Vyhlásenie o ochrane súkromia

Charlie works rešpektuje vaše právo na súkromie a ochranu osobných údajov. Denne spracovávame veľké množstvo osobných údajov a rešpektujeme súkromie zúčastnených strán.

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov popisuje, ako zaobchádzame s osobnými údajmi zamestnancov, brigádnikov, uchádzačov o zamestnanie, príbuzných a návštevníkov webovej stránky.

Kandidáti a brigádnici

Charlie works je agentúra pre zamestnávanie a dočasné pridelenie, ktorá spracúva osobné údaje, potrebné pre naše obchodné činnosti. Ako sprostredkovateľ zamestnania spájame uchádzačov a flex pracovníkov s našimi klientmi. Pre správne vykonávanie tejto práce, potrebujeme osobné informácie.

Ak sa zaregistrujete v Charlie works ako zamestnanec, spracúvame nasledujúce údaje:

 • Meno a adresa 
 • Kontaktné údaje
 • Dátum narodenia a vek
 • Pohlavie
 • Životopis s informáciami o školeniach, pracovných skúsenostiach, referencie, a pasovými fotografiami (na dobrovoľnej báze)

S cieľom podpory pracovného umiestnenia môžeme zdieľať váš životopis s potenciálnymi klientmi.

Po začatí práce v Charlie works, spracúvame aj nasledujúce údaje:

 • Rodné číslo 
 • Národnosť
 • Občianksky preukaz
 • Pracovné povolenie
 • Podrobnosti o správe miezd, napríklad číslo bankového účtu
 • Podrobnosti o neprítomnosti

Tieto informácie potrebujeme na overenie vašej totožnosti a na vyplácanie mzdy neskôr.

Každý občas ochorie. V týchto prípadoch spracovávame nasledujúce údaje:

 • Ak pretrvávate na inej adrese, zaznamenáme telefónne číslo adresy, na ktorej sa zotavujete
 • Predpokladané trvanie vašej neprítomnosti v práci 
 • Informácie o pracovnej neschopnosti, ak priamo súvisia s pracovnou nehodou
 • Podrobnosti o neprítomnosti, ak je spôsobená dopravnou nehodou

Nezaznamenávame a nespracúvame povahu a príčinu neprítomnosti. A navyše v našom systéme neevidujeme ani nespracúvame dohody s lekármi alebo terapeutmi.

Obchodné vzťahy 

Charlie works verwerkt een aantal persoonsgegevens van betrokkenen voor de uitvoer van de opdrachtovereenkomst. Hierdoor wordt het mogelijk gemaakt informatie te verstrekken omtrent onze dienstverlening. Voor deze dienstverlening verwerken wij de volgende persoonsgegevens van onze relaties: naam en contactgegevens.

Marketing 

Pred použitím vašich údajov na marketingové účely a na pridanie do emailového zoznamu, vás spoločnosť Charlie works požiada o povolenie prostredníctvom tzv. Opt-in. V prípade voľby tejto možnosti, vašu registráciu považujeme za dobrovoľnú a oprávnenú. Túto voľbu môžete kedykoľvek zrušiť kliknutím na odkaz na zrušenie odberu v bulletine.

Doba uchovávania 

Charlie works ukladá osobné údaje v súlade so zákonmi a predpismi, ktoré sa na nás vzťahujú. Vysvetlenie je uvedené nižšie.

Ak prestanete pracovať pre Charlie works, vaše osobné informácie vymažeme najneskôr do 2 rokov od posledného pracovného dňa. Medzi tieto patria vaše kontaktné údaje. Existujú niektoré výnimky:

 • Administratívne dokumenty uchovávame maximálne 7 rokov. Ide o dokumenty, ako je správa miezd, dočasná pracovná zmluva a prípadne dôchodkové povinnosti. Toto sa nazýva povinnosť fiškálnej retenčnej povinnosti.
 • Žiadosti o daňový dobropis, meno a adresa, číslo národného poistenia, dátum narodenia a kópie potrebné na overenie totožnosti sa uchovávajú najmenej 5 rokov. To je počítané od konca kalendárneho roka, v ktorom bolo zamestnanie ukončené.
 • V prípade sťažností alebo nárokov si uchovávame iba potrebné informácie, až kým nedôjde ku konečnému urovnaniu alebo po ukončenie nároku 

Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia

Naši zamestnanci zaobchádzajú s informáciami, ktoré sú nám zverené, starostlivo a sú viazaní doložkou o zásade dôvernosti ako aj firemnou politikou, ohľadom bezpečnosti IT. Vaše údaje môžu nahliadať a spracúvať iba oprávnení zamestnanci, a to len v rámci výkonu svojich povinností.

Technické opatrenia 

Spoločnosť Charlie works prijala príslušné technické a organizačné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov pred stratou alebo nezákonným spracovaním.

Zmena, kontrola a vymazanie osobných údajov

Máte právo nahliadnuť údaje ktoré sú k dispozícii po vašej registrácii, alebo ak ste pracovali pre Charlie works. 

Ako dotknutá osoba máte právo prezerať, opravovať, dopĺňať a vymazať svoje osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a všeobecným nariadením o ochrane údajov. V časti “Doba uchovávania“ vidíte, ako dlho určité údaje uchovávame.

Ak chcete využiť tieto práva alebo máte otázky týkajúce sa tohto prehlásenia o ochrane osobných údajov, kontaktujte nás na adrese legal@charlieworks.eu.

Zmeny vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov 

Pravidlá ochrany osobných údajov sa môžu meniť, čo môže zmeniť našu politiku ochrany osobných údajov. Charlie works is preto vyhradzuje právo toto upraviť Vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Každá zmena bude na tejto stránke oznámená. Charlie works preto svojim účastníkom odporúča, aby pravidelne kontrolovali túto stránku, aby zistili, či boli vykonané úpravy

Súčasné Vyhlásenie o ochrane osobných údajov bolo aktualizované 16-12-2019.