Regulamin Ogólny

Regulamin Ogólny Charlie works holding N.V. delegowania pracowników tymczasowych 2023-01.

Spis treści

Artykuł 1 - Definicje
W niniejszym Regulaminie Ogólnym obowiązują następujące definicje:

1. Charlie works: wszystkie spółki zależne Charlie works holding BV, takie jak Charlie works B.V., które są częścią Charlie works holding N.V. i które dostarczają Klientowi pracowników tymczasowych.
2. Pracownik Tymczasowy: każda osoba fizyczna, która zawarła umowę o pracę, o której mowa w art. 7:690 holenderskiego kodeksu cywilnego z Charlie works w celu wykonywania pracy dla Klienta pod kierownictwem i nadzorem Klienta.
3. Zlecenie: umowa między Klientem a Charlie works, zgodnie z którą jeden Pracownik Tymczasowy jest dostarczany Klientowi przez Charlie works, o którym mowa w paragrafie 2 niniejszego Artykułu, w celu wykonywania pracy w zamian za wynagrodzenie zgodnie ze stawką Klienta. Charlie works nie prowadzi działalności z zakresu tzw. obsługi wynagrodzeń. Ponieważ Pracownicy Tymczasowi wykonują pracę pod kierownictwem i nadzorem Klienta, Charlie works nigdy nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone lub spowodowane przez Pracowników Tymczasowych firmie Klienta lub na jej terenie, niezależnie od tego jak taka szkoda byłaby nazwana i z jakiego powodu wynikła.
4. Klient: każda osoba fizyczna lub prawna, która jest Stroną Zlecenia poza Charlie Works.
5. Oddelegowanie: zatrudnienie Pracownika Tymczasowego w kontekście Zlecenia. Oddelegowanie rozpoczyna się w momencie, gdy Pracownik Tymczasowy rozpoczyna pracę. Pracownik Tymczasowy może zostać udostępniony do pracy u kilku Klientów.
6. Klauzula o zatrudnieniu tymczasowym: zapis w Umowie o Pracę między Charlie works a Pracownikiem Tymczasowym, który oznacza, że Umowa o Pracę wygasa z mocy prawa, jeśli Oddelegowanie Pracownika Tymczasowego przez Charlie works do Klienta kończy się na wniosek Klienta (art. 7:691 ust. 2 holenderskiego kodeksu cywilnego).
7. Układ Zbiorowy Pracy (CAO): układ zbiorowy pracy dla Pracowników Tymczasowych, zawarty między ABU (Ogólna Unia Agencji Prac Tymczasowych) z jednej strony, a odpowiednimi organizacjami pracowniczymi z drugiej strony.
8. Stawka Klienta: stawka płatna przez Klienta na rzecz Charlie Works, z wyłączeniem dopłat, zwrotów kosztów i podatku VAT. Stawka jest obliczana na godzinę, chyba że pisemnie uzgodniono inaczej.
9. Wynagrodzenie Wynajmującego: Wynagrodzenie Wynajmującego, jak sprecyzowano w Układzie Zbiorowym Pracy.
10. Umowa telefoniczna: umowa o pracę zawarta pomiędzy Pracownikiem Tymczasowym a Charlie works, w której: (i) zakres pracy nie został określony w przeliczeniu na liczbę godzin na jednostkę czasu i nie przekracza: jednego miesiąca, lub; b. jednego roku, a prawo do wynagrodzenia Pracownika Kontraktowego zostało rozłożone równomiernie w tej jednostce czasu, lub; (ii) Agencja może skutecznie powołać się wobec Pracownika Kontraktowego na wyłączenie z obowiązku ciągłej wypłaty wynagrodzenia zgodnie z prawem lub ABU CAO.

Artykuł 2 - Zakres Regulaminu
1.
 Niniejszy Regulamin Ogólny ma zastosowanie do wszystkich Zleceń i innych umów między Charlie works a Klientem, a także do wszystkich aktów prawnych mających na celu ich realizację, w tym ofert, propozycji, ofert i wycen.
2. Wszelkie warunki zakupu lub inne warunki Klienta nie mają tu zastosowania i są wyraźnie odrzucone przez Charlie works.
3. Umowy odbiegające od niniejszego Regulaminu Ogólnego mają zastosowanie tylko wtedy, gdy zostaną uzgodnione na piśmie i dotyczą tylko danego Zlecenia.

Artykuł 3 - Zlecenie i Oddelegowanie
Zlecenie
1. Zlecenie zostaje zawarte na czas określony lub nieokreślony.
2. Zlecenie na czas określony to zlecenie, które jest zawierane:

Zlecenie na czas określony kończy się z mocy prawa z upływem uzgodnionego terminu lub z chwilą wystąpienia z góry określonego obiektywnie możliwego do ustalenia zdarzenia. Zlecenie na czas określony nie może zostać wypowiedziane, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie.

Zakończenie Zlecenia
3.
 Zlecenie na czas nieokreślony kończy się pisemnym wypowiedzeniem z zachowaniem 14-dniowego okresu kalendarzowego.
4. Każde Zadanie kończy się natychmiast w wyniku jego anulowania w momencie, gdy jedna ze Stron anuluje Zlecenie, ponieważ:

Jeśli Charlie works rozwiąże umowę z jednej z tych przyczyn, zachowanie Klienta, na którym opiera się rozwiązanie, stanowi żądanie Klienta do zakończenia dostaw ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia. Nie prowadzi to do żadnej odpowiedzialności ze strony Charlie works za szkody poniesione przez Klienta w konsekwencji powyższego. W wyniku rozwiązania umowy, roszczenia Charlie works stają się natychmiast wymagalne i płatne.

Zakończenie Oddelegowania
5.
 Rozwiązanie Umowy oznacza zakończenie Oddelegowania. Wypowiedzenie Umowy przez Klienta oznacza wniosek Klienta skierowany do Charlie works o zaprzestanie obecnego Oddelegowania w dniu wypowiedzenia lub prawnego rozwiązania Umowy.
6. Jeśli między Pracownikiem Tymczasowym a Charlie works obowiązuje klauzula o zatrudnieniu tymczasowym, Oddelegowanie Pracownika Tymczasowego kończy się na wniosek Klienta w momencie, gdy Pracownik Tymczasowy zgłosi, że nie jest w stanie wykonywać pracy z powodu swojej niezdolności do pracy/choroby. W takim przypadku uznaje się, że Klient złożył taki wniosek. Na żądanie Charlie works Klient potwierdzi ten wniosek na piśmie.
7. Oddelegowanie kończy się z mocy prawa, jeśli i gdy tylko Charlie works nie jest w stanie udostępnić Pracownika Tymczasowego, ponieważ Umowa o Pracę między Charlie works a Pracownikiem Tymczasowym została rozwiązana i dana Umowa o Pracę nie została przedłużona dla tego samego Klienta.
8. Klient - w przypadku umów o pracę tymczasową z klauzulą o pracy tymczasowej - powiadomi Charlie works o kontynuacji umowy o pracę tymczasową z klauzulą o pracy tymczasowej po 26 tygodniach przepracowanych terminowo, tak aby Charlie works mógł zachować 10 -dniowy okres wypowiedzenia wobec Pracownika Tymczasowego. Koszty niedotrzymania lub nieterminowego dotrzymania terminu zawiadomienia ponosi Klient, chyba że na okoliczność, w wyniku której nie można było dotrzymać terminu, Klient nie ma wpływu. Klient zobowiązuje się z góry zapłacić Charlie works, zgodnie z obowiązującymi umowami, wszystkie kwoty, które Charlie works, jest następnie zobowiązany zapłacić Pracownikowi Tymczasowemu.
9. Charlie works poprosi Klienta o poinformowanie go w odpowiednim czasie, czy Zlecenie, na które Charlie works zawarł umowę o oddelegowanie na sześć miesięcy lub dłużej, zakończy się z mocy prawa czy też zostanie przedłużone, tak aby Charlie works był w stanie dochować ustawowego okresu wypowiedzenia wynoszącego jeden miesiąc. Jeżeli Klient nie przekaże takiej informacji Charlie Works lub zrobi to nieterminowo, wszelkie odszkodowania należne z tego tytułu Pracownikowi Tymczasowemu będą płacone przez Klienta.

Artykuł 4 - Zastępstwo i dostępność
1. Charlie works ma zawsze prawo do zastąpienia oddelegowanego Pracownika Tymczasowego podczas kontynuowania Zlecenia. Nie wymaga to zgody Klienta. Klient może odmówić współpracy w zakresie zastępstwa tylko z uzasadnionych powodów. Klient uzasadni każdą taką odmowę na piśmie.
2. Charlie works nie jest nic winien Klientowi i nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub koszty na rzecz Klienta, jeśli z jakiegokolwiek powodu Charlie works nie będzie mógł dostarczyć lub nie będzie mógł kontynuować dostarczania Pracownika Tymczasowego lub zastępcy Pracownika Tymczasowego w sposób i w zakresie uzgodnionym w Zleceniu lub później.

Artykuł 5 - Stosunek pracy z Pracownikiem Tymczasowym
1. Klient zamierzający nawiązać stosunek pracy z Pracownikiem Tymczasowym w celu wykonywania tej samej lub innej pracy powinien powiadomić o tym Charlie works na piśmie bezzwłocznie przed wykonaniem swojego zamierzenia.
2. W niniejszym artykule przez nawiązanie stosunku pracy należy rozumieć: zawarcie przez Klienta umowy o pracę, kontraktu o pracę i/lub umowy Zlecenia przez Klienta z Pracownikiem Tymczasowym, a także udostępnienie Pracownika Tymczasowego (lub w inny sposób wykonywanie pracy) przez stronę trzecią.
3. Klient nie podejmie stosunku pracy z Pracownikiem Tymczasowym, jeżeli i dopóki umowa o pracę z Charlie works nie zostanie prawnie rozwiązana.
4. W przypadku, gdy Klient wejdzie w stosunek pracy z Pracownikiem Tymczasowym, który został udostępniony Klientowi i który przepracował mniej niż 2080 godzin, Klient będzie winien Charlie work opłatę. Opłata ta stanowi kwotę 25% najnowszej stawki za 2080 godzin minus liczba godzin już przepracowanych przez Pracownika Tymczasowego na podstawie Zlecenia u Klienta. Do opłaty tej doliczany jest podatek VAT.
5. Jeżeli Klient nawiąże stosunek pracy z Pracownikiem Tymczasowym w ciągu 6 miesięcy od zakończenia Dyspozycji, Klient jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w Artykule 5(4). Ma to również zastosowanie w przypadku, gdy Klient skontaktował się z Pracownikiem Tymczasowym bezpośrednio lub za pośrednictwem osoby trzeciej lub gdy Pracownik Tymczasowy złożył podanie o pracę u Klienta bezpośrednio lub za pośrednictwem osoby trzeciej.
6. Klient jest również winien Charlie works opłatę określoną w art. 5 ust. 4 w przypadku, gdy Klient początkowo nawiązał kontakt z kandydatem na Pracownika Tymczasowego za pośrednictwem Charlie works, co nie skutkowało Zleceniem /Decyzją, lecz Klient zawarł następnie stosunek pracy z kandydatem na Pracownika Tymczasowego w ciągu 12 miesięcy od przedstawienia mu tego kandydata. W przypadku, gdy Klient i Charlie works nie osiągnęli jeszcze porozumienia w sprawie wysokości stawki Klienta i liczby godzin do przepracowania, Klient jest winien Charlie works kwotę 20 000 EUR bez VAT, bez uszczerbku dla prawa Charlie works do dochodzenia pełnego odszkodowania.
7. W niniejszym artykule termin Pracownik Tymczasowy oznacza również kandydata na Pracownika Tymczasowego przedstawionego przez Charlie Works Klientowi, a Klient oznacza również potencjalnego Klienta lub spółkę stowarzyszoną w grupie powiązanej z Klientem.

Artykuł 6 - Prawo do zawieszenia
1. Klient nie jest uprawniony do tymczasowego zawieszenia zatrudnienia Pracownika Tymczasowego w całości lub w części, z wyjątkiem przypadku siły wyższej w rozumieniu art. 6:75 holenderskiego kodeksu cywilnego.
2. W odstępstwie od ust. 1 niniejszego artykułu zawieszenie jest możliwe, jeżeli:

Artykuł 7 - Procedura pracy
1. Przed przystąpieniem do Zlecenia, Klient przekaże Charlie works informacje wymagane w Ogólnych Warunkach Charlie works holding N.V. 2021-01 5 Zlecenie, w tym dokładny opis stanowiska, wymagań dotyczących pracy, godzin pracy, czasu pracy, czynności, miejsca wykonywania pracy, warunków pracy i planowanego czasu trwania Zlecenia.
2. Charlie works zdecyduje, którego (aplikującego) Pracownika Tymczasowego zaproponować Klientowi w celu wykonania Zlecenia, na podstawie informacji przekazanych przez Klienta i na podstawie poznanych zdolności, wiedzy i umiejętności (aplikującego) Pracownika Tymczasowego, który kwalifikuje się do Oddelegowania. Klient jest uprawniony do odrzucenia zaproponowanego (aplikującego) Pracownika Tymczasowego, w wyniku czego Oddelegowanie proponowanego (aplikującego) Pracownika Tymczasowego zostanie anulowane.
3. Charlie works nie ponosi żadnych zobowiązań wobec Klienta, jeśli jakikolwiek kontakt między Klientem a Charlie works przed potencjalnym Zleceniem, w tym konkretny wniosek Klienta o udostępnienie Pracownika Tymczasowego, z jakiegokolwiek powodu nie doprowadził do Oddelegowania Pracownika Tymczasowego w terminie wymaganym przez klienta.
4. Jeśli Charlie works, w kontekście wypełnienia swoich obowiązków wynikających z przepisów prawa lub Zbiorowego Układu Pracy, zażąda do Klienta informacji, Klient przekaże te informacje Charlie works bezpłatnie na pierwsze żądanie.

Artykuł 8 - Zakres pracy i godziny pracy

1. Przed rozpoczęciem zlecenia Klient przekaże kompletne i prawidłowe informacje określające czas (dni i godziny, określane również "godzinami pracy"), w jakich godzinach Pracownik Tymczasowy może być zobowiązany do wykonywania pracy. Klient ma świadomość wagi prawidłowego udzielania informacji ze swojej strony i oświadcza, że znane mu są przepisy Dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy, która weszła w życie z dniem 1 sierpnia 2022 roku, oraz wynikające z niej obowiązki Charlie Works wobec Pracownika Tymczasowego, takie jak obowiązek udzielenia informacji dotyczących godzin pracy. W okresie obowiązywania zlecenia Klient gwarantuje, że rzeczywiste godziny pracy Pracownika Tymczasowego nie będą odbiegać od godzin pracy podanych przez Klienta na początku zlecenia, przynajmniej nie w takim stopniu, że skutkuje to w dużej mierze nieprzewidywalnymi godzinami pracy w rozumieniu powołanej ustawy. Zleceniodawca jest świadomy faktu, że w przypadku, gdy Pracownik Tymczasowy ma całkowicie lub w znacznym stopniu nieprzewidywalne godziny pracy w dowolnym czasie, Charlie Works może zastosować się do przepisów (znanymi Zleceniodawcy) dotyczących tzw. umowy na wezwanie. W sytuacji, gdy Pracownik Tymczasowy może domagać się rozszerzenia zakresu pracy ze względu na działania lub zaniechania ze strony Klienta, uzgodniony z Klientem (minimalny) zakres pracy zostanie odpowiednio dostosowany - w razie potrzeby ze skutkiem wstecznym - a Klient będzie od tego momentu obciążany stawką Klienta za skorygowany zakres pracy. Klient gwarantuje, że w wyniku działań lub zaniechań ze strony Klienta, które (nie)bezpośrednio skutkują przestrzeganiem przez Charlie Works przepisów dotyczących umowy na wezwanie w stosunku do Pracownika Tymczasowego, Klient zatrudni Pracownika Tymczasowego za pośrednictwem Charlie Works na czas/okres, który jest w pełni zgodny z obowiązkami Charlie Works wobec Pracownika Tymczasowego lub że Klient w pełni zwalnia Charlie Works z odpowiedzialności w tym zakresie. Oznacza to, że jeśli Klient tymczasowo nie jest w stanie zapewnić pracy dla Pracownika Tymczasowego, ma mniej pracy lub jeśli nie może zatrudnić pracownika, Klient będzie zobowiązany wypłacać pełne wynagrodzenie za pozostały okres trwania Zlecenia za zakres pracy, który Charlie Works wypłaca wynagrodzenie Pracownikowi Tymczasowemu oraz jest zobowiązany przestrzegać.
2. Zakres pracy i godziny pracy Pracownika Tymczasowego u Klienta są określone w Zleceniu lub uzgodnione w inny sposób. Godziny pracy, zakres pracy i przerwy Pracownika Tymczasowego są identyczne z godzinami i czasem pracy ogólnie stosowanymi u Klienta, chyba że uzgodniono inaczej. Klient gwarantuje, że godziny pracy, przerwy i zakres pracy Pracownika Tymczasowego spełniają wymogi prawne. Klient zapewnia, że Pracownik Tymczasowy nie przekroczy godzin pracy dozwolonych przez prawo i uzgodnionego zakresu pracy, z wyjątkiem sporadycznych nadgodzin.
3. Urlop i dni wolne Pracownika Tymczasowego podlegają przepisom prawa i Zbiorowemu Układowi Pracy.

Artykuł 9 - Zamknięcie firmy i obowiązkowe dni wolne
1. Po zawarciu umowy Zlecenia, Klient musi poinformować Charlie works o dniach zamknięcia firmy Klienta i obowiązkowych dniach wolnych od pracy w trakcie trwania Zlecenia, tak aby Charlie works mógł je w miarę możliwości uwzględnić w Umowie o Pracę z Pracownikiem Tymczasowym. Jeśli zamiar tymczasowego zamknięcia firmy i/lub ustalenie wspólnych obowiązkowych dni wolnych nastąpi po zawarciu Umowy, Klient musi poinformować o tym Charlie works natychmiast po ogłoszeniu tego faktu.

Artykuł 10 - Stanowisko i wynagrodzenie
1. Przed rozpoczęciem Zlecenia Klient przedstawi Charlie works opis stanowiska, na którym ma zostać zatrudniony Pracownik Tymczasowy, odpowiednią stawkę wynagrodzenia oraz informacje o wszystkich elementach Wynagrodzenia Wynajmującego (dotyczące kwoty i czasu: tylko w zakresie jaki jest wówczas znany).
2. Wynagrodzenie Pracownika Tymczasowego, w tym wszelkie premie i zwroty kosztów, ustalane jest zgodnie z CAO (w tym zgodnie z postanowieniami dotyczącymi Wynagrodzenia Odbiorcy) oraz obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie opisu stanowiska i informacji dostarczonych przez Klienta. Klient przyjmuje do wiadomości istotę prawidłowego podania informacji ze swojej strony i oświadcza, że zapoznał się z przepisami Ustawy o pozorowanych konstrukcjach (Wet aanpak schijnconstructies), zgodnie z którą Klient ponosi solidarną odpowiedzialność za wypłatę prawidłowego wynagrodzenia na rzecz Pracownika Tymczasowego.
3. Jeżeli w jakimkolwiek momencie okaże się, że opis stanowiska i odpowiednia praca nie odpowiadają faktycznym obowiązkom wykonywanym przez Pracownika Tymczasowego, Klient niezwłocznie przekaże prawidłowy opis stanowiska i odpowiedni poziom wynagrodzenia. Wynagrodzenie Pracownika Tymczasowego zostanie ponownie ocenione na podstawie nowego opisu stanowiska. Opis stanowiska i/lub stawka wynagrodzenia mogą zostać zmienione w trakcie Umowy, jeżeli Pracownik Tymczasowy zgłosi uzasadnione roszczenie o taką zmianę na podstawie przepisów ustawowych i wykonawczych, układu zbiorowego i/lub Wynagrodzenia Wynajmującego. Jeśli zmiana prowadzi do wyższego wynagrodzenia, Charlie works ma prawo odpowiednio skorygować wynagrodzenie Pracownika Tymczasowego i Stawkę Klienta. Klient jest winien Charlie works skorygowaną stawkę od momentu, gdy Pracownik Tymczasowy stał się uprawniony do otrzymywania wyższego wynagrodzenia na podstawie przepisów ustawowych i wykonawczych i/lub Układu Zbiorowego Pracy.
4. Klient poinformuje Charlie works w odpowiednim czasie, w każdym przypadku niezwłocznie po dowiedzeniu się o wszelkich zmianach w Wynagrodzeniu Wynajmującego i wszelkich ustalonych podwyżkach wstępnego wynagrodzenia. Niniejszy ustęp nie ma zastosowania, jeżeli Pracownik Tymczasowy jest wynagradzany zgodnie z wynagrodzeniem w ramach Układu Zbiorowego Pracy dla grupy alokacyjnej.
5. Jeżeli i o ile Pracownik Tymczasowy jest wynagradzany zgodnie z wynagrodzeniem ABU z powodu braku kategoryzacji, Klient poinformuje Charlie works w odpowiednim czasie, a w każdym razie niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zmianie struktury pracy Klienta, która powoduje, że praca na stanowisku obejmowanym przez Pracownika Tymczasowego może lub powinna być sklasyfikowana w strukturze pracy Klienta. W takim przypadku wynagrodzenie i Stawka Klienta są korygowane zgodnie z ust. 3 tego artykułu.
6. Wynagrodzenie i dodatki, takie jak dodatki za nadgodziny, godziny dojazdu/czas podróży, warunki trudne fizycznie, praca w systemie zmianowym lub praca nienormowana, w szczególnych godzinach lub w specjalne dni (w tym święta), przesunięte godziny i/lub zmiany dyżurów, są obliczane i wypłacane zgodnie z CAO i/lub innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi warunków zatrudnienia, a przynajmniej zgodnie z Wynagrodzeniem Odbiorcy i są ponoszone przez Klienta.

Artykuł 11 - Właściwe zarządzanie i nadzór
1. Klient będzie traktował Pracownika Tymczasowego w zakresie sprawowania zarządu i nadzoru, a także faktycznego wykonywania pracy w taki sam sposób, w jaki jest zobowiązany do traktowania własnych pracowników.
2. Klientowi nie wolno, bez zezwolenia, udostępniać Pracownika Tymczasowego stronie trzeciej w celu wykonywania czynności pod kierownictwem i nadzorem tej strony trzeciej. Pod pojęciem Strony Trzeciej rozumie się także osobę (prawną), z którą klient jest powiązany jako grupa.
3. Klient może zatrudnić Pracownika Tymczasowego w odstępstwie od postanowień Zlecenia i Regulaminu, wyłącznie pod warunkiem, że Charlie works i Pracownik Tymczasowy uzgodni to wcześniej na piśmie.
4. Klient zapłaci Pracownikowi Tymczasowemu za wszelkie szkody, jakie może on ponieść w wyniku uszkodzenia lub zużycia mienia używanego w ramach powierzonej mu pracy.
5. Charlie works nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za szkody wyrządzone Klientowi, stronom trzecim lub samemu Pracownikowi Tymczasowemu, wynikające z jakiegokolwiek działania lub zaniechania działania Pracownika Tymczasowego. Klient zabezpiecza Charlie works w tym względzie przed wszelkimi roszczeniami stron trzecich lub Pracowników Tymczasowych przeciwko Charlie works jako pracodawcy w związku ze szkodami wspomnianymi w niniejszym ustępie i zwróci Charlie works wszelkie związane z tym koszty, które są rozsądnie uzasadnione.
6. Klient, w możliwym zakresie, wykupi odpowiednie ubezpieczenie od odpowiedzialności związanej z postanowieniami niniejszego artykułu. Na żądanie Charlie works, Klient dostarczy dowód ubezpieczenia.

Artykuł 12 - Oddelegowanie za granicę
1. Klient poinformuje Charlie works co najmniej 45 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem zamierzonego Oddelegowania za granicę, aby Charlie works miał odpowiednio dużo czasu na złożenie wniosku o zaświadczenie A1.
2. W przypadku zatrudnienia za granicą, zawsze należy uzyskać pisemną zgodę od Charlie works i Pracownika Tymczasowego. Klient gwarantuje, że oddelegowanie poza Holandię nie będzie wiązało się z żadnymi dodatkowymi kosztami lub ryzykiem dla Charlie works i/lub Pracownika Tymczasowego i zwalnia Charlie works z jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie.
3. Delegowanie Pracownika Tymczasowego za granicę przez Klienta mającego siedzibę w Holandii jest możliwe tylko przez ograniczony czas i pod warunkiem, że Klient zorganizował odpowiednie zarządzanie i nadzór. Delegowanie za granicę zawsze odbywa się z należytym przestrzeganiem obowiązujących przepisów i regulacji danego kraju.
4. Klient wykupi odpowiednie ubezpieczenie podróżne. Na żądanie Charlie works, Klient dostarczy dowód ubezpieczenia.

Artykuł 13 - Warunki zatrudnienia
1. Klient oświadcza, że jest świadomy faktu, że w świetle ustawy o warunkach pracy jest uważany za pracodawcę. Klient jest odpowiedzialny wobec Pracownika Tymczasowego i Charlie works za wypełnienie obowiązków wynikających z art. 7:658 holenderskiego kodeksu cywilnego, ustawy o warunkach pracy i związanych z tym obowiązków ustawowych w zakresie bezpieczeństwa w miejscu pracy i ogólnie zapewnienia odpowiednich warunków pracy.
2. Klient jest zobowiązany do dostarczenia Pracownikowi Tymczasowemu i Charlie works pisemnej informacji o wymaganych kwalifikacjach zawodowych i specyfikacji pracy w ramach Oddelegowania, w odpowiednim czasie, a w każdym razie najpóźniej na jeden dzień przed rozpoczęciem pracy. Klient w aktywny sposób poinformuje Pracownika Tymczasowego o ocenie ryzyka (RI&E) stosowanej w jego firmie.
3. Jeżeli Pracownik Tymczasowy dozna wypadku przemysłowego lub zachoruje w związku z wykonywaną pracą, Klient, jeżeli jest to wymagane przez prawo, niezwłocznie powiadomi o tym właściwe organy i zagwarantuje niezwłoczne sporządzenie pisemnego raportu. Raport ten opisuje okoliczności wypadku w taki sposób, aby można było uzyskać wystarczającą pewność, czy i w jakim stopniu wypadek spowodowany został niewystarczającymi środkami zapobiegania wypadkom lub chorobom zawodowym. Klient powiadomi Charlie works o wypadku lub chorobie związanej z pracą niezwłocznie, przesyłając kopię odpowiedniego raportu.
4. Klient zrekompensuje Pracownikowi Tymczasowemu wszelkie szkody poniesione przez Pracownika Tymczasowego w trakcie wykonywania pracy i zwolni Charlie works z wszelkich roszczeń o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez Pracownika Tymczasowego lub jego bliskich wobec Charlie works.
5. Jeżeli i w zakresie, w jakim Klient ponosi za to odpowiedzialność zgodnie z artykułem 7:658 i/lub artykułem 7:611 i/lub artykułem 6:108 i/lub artykułem 6:162 holenderskiego kodeksu cywilnego, Pracownik Tymczasowy zachoruje lub będzie niezdolny do pracy, Klient zrekompensuje Charlie works szkody już poniesione i/lub które będą poniesione przez Charlie works, a rekompensata taka w każdym przypadku obejmie koszty ciągłej wypłaty wynagrodzenia w okresie choroby lub niezdolności do pracy Pracownika Tymczasowego, a także koszty, które Charlie ma ponieść na podstawie wyżej wymienionych artykułów.
6. Klient zobowiązany jest do wykupienia odpowiedniego ubezpieczenia od odpowiedzialności na podstawie postanowień niniejszego artykułu. Na żądanie Charlie works Klient dostarczy dowód ubezpieczenia.

Artykuł 14 - Odpowiedzialność Klienta
1. Klient, który nie wypełnia lub nienależycie wypełnia swoje zobowiązania wynikające z niniejszego Regulaminu Ogólnego i Umów, jest zobowiązany do zrekompensowania Charlie works powstałych szkód. Postanowienia niniejszego artykułu mają ogólnie zastosowanie, zarówno - a jeśli to konieczne, dodatkowo - w odniesieniu do podmiotów, dla których obowiązek wypłaty odszkodowania został już uregulowany osobno w niniejszym Regulaminie Ogólnym, Zleceniach i/lub innych umowach, jak i w odniesieniu do podmiotów, w przypadku których nie miało to miejsca.

Artykuł 15 - Stawka Klienta
1. Stawka Klienta płatna przez Klienta na rzecz Charlie works obliczana jest na podstawie godzin przepracowanych przez Pracownika Tymczasowego i/lub (jeśli ta liczba jest wyższa) na podstawie godzin, do których Charlie works jest uprawniony zgodnie z niniejszymi Warunkami Ogólnymi, zleceniami i/lub innymi umowami i/lub dopłatami należnymi Pracownikowi Tymczasowemu od Charlie works. Stawka Klienta plus zwrot kosztów należnych Pracownikowi Tymczasowemu od Charlie works, a także dodatek ADV w przypadku, gdy Pracownik Tymczasowy jest uprawniony do ADV, zostaną naliczone Klientowi i przez niego zapłacone. VAT jest naliczany od Stawki Klienta i zwrotu kosztów. Odszkodowanie przejściowe pokrywa Klient. Kwota dodatkowa uwzględnia odpływ, przejęcie i inne czynniki, które wpływają na ostateczną wypłatę odprawy przez Charlie works. Klient nie będzie domagał się zwrotu i/lub kredytu w tym zakresie i z góry zrzeka się tego bezwarunkowo.
2. Charlie works ma prawo do korekty Stawki Klienta w okresie realizacji Zlecenia zgodnie z datą, w której nastąpiła zmiana, i ze skutkiem od dnia, w którym nastąpiła zmiana, jeżeli koszty pracy tymczasowej wzrosną z powodu, na przykład, następujących przyczyn:

3. Jeżeli Klient nie zgadza się na skorygowanie Stawki Klienta, o której mowa w paragrafie 2 i/lub Artykule 10, będzie to oznaczać żądanie Klienta o zakończenie Dostawy, bez uszczerbku dla obowiązku Klienta do zapłaty skorygowanej stawki do momentu zgodnego z prawem zakończenia Zlecenia.
4. Bez uszczerbku dla powyższych postanowień, Charlie works ma zawsze prawo do indeksowania Stawki Klienta w dniu 1 stycznia każdego roku. Indeksacja ta będzie oparta na wzroście wskaźnika CLA CBS (Holenderskiego Centralnego Biura Statystycznego) na godzinę, w tym opłat specjalnych, dla personelu w sektorze usług biznesowych (SBI 2008) między datą rozpoczęcia Zlecenia a datą indeksacji Stawki Klienta.
5. Każda korekta Stawki Klienta zostanie przekazana Klientowi przez Charlie works jak najszybciej i potwierdzona na piśmie przez Klienta.
6. Jeśli wynagrodzenie Pracowników Tymczasowych jest zbyt niskie, Charlie works ma również prawo do ustalenia wynagrodzenia z mocą wsteczną oraz do zmiany i naliczenia Stawki Klienta z mocą wsteczną. Charlie works może również obciążyć Klienta pozostałymi kosztami, jeśli w rezultacie Klient zapłacił zbyt mało.
7. Jeżeli Pracownik Tymczasowy zgłosi się do wykonania pracy tymczasowej w uzgodnionym czasie i miejscu, ale Klient nie umożliwi mu rozpoczęcia pracy tymczasowej lub umożliwi wykonywanie pracy przez krócej niż trzy godziny, Klient jest zobowiązany zapłacić Charlie works stawkę Klienta obliczoną dla trzech godzin pracy na wezwanie.
8. W przypadku zawarcia Umowy na wezwanie, Klient jest zobowiązany do poinformowania Charlie works na piśmie o wszelkich zmianach w Wezwaniu - w tym (częściowym) jego anulowaniu - w sposób terminowy i prawidłowy, tj. więcej niż cztery (4) dni kalendarzowe przed zmianą lub anulowaniem, w braku czego Klient zobowiązany jest zapłacić za zmienione lub anulowane Wezwanie, wraz z wszelkimi dodatkami ustawowymi.
9. W przypadku Umowy na wezwanie, Charlie works ma obowiązek, zgodnie z art. 7:628a holenderskiego kodeksu cywilnego, zaoferować Pracownikom Tymczasowym stałą liczbę godzin równą średniej z jednego miesiąca w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Charlie works poinformuje o tym Klienta w odpowiednim czasie. Jeżeli Charlie works ma obowiązek oferować określony zakres godzin lub jeżeli w umowie o oddelegowanie w porozumieniu z Klientem uwzględniono stałe godziny, Klient będzie w równym stopniu zobowiązany do zatrudnienia Pracownika Tymczasowego w tych ustalonych godzinach. Stałe godziny zawsze muszą być opłacone przez Klienta, niezależnie od tego, czy zostały one przepracowane. Jeżeli Charlie works nie był w stanie złożyć terminowej lub prawidłowej oferty w wyniku okoliczności leżących w sferze ryzyka Klienta, Klient będzie odpowiedzialny za wypłatę wynagrodzenia należnego Pracownikowi Tymczasowemu z tego tytułu, w tym wszelkich ustawowych dodatków. Klient bezwarunkowo zobowiązuje się z góry do zapłaty za nie zgodnie z obowiązującymi umowami.

Artykuł 16 – Rejestracja czasu
1. Rejestracja czasu odbywa się w sposób uzgodniony z Klientem, z należytym przestrzeganiem niniejszego Regulaminu, Zlecenia i/lub innych umów.
2. Jeżeli nie uzgodniono metody rejestracji czasu, rejestracja czasu będzie się odbywać za pomocą kart czasu pracy zatwierdzanych na piśmie przez Klienta. Klient i Charlie works mogą uzgodnić rejestrację czasu za pomocą systemu rejestracji czasu, systemu elektronicznego i/lub komputerowego lub za pomocą oświadczeń przygotowanych przez lub dla Klienta.
3. Klient jest odpowiedzialny za prawidłową i kompletną rejestrację czasu i jest zobowiązany do dopilnowania, aby zawarte w niej dane Pracownika Tymczasowego - takie jak: nazwisko Pracownika Tymczasowego, liczba przepracowanych godzin, praca w nadgodzinach, nieregularnych godzinach i praca zmianowa, wszelkie inne godziny, za które należna jest Stawka Klienta zgodnie z niniejszym Regulaminem Ogólnym, Zleceniami i/lub innymi umowami, wszelkie dopłaty i poniesione koszty - zostały podane poprawnie i zgodnie z prawdą.
4. Jeżeli Klient dostarcza karty czasu pracy, musi zapewnić, aby Charlie works otrzymał karty czasu pracy natychmiast po tygodniu przepracowanym przez Pracownika Tymczasowego. Klient jest odpowiedzialny za sposób, w jaki dane z rejestracji czasu są dostarczane do Charlie works.
5. Przed przekazaniem przez Klienta kart czasu pracy, Pracownik Tymczasowy ma możliwość sprawdzenia kart czasu pracy. Jeżeli i w zakresie, w jakim Pracownik Tymczasowy kwestionuje informacje zawarte w kartach czasu pracy, Charlie works ma prawo do ustalenia godzin i kosztów zgodnie z oświadczeniem Pracownika Tymczasowego, chyba że Klient może wykazać, że podawane przez niego informacje są prawidłowe. Na żądanie Charlie works, Klient umożliwi wgląd do oryginalnych zapisów czasu pracy Klienta i dostarczy ich kopię.
6. W przypadku rejestracji czasu pracy na kartach czasu pracy dostarczanych przez Pracownika Tymczasowego, Klient zachowuje kopię karty czasu pracy. W przypadku rozbieżności między kartą czasu pracy przedłożoną przez Pracownika Tymczasowego w Charlie works a kopią w posiadaniu Klienta, karta czasu pracy przedłożona przez Pracownika Tymczasowego w Charlie works traktowana jest jak pełny dowód, chyba że Klient przedstawi dowody, że jest inaczej.

Artykuł 17 - Obowiązek dokładania wszelkich starań i odpowiedzialność Charlie works
1. Charlie works jest zobowiązany dokładać wszelkich starań, aby Zlecenie zostało wykonane prawidłowo. Jeżeli i w zakresie, w jakim Charlie works nie wywiązał się z tego obowiązku, Charlie works jest zobowiązany do zrekompensowania wynikającej z tego szkody Klientowi, pod warunkiem, że Klient złoży pisemną reklamację niezwłocznie, lecz nie później niż trzy miesiące po zdarzeniu lub po wykryciu takiej szkody i wykaże, że szkoda ta jest bezpośrednim wynikiem niedociągnięcia, które można przypisać Charlie works.
2. Jakakolwiek odpowiedzialność Charlie works wynikająca ze Zlecenia w odniesieniu do Dostawy Pracownika Tymczasowego będzie ograniczona dla każdego zdarzenia do stawki naliczanej za czas trwania Zlecenia, maksymalnie do 3 miesięcy. Odpowiedzialność Charlie works w każdym przypadku będzie ograniczona do 100 000 EUR na rok kalendarzowy i w żadnym wypadku nie przekroczy kwoty objętej ubezpieczeniem. Szereg powiązanych zdarzeń należy traktować jako jedno zdarzenie.
3. Charlie works w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie, w tym utracony zysk, utracone oszczędności, szkody spowodowane stagnacją biznesową, szkody wynikające z utraty lub uszkodzenia danych lub utraty reputacji.

Artykuł 18 - Własność intelektualna i przemysłowa
1. Charlie works wyśle, na żądanie klienta, pisemne oświadczenie do Pracownika Tymczasowego, aby zapewnić - w niezbędnym i możliwym zakresie - że wszystkie prawa własności intelektualnej i przemysłowej powstałe w wyniku działań Pracownika Tymczasowego są (będą) przeniesione na Klienta. Jeśli Charlie works jest winien Pracownikowi Tymczasowemu jakąkolwiek opłatę lub będzie musiał ponieść inne koszty z tym związane, Klient będzie winien Charlie works tę samą opłatę lub zwrot kosztów.
2. Klient może zawrzeć umowę bezpośrednio z Pracownikiem Tymczasowym lub przedstawić mu do podpisania oświadczenia dotyczącego praw własności intelektualnej i przemysłowej, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu. Klient poinformuje Charlie works o takim zamiarze i przekaże Charlie works kopię umowy/oświadczenia sporządzonego w tym zakresie.
3. Charlie works nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za jakiekolwiek grzywny lub kary zapłacone na rzecz Pracownika Tymczasowego ani za szkody poniesione przez Klienta w wyniku zgłoszenia roszczenia przez Pracownika Tymczasowego co do jakiejkolwiek własności intelektualnej i/lub przemysłowej.

Artykuł 19 - Poufność
1. Charlie works i Klient nie będą przekazywać stronom trzecim żadnych poufnych informacji od drugiej Strony lub o drugiej Stronie, o ich działaniach i kontaktach biznesowych, o których dowiedzieli się w związku ze Zleceniem, chyba że - i w takim zakresie - że podanie takich informacji jest konieczne do prawidłowego wykonania Umowy lub jeżeli na Stronach spoczywa ustawowy obowiązek ujawnienia takich informacji.
2. Na prośbę Klienta Charlie works zobowiąże Pracownika Tymczasowego do zachowania poufności w odniesieniu do wszelkich informacji, które zdobył lub których ma świadomość w związku z wykonywaniem pracy, z wyjątkiem przypadków, gdy na Pracowniku Tymczasowym spoczywa prawny obowiązek ujawnienia takich informacji.
3. Klient może bezpośrednio zobowiązać Pracownika Tymczasowego do zachowania poufności. Klient poinformuje Charlie works o takim zamiarze i przekaże Charlie works kopię umowy/oświadczenia sporządzonych w tym zakresie.
4. Charlie works nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek grzywny, okresowe kary pieniężne ani za szkody poniesione przez Klienta w wyniku naruszenia poufności przez Pracownika Tymczasowego.

Artykuł 20 - Rozliczenia i płatność
1. Rozliczenia odbywają się w oparciu o rejestrację czasu metodą uzgodnioną z klientem.
2. Zanim Klient przekaże Charlie works karty czasu pracy, musi zapewnić Pracownikowi Tymczasowemu możliwość ich sprawdzenia. W przypadku zakwestionowania przez Pracownika Tymczasowego danych zawartych w kartach czasu pracy, Charlie works jest uprawniony do ustalenia godzin i kosztów zgodnie z informacjami dostarczonymi przez Pracownika Tymczasowego, chyba że Klient udowodni, że podane w kartach dane są prawidłowe. Na żądanie Charlie works Klient zapewni dostęp do oryginalnych danych z rejestracji czasu u Klienta i dostarczy ich kopię.
3. O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, fakturowanie odbywa się raz na tydzień.
4. Klient jest zawsze zobowiązany do zapłaty każdej faktury Charlie works w ciągu czternastu dni kalendarzowych od daty wystawienia faktury. Fakturę uważa się za zapłaconą po otrzymaniu przez Charlie works całej należnej kwoty. Tylko płatności dokonane na rzecz Charlie works lub osoby trzeciej określonej przez Charlie works na piśmie mają skutek zwalniający. Jeżeli faktura nie zostanie zapłacona w wyznaczonym terminie, Klient automatycznie zalega z płatnością od pierwszego dnia po upływie terminu płatności i jest zobowiązany do zapłaty odsetek w wysokości 1% za miesiąc kalendarzowy, przy czym część miesiąca liczona jest jako cały miesiąc.
5. Jeśli Klient kwestionuje całą fakturę lub jej część, musi powiadomić o tym Charlie works na piśmie w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty wystawienia faktury, podając powód. Po upływie tego okresu prawo Klienta do kwestionowania faktury wygasa. Ciężar dostarczania dowodów dotyczących terminowego wszczęcia sporu o fakturę spoczywa na Kliencie.
6. Klient nie jest upoważniony do odliczania jakichkolwiek kwot od faktury, niezależnie od tego, czy faktura została zakwestionowana, czy istnieje roszczenie wzajemne, czy jest ono uzasadnione czy nie, i/lub do zawieszania płatności faktury.
7. Wszelkie koszty sądowe i pozasądowe (windykacyjne) poniesione przez Charlie works w związku z niewywiązaniem się przez Klienta z obowiązków wynikających z niniejszego artykułu ponosi wyłącznie Klient. Rekompensatę kosztów pozasądowych ustala się na 15% należnej kwoty głównej, w tym podatek VAT i odsetki (co najmniej 250 EUR na roszczenie, chyba że Charlie works wyraźnie poniósł wyższe koszty. Ta stała rekompensata będzie należna, gdy tylko Klient nie wywiąże się ze zobowiązania i będzie wymagalna bez dodatkowego dowodu.

Artykuł 21 - Szczególne obowiązki dotyczące tożsamości i przetwarzania danych osobowych
1. Klient, któremu Pracownik Tymczasowy zostaje udostępniony przez Charlie works, sprawdza i ustala tożsamość Pracownika Tymczasowego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi, w tym między innymi z ustawą o zatrudnieniu cudzoziemców (Wav), ustawą o podatku od wynagrodzeń i ustawą o obowiązkowej identyfikacji. Klient będzie również wypełniał nałożone na niego obowiązki administracyjne i dotyczące przechowywania danych.
2. W odniesieniu do cudzoziemców, Klient wyraźnie oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców, mówiącymi między innymi, że Klient przed podjęciem pracy przez cudzoziemca musi otrzymać kopię jego dokumentu tożsamości, o czym mowa w art. 1 ust. 1–3 ustawy o obowiązkowej identyfikacji obcokrajowców. Klient jest odpowiedzialny za dokładne sprawdzenie wyżej wymienionego dokumentu i ustalenie tożsamości cudzoziemca na podstawie tego dokumentu oraz jest zobowiązany do przechowywania kopii dokumentu w swojej dokumentacji. Charlie works nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek grzywny nałożone na Klienta w kontekście ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców.
3. Klient wyraźnie oświadcza, że zapoznał się z obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Charlie works i Klient umożliwią sobie wzajemne przestrzeganie wyżej wymienionych przepisów. Klient w każdym przypadku będzie wykorzystywał dane osobowe uzyskane za pośrednictwem Charlie works wyłącznie w celu, dla którego je uzyskał, nie będzie ich przechowywać dłużej niż jest to dozwolone przez prawo i obowiązujące przepisy oraz zapewni odpowiednią ochronę tych danych osobowych.

Artykuł 22 - Traktowanie Pracowników Tymczasowych
1. Klienta i Charlie works nie będą stosować zakazanego prawem rozróżnienia na podstawie religii, przekonań, przynależności politycznej, płci, rasy, narodowości, orientacji seksualnej, stanu cywilnego, niepełnosprawności, przewlekłej choroby, wieku lub z jakiegokolwiek innego powodu. Klient i Charlie works będą stawiać wymagania wyłącznie co do stanowiska pracy lub uwzględniać je przy przyznawaniu lub wykonywaniu Zlecenia oraz przy wyborze i kontaktach z Pracownikami Tymczasowymi.
2. Klient zna treść ustawy o informowaniu o nieprawidłowościach i gwarantuje, że Pracownik Tymczasowy będzie zapoznany z zasadami dotyczącymi informowania o nieprawidłowościach w taki sam sposób, jak jego własny personel, jeśli Klient ma taką politykę lub jeśli ma ona do niego zastosowanie.
3. Jeżeli Klient ma ustaloną procedurę skarg dotyczącą traktowania pracowników, zagwarantuje, że Pracownik Tymczasowy będzie zapoznany z tą procedurą skarg w taki sam sposób, jak jego własny personel. Dotyczy to wyłącznie skarg, które nie dotyczą zatrudnienia przez Charlie works oraz jeżeli nie ma innych zobowiązań prawnych.

Artykuł 23 - Obowiązki wynikające z ustawy o delegowaniu pracowników przez pośredników
1. Klient wyraźnie oświadcza, że zapoznał się z treścią art. 8a ustawy o delegowaniu pracowników przez pośredników i umożliwia Pracownikom Tymczasowym dostęp do udogodnień lub obiektów wspólnych w swojej firmie, w szczególności do stołówek, punktów opieki nad dziećmi i usług transportowych na równi z pracownikami zatrudnionymi przez niego na równorzędnych lub podobnych stanowiskach, chyba że różnica w traktowaniu jest uzasadniona obiektywnymi względami.
2. Klient wyraźnie oświadcza, że zapoznał się z treścią art. 8b ustawy o delegowaniu pracowników przez pośredników i zapewnia, że informacje o nowych wolnych miejscach pracy w jego firmie będą przekazywane Pracownikom Tymczasowym w sposób jasny i terminowy, tak aby mieli oni takie same możliwości zawarcia stałej umowy o pracę jak stali pracownicy firmy.
3. Klient wyraźnie oświadcza, że jest dokładnie zaznajomiony z art. 10 ustawy o delegowaniu pracowników przez pośredników. Charlie works nie może udostępniać pracowników do pracy u Klienta lub do działu firmy Klienta, w którym występuje strajk, blokada lub strajk okupacyjny. Klient poinformuje Charlie works w pełni i na czas o zamiarze, rozpoczęciu, kontynuacji lub zakończeniu akcji zbiorowych organizowanych przez związki zawodowe lub improwizowanych, w tym między innymi o strajku, blokadzie i strajku okupacyjnym. Sprawując zarządzanie i nadzór nad Pracownikiem Tymczasowym, Klient wyraźnie nie powierzy żadnych Zleceń Pracownikowi Tymczasowemu, w wyniku których zostałby naruszony art. 10 ustawy o delegowaniu pracowników przez pośredników. Może to obejmować, między innymi, wykonywanie przez Pracowników Tymczasowych czynności pracy należących normalnie do pracowników, którzy obecnie uczestniczą w działaniach zbiorowych.
4. Klient wyraźnie oświadcza, że jest dokładnie zaznajomiony z art. 12 ustawy o delegowaniu pracowników przez pośredników. Klient dostarczy agencji pracy tymczasowej terminowe i pełne pisemne lub elektroniczne informacje o warunkach zatrudnienia przed rozpoczęciem Oddelegowania, a w razie potrzeby także później.

Artykuł 24 - Prywatność
1. W kontekście Zlecenia, Klient i Charlie works wymieniają dane osobowe (kandydatów na) Pracowników Tymczasowych i muszą traktować te dane z dużą starannością i poufnością zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) oraz powiązanymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi. Klient nigdy nie będzie wymagać od Charlie works podania informacji, których nie wolno przekazywać zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami. Klient sam jest odpowiedzialny za dalsze przetwarzanie danych przekazanych mu przez Charlie works i w każdym przypadku będzie wykorzystywał dane osobowe uzyskane za pośrednictwem Charlie works wyłącznie w celu, dla którego zostały uzyskane, nie będzie ich przechowywać dłużej niż jest to dozwolone przez prawo i zapewni odpowiednią ochronę tych danych osobowych.
2. Klient zwalnia Charlie works z odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia (aplikujących) Pracowników Tymczasowych Klienta lub innych stron trzecich przeciwko Charlie works wniesione w związku z naruszeniem przez Klienta postanowień niniejszego artykułu. Klient zwróci wszelkie związane z tym koszty poniesione przez Charlie Works.

Artykuł 25 - Prawo właściwe i wybór forum
1. Do niniejszego Regulaminu Ogólnego, Zleceń i/lub innych umów zastosowanie ma prawo holenderskie.
2. Wszelkie spory wynikające lub związane ze stosunkami prawnymi między Stronami będą w pierwszej kolejności rozstrzygane wyłącznie przez właściwy sąd okręgowy w Hadze, w którym znajduje się główna siedziba Charlie works.

Artykuł 26 - Postanowienie końcowe
1. 1. Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszego Regulaminu Ogólnego okaże się nieważne lub zostanie zniszczone, pozostałe postanowienia Regulaminu Ogólnego, Zleceń i/lub innych umów pozostają w mocy. Postanowienia, które nie są prawomocne lub nie mogą być stosowane zgodnie z prawem, zostaną zastąpione przepisami w jak największym stopniu zbliżonymi w zakresie do przepisów, które mają zostać zastąpione.