika Tymczasowego danych zawartych w kartach czasu pracy, Charlie works jest uprawniony do ustalenia godzin i kosztów zgodnie z informacjami dostarczonymi przez Pracownika Tymczasowego, chyba że Klient udowodni, że podane w kartach dane są prawidłowe. Na żądanie Charlie works Klient zapewni dostęp do oryginalnych danych z rejestracji czasu u Klienta i dostarczy ich kopię.
3. O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, fakturowanie odbywa się raz na tydzień.
4. Klient zawsze jest zobowiązany do zapłaty każdej faktury od Charlie Works w ciągu czternastu dni kalendarzowych od daty jej wystawienia. Fakturę uważa się za zapłaconą, kiedy Charlie works otrzyma całą należną kwotę. Tylko płatności na rzecz Charlie Works lub osoby trzeciej wyznaczonej na piśmie przez Charlie Works uznaje się za spełnienie zobowiązań płatniczych. Jeśli faktura nie zostanie zapłacona w określonym terminie, zgodnie z prawem uznaje się, że Klient zalega z płatnością od pierwszego dnia po upływie terminu płatności.
5. Jeśli Klient kwestionuje całą fakturę lub jej część, musi powiadomić o tym Charlie works na piśmie w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty wystawienia faktury, podając powód. Po upływie tego okresu prawo Klienta do kwestionowania faktury wygasa. Ciężar dostarczania dowodów dotyczących terminowego wszczęcia sporu o fakturę spoczywa na Kliencie.
6. Klient nie jest upoważniony do odliczania jakichkolwiek kwot od faktury, niezależnie od tego, czy faktura została zakwestionowana, czy istnieje roszczenie wzajemne, czy jest ono uzasadnione czy nie, i/lub do zawieszania płatności faktury.
7. Wszelkie koszty sądowe i pozasądowe (windykacyjne) poniesione przez Charlie works w związku z niewywiązaniem się przez Klienta z obowiązków wynikających z niniejszego artykułu ponosi wyłącznie Klient. Rekompensatę kosztów pozasądowych ustala się na 15% należnej kwoty głównej, w tym podatek VAT i odsetki (co najmniej 250 EUR na roszczenie, chyba że Charlie works wyraźnie poniósł wyższe koszty. Ta stała rekompensata będzie należna, gdy tylko Klient nie wywiąże się ze zobowiązania i będzie wymagalna bez dodatkowego dowodu.

Artykuł 21 - Szczególne obowiązki dotyczące tożsamości i przetwarzania danych osobowych persoonsgegevens
1. Klient, któremu Pracownik Tymczasowy zostaje udostępniony przez Charlie works, sprawdza i ustala tożsamość Pracownika Tymczasowego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi, w tym między innymi z ustawą o zatrudnieniu cudzoziemców (Wav), ustawą o podatku od wynagrodzeń i ustawą o obowiązkowej identyfikacji. Klient będzie również wypełniał nałożone na niego obowiązki administracyjne i dotyczące przechowywania danych.
2. W odniesieniu do cudzoziemców, Klient wyraźnie oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców, mówiącymi między innymi, że Klient przed podjęciem pracy przez cudzoziemca musi otrzymać kopię jego dokumentu tożsamości, o czym mowa w art. 1 ust. 1–3 ustawy o obowiązkowej identyfikacji obcokrajowców. Klient jest odpowiedzialny za dokładne sprawdzenie wyżej wymienionego dokumentu i ustalenie tożsamości cudzoziemca na podstawie tego dokumentu oraz jest zobowiązany do przechowywania kopii dokumentu w swojej dokumentacji. Charlie works nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek grzywny nałożone na Klienta w kontekście ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców.
3. Klient wyraźnie oświadcza, że zapoznał się z obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Charlie works i Klient umożliwią sobie wzajemne przestrzeganie wyżej wymienionych przepisów. Klient w każdym przypadku będzie wykorzystywał dane osobowe uzyskane za pośrednictwem Charlie works wyłącznie w celu, dla którego je uzyskał, nie będzie ich przechowywać dłużej niż jest to dozwolone przez prawo i obowiązujące przepisy oraz zapewni odpowiednią ochronę tych danych osobowych.

Artykuł 22 - Traktowanie Pracowników Tymczasowych
1. Klienta i Charlie works nie będą stosować zakazanego prawem rozróżnienia na podstawie religii, przekonań, przynależności politycznej, płci, rasy, narodowości, orientacji seksualnej, stanu cywilnego, niepełnosprawności, przewlekłej choroby, wieku lub z jakiegokolwiek innego powodu. Klient i Charlie works będą stawiać wymagania wyłącznie co do stanowiska pracy lub uwzględniać je przy przyznawaniu lub wykonywaniu Zlecenia oraz przy wyborze i kontaktach z Pracownikami Tymczasowymi.
2. Klient zna treść ustawy o informowaniu o nieprawidłowościach i gwarantuje, że Pracownik Tymczasowy będzie zapoznany z zasadami dotyczącymi informowania o nieprawidłowościach w taki sam sposób, jak jego własny personel, jeśli Klient ma taką politykę lub jeśli ma ona do niego zastosowanie.
3. Jeżeli Klient ma ustaloną procedurę skarg dotyczącą traktowania pracowników, zagwarantuje, że Pracownik Tymczasowy będzie zapoznany z tą procedurą skarg w taki sam sposób, jak jego własny personel. Dotyczy to wyłącznie skarg, które nie dotyczą zatrudnienia przez Charlie works oraz jeżeli nie ma innych zobowiązań prawnych.

Artykuł 23 - Obowiązki wynikające z ustawy o delegowaniu pracowników przez pośredników
1. Klient wyraźnie oświadcza, że zapoznał się z treścią art. 8a ustawy o delegowaniu pracowników przez pośredników i umożliwia Pracownikom Tymczasowym dostęp do udogodnień lub obiektów wspólnych w swojej firmie, w szczególności do stołówek, punktów opieki nad dziećmi i usług transportowych na równi z pracownikami zatrudnionymi przez niego na równorzędnych lub podobnych stanowiskach, chyba że różnica w traktowaniu jest uzasadniona obiektywnymi względami.
2. Klient wyraźnie oświadcza, że zapoznał się z treścią art. 8b ustawy o delegowaniu pracowników przez pośredników i zapewnia, że informacje o nowych wolnych miejscach pracy w jego firmie będą przekazywane Pracownikom Tymczasowym w sposób jasny i terminowy, tak aby mieli oni takie same możliwości zawarcia stałej umowy o pracę jak stali pracownicy firmy.
3. Klient wyraźnie oświadcza, że jest dokładnie zaznajomiony z art. 10 ustawy o delegowaniu pracowników przez pośredników. Charlie works nie może udostępniać pracowników do pracy u Klienta lub do działu firmy Klienta, w którym występuje strajk, blokada lub strajk okupacyjny. Klient poinformuje Charlie works w pełni i na czas o zamiarze, rozpoczęciu, kontynuacji lub zakończeniu akcji zbiorowych organizowanych przez związki zawodowe lub improwizowanych, w tym między innymi o strajku, blokadzie i strajku okupacyjnym. Sprawując zarządzanie i nadzór nad Pracownikiem Tymczasowym, Klient wyraźnie nie powierzy żadnych Zleceń Pracownikowi Tymczasowemu, w wyniku których zostałby naruszony art. 10 ustawy o delegowaniu pracowników przez pośredników. Może to obejmować, między innymi, wykonywanie przez Pracowników Tymczasowych czynności pracy należących normalnie do pracowników, którzy obecnie uczestniczą w działaniach zbiorowych.
4. Klient wyraźnie oświadcza, że jest dokładnie zaznajomiony z art. 12 ustawy o delegowaniu pracowników przez pośredników. Klient dostarczy agencji pracy tymczasowej terminowe i pełne pisemne lub elektroniczne informacje o warunkach zatrudnienia przed rozpoczęciem Oddelegowania, a w razie potrzeby także później.

Artykuł 24 - Prywatność
1. W kontekście Zlecenia Klient i Charlie Works wymieniają dane osobowe w odniesieniu do (aplikujących) Pracowników Tymczasowych, a dane te muszą traktować z należytą starannością i poufnością zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) i powiązanymi przepisami oraz regulacjami prawnymi. Klient nigdy nie będzie żądał od Charlie works podania informacji, których podanie nie jest dozwolone na podstawie obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych. Klient jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych dostarczonych mu przez Charlie works.
2. Klient zwalnia Charlie works z odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia (aplikujących) Pracowników Tymczasowych Klienta lub innych stron trzecich przeciwko Charlie works wniesione w związku z naruszeniem przez Klienta postanowień niniejszego artykułu. Klient zwróci wszelkie związane z tym koszty poniesione przez Charlie Works.

Artykuł 25 - Prawo właściwe i wybór forum
1. Do niniejszego Regulaminu Ogólnego, Zleceń i/lub innych umów zastosowanie ma prawo holenderskie.
2. Wszelkie spory wynikające lub związane ze stosunkami prawnymi między Stronami będą w pierwszej kolejności rozstrzygane wyłącznie przez właściwy sąd okręgowy w Hadze, w którym znajduje się główna siedziba Charlie works.

Artykuł 26 - Postanowienie końcowe
1. Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszego Regulaminu Ogólnego okaże się nieważne lub zostanie zniszczone, pozostałe postanowienia Regulaminu Ogólnego, Zleceń i/lub innych umów pozostają w mocy. Postanowienia, które nie są prawomocne lub nie mogą być stosowane zgodnie z prawem, zostaną zastąpione przepisami w jak największym stopniu zbliżonymi w zakresie do przepisów, które mają zostać zastąpione.

Pytania i odpowiedzi (FAQ)