Všeobecné podmienky

Všeobecné podmienky Charlie works holding NV pre zaradenie dočasných zamestnancov 2023-01.

Obsah

Článok 1 - Vymedzenie pojmov
V týchto Všeobecných podmienkach platia nasledujúce pojmy:

1. Charlie works: všetky dcérske spoločnosti Charlie works holding B.V., ako napríklad Charlie works B.V., ktoré sú súčasťou Charlie works holding N.V. a ktoré poskytujú dočasných zamestnancov Klientovi.
2. Dočasný zamestnanec/Brigádnik: akákoľvek fyzická osoba, ktorá uzavrela pracovnú zmluvu podľa článku 7:690 holandského Občianskeho zákonníka so spoločnosťou Charlie works s cieľom vykonávať prácu pre klienta pod vedením a dohľadom klienta.
3. Priradenie: dohoda medzi Klientom a spoločnosťou Charlie works, na základe ktorej spoločnosť Charlie works poskytne Klientovi jedného Dočasného pracovníka, ako je uvedené v odseku 2 tohto článku, na výkon práce za úhradu Klientskej sadzby. Spoločnosť Charlie works nevykonáva žiadne činnosti, týkajúce sa tzv. mzdových služieb. Keďže Dočasní pracovníci vykonávajú prácu pod vedením a dohľadom Klienta, spoločnosť Charlie works nikdy nezodpovedá za prípadnú škodu alebo škodu, spôsobenú Dočasnými pracovníkmi v priestoroch Klienta, nech už je táto akákoľvek a z akéhokoľvek dôvodu.
4. Klient: každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá je zmluvnou stranou Charlie works.
5. Zaradenie: zamestnanie dočasného zamestnanca v súvislosti s pridelením. Účtovanie sa začína v okamihu, keď dočasný zamestnanec začne pracovať. Dočasný zamestnanec môže byť k dispozícii viacerým klientom.
6. Dočasná doložka o zamestnaní: písomné ustanovenie v pracovnej zmluve medzi Charlie works a dočasným zamestnancom, čo znamená, že pracovná zmluva sa končí zo zákona, pretože zaradenie dočasného zamestnanca Charlie works pre klienta končí na žiadosť klienta (článok 7: 691 ods. 2 holandského občianskeho zákonníka).
7. Kolektívna pracovná zmluva: Kolektívna pracovná zmluva pre dočasných zamestnancov uzavretá medzi ABU (Všeobecnou úniou pre agentúry dočasného zamestnávania) na jednej strane a príslušnými organizáciami zamestnancov na strane druhej.
8. Sadzba klienta: sadzba, ktorú má klient zaplatiť Charlie works, bez prirážok, náhrad výdavkov a DPH. Sadzba sa vypočítava za hodinu, pokiaľ nie je písomne ​​dohodnuté inak.
9. Odmena nájomcu: Odmena nájomcu tak, podľa definície v kolektívnej zmluve.
10. Dohoda o hovore: pracovná zmluva uzatvorená medzi dočasným pracovníkom a spoločnosťou Charlie works, v ktorej: (i) rozsah práce nebol určený počtom hodín na časovú jednotku nepresahujúcu: a. jeden mesiac, alebo; b. jeden rok a nárok na mzdu Zmluvného pracovníka bol rovnomerne rozložený na takúto časovú jednotku, alebo; (ii) Agentúra sa môže voči Zmluvnému pracovníkovi úspešne dovolávať vylúčenia povinnosti naďalej vyplácať mzdu podľa zákona alebo ABU-CAO (Kolektívna zmluva pre dočasných agentúrnych zamestnancov).

Článok 2 - Rozsah pôsobnosti
1.
 Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky priradenia a iné dohody medzi Charlie works a klientom, ako aj na všetky právne úkony, ktoré sú zamerané na ich vykonanie, vrátane zákaziek, návrhov, ponúk a ocenení.
2. Akékoľvek nákupné podmienky ani iné podmienky klienta nie sú uplatniteľné a spoločnosť Charlie works ich výslovne zamieta.
3. Dohody, ktoré sa odchyľujú od týchto všeobecných obchodných podmienok, sa uplatňujú iba vtedy, ak boli písomne dohodnuté a vzťahujú sa iba na dané pridelenie.

Článok 3 - Priradenie a zaradenie
Priradenie
1. Priradenie sa uzatvára na dobu určitú alebo neurčitú.
2. Priradenie na dobu určitú je Priradenie, ktoré je zadané:

Pridelenie na dobu určitú končí zo zákona uplynutím dohodnutej lehoty alebo výskytom vopred určenej objektívne určiteľnej udalosti. Postúpenie na dobu určitú nie je možné ukončiť, ak nie je písomne ​​dohodnuté inak.

Koniec priradenia
3.
 Priradenie na dobu neurčitú končí písomným zrušením s riadnym dodržaním výpovednej lehoty 14-tich kalendárnych dní.
4. Každé priradenie končí okamžite z dôvodu zrušenia, ak jedna zo strán zruší priradenie z dôvodu:

Ak spoločnosť Charlie Works vypovie zmluvu z jedného z týchto dôvodov, správanie Klienta, na ktorom je výpoveď založená, predstavuje žiadosť Klienta o ukončenie plnenia s okamžitou platnosťou bez dodržania výpovednej lehoty. Táto skutočnosť nevedie k žiadnej zodpovednosti spoločnosti Charlie works za škodu, ktorá v dôsledku toho Klientovi vznikne. V dôsledku ukončenia zmluvy sú pohľadávky spoločnosti Charlie works splatné okamžite.

Ukončenie zaradenia
5.
 Ukončenie dohody znamená ukončenie zaradenia. Vypovedanie zmluvy zo strany klienta znamená žiadosť klienta, aby Charlie works ukončila súčasné zaradenie v deň ukončenia alebo zákonného zrušenia zmluvy.
6. Ak sa medzi prácami dočasného zamestnanca a Charlie works uplatňuje doložka o dočasnom zamestnaní, zaradenie dočasného zamestnanca sa končí na žiadosť klienta v okamihu, keď dočasný zamestnanec nahlási, že nemôže vykonávať prácu z dôvodu práceneschopnosti/choroby. V takom prípade sa má za to, že klient podal túto žiadosť. Klient túto žiadosť písomne potvrdí pre Charlie works na požiadanie.
7. Zaradenie sa skončí zo zákona, ak a keď Charlie works už nebudú môcť dočasného zamestnanca sprístupniť, pretože pracovná zmluva medzi Charlie works a dočasným zamestnancom bola ukončená a táto pracovná zmluva pre toho istého klienta následne nepokračuje.
8. Klient je povinný - v prípade dočasných pracovných zmlúv s doložkou o dočasnom zamestnaní - včas oznámiť spoločnosti Charlie works pokračovanie dočasnej pracovnej zmluvy s doložkou o dočasnom zamestnaní po 26 odpracovaných týždňoch, aby spoločnosť Charlie works mohla dodržať 10-dňovú výpovednú lehotu voči dočasnému pracovníkovi. Nedodržanie alebo oneskorené dodržanie lehoty na oznámenie ide na ťarchu Klienta, pokiaľ okolnosť, v dôsledku ktorej nebolo možné lehotu dodržať, nie je v moci Klienta. Klient sa vopred zaväzuje zaplatiť spoločnosti Charlie works v súlade s platnými dohodami všetko, čo je následne spoločnosť Charlie works povinná zaplatiť Dočasnému pracovníkovi.
9. Spoločnosť Charlie works požiada Klienta, aby ju včas informoval o tom, či Pridelenie, na ktoré spoločnosť Charlie works uzavrela dohodu o dočasnom pridelení na šesť mesiacov alebo dlhšie, skončí zo zákona alebo bude predĺžené, aby spoločnosť Charlie works mohla dodržať zákonnú výpovednú lehotu v dĺžke jedného mesiaca. Ak Klient neinformuje spoločnosť Charlie works alebo tak urobí predčasne, akúkoľvek kompenzáciu splatnú v súvislosti s dočasným pracovníkom zaplatí Klient.

Článok 4 - Výmena a dostupnosť
1. Spoločnosť Charlie Works je vždy oprávnená nahradiť vyslaného dočasného pracovníka počas pokračovania Pridelenia. Na to nie je potrebné povolenie klienta. Klient odmietne spoluprácu pri výmene iba na základe primeraných dôvodov. Klient doloží akékoľvek odmietnutie písomne.
2. Spoločnosť Charlie works nezodpovedá Klientovi a nie je povinná uhradiť Klientovi žiadnu škodu ani náklady, ak z akéhokoľvek dôvodu spoločnosť Charlie works nemôže alebo nedokáže poskytnúť dočasného pracovníka alebo náhradného dočasného pracovníka spôsobom a v rozsahu dohodnutom v Pridelení alebo neskôr.

Článok 5 - Pracovný vzťah s dočasným zamestnancom
1. Klient, ktorý má v úmysle uzavrieť s dočasným pracovníkom pracovný pomer na tú istú alebo inú náplň práce, je povinný bezodkladne pred uskutočnením tohto zámeru písomne informovať spoločnosť Charlie works.
2. V tomto Článku sa pod uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu rozumie: uzatvorenie pracovnej zmluvy, dohody o vykonaní práce a/alebo dohody o pracovnej činnosti zo strany Klienta s Dočasným pracovníkom, ako aj to, že Dočasného pracovníka dodáva (alebo inak vykonáva prácu) tretia strana.
3. Klient nevstúpi do pracovného pomeru s dočasným zamestnancom, ak a pokiaľ nie je zákonne ukončená pracovná zmluva so spoločnosťou Charlie works.
4. V prípade, že klient uzavrie pracovný pomer s poskytnutým dočasným zamestnancom, ktorý odpracoval menej ako 2080 hodín, dlhuje klient Charlie works poplatok. Tento poplatok predstavuje 25% poslednej sadzby za 2080 hodín mínus počet odpracovaných hodín dočasnými zamestnancami na základe priradenia u klienta. Tento poplatok sa navyšuje o DPH sadzbu.
5. Ak Klient uzavrie pracovný pomer s Dočasným pracovníkom do 6 mesiacov od ukončenia Dodávky, Klient je povinný zaplatiť poplatok podľa článku 5 ods. 4. To platí aj v prípade, ak Klient oslovil Dočasného pracovníka priamo alebo prostredníctvom tretej osoby alebo ak sa Dočasný pracovník uchádzal o zamestnanie u Klienta priamo alebo prostredníctvom tretej osoby.
6. Klient je povinný zaplatiť spoločnosti Charlie works poplatok, stanovený v článku 5 ods. 4 aj v prípade, že Klient pôvodne nadviazal kontakt s kandidátom na Dočasného pracovníka prostredníctvom spoločnosti Charlie works bez toho, aby to viedlo k prideleniu/určeniu a klient uzavrel pracovný pomer s kandidátom na Dočasného pracovníka do 12 mesiacov od predstavenia tohto kandidáta. V prípade, že Klient a spoločnosť Charlie works ešte nedosiahli dohodu o výške sadzby Klienta a počte odpracovaných hodín, Klient dlhuje spoločnosti Charlie works sumu 20 000 EUR bez DPH bez toho, aby bolo dotknuté právo spoločnosti Charlie works požadovať náhradu škody v plnej výške.
7. V tomto článku sa pod pojmom Dočasný pracovník rozumie aj kandidát na Dočasného pracovníka, ktorého spoločnosť Charlie Works predložila Klientovi a pod pojmom Klient sa rozumie aj potenciálny Klient alebo pridružená spoločnosť v skupine, prepojenej s Klientom

Článok 6 - Právo na pozastavenie
1. Klient nie je oprávnený dočasne pozastaviť zamestnávanie dočasného zamestnanca úplne alebo čiastočne, s výnimkou prípadu vyššej moci v zmysle článku 6:75 holandského občianskeho zákonníka.
2. Na rozdiel od odseku 1 tohto článku je pozastavenie možné, ak:

Článok 7 - Pracovný postup
1. Pred začatím Pridelenia poskytne Klient spoločnosti Charlie works informácie, požadované vo Všeobecných podmienkach spoločnosti Charlie works holding N.V. 2021-01 5 o Pridelení, vrátane presného opisu pracovnej pozície, pracovných požiadaviek, pracovného času, činností, pracovného miesta, pracovných podmienok a plánovaného trvania Pridelenia.
2. Charlie works určí, ktorého (žiadateľa) dočasného zamestnanca navrhne klientovi na vykonanie pridelenia, na základe informácií poskytnutých klientom a známych schopností, znalostí a zručností dočasných zamestnancov (žiadateľov), ktorí majú nárok na zaradenie. Klient je oprávnený navrhovaného (žiadateľa) dočasného zamestnanca zamietnuť, v dôsledku čoho sa zruší zaradenie navrhovaného (žiadateľa) dočasného zamestnanca.
3. Charlie works nezlyhal voči klientovi v prípade, že akýkoľvek kontakt medzi klientom a Charlie works pred potenciálnym priradením, vrátane požiadavky konkrétneho klienta, na sprístupnenie dočasných zamestnancov, z akéhokoľvek dôvodu, neviedol k zaradeniu dočasného zamestnanca v lehote požadovanej klientom.
4. Ak spoločnosť Charlie works v súvislosti s plnením svojich povinností podľa zákona alebo kolektívnej zmluvy, vyžaduje od klienta informácie na požiadanie, klient tieto informácie musí Charlie works na požiadanie bezplatne poskytnúť.

Článok 8 - Rozsah práce a pracovný čas

1. Pred začatím Pridelenia Klient poskytne úplné a správne informácie týkajúce sa časov, (dni a časy, ďalej len “pracovný čas”), dočasne prideleného zamestnanca, počas ktorého môže byť dočasne pridelený zamestnanec povinný pracovať. Klient berie na vedomie dôležitosť a správne poskytnutie informácií z jeho strany a vyhlasuje, že je oboznámený so zákonnými ustanoveniami o Implementácii smernice EÚ o transparentných a predvídateľných podmienkach zamestnávania, ktoré sú účinné od 1.augusta 2022, a z toho vyplývajúce záväzky Charlie works smerujúce voči Dočasne pridelenému zamestnancovi, ako informačná povinnosť týkajúca sa pracovných časov. Klient deklaruje, že počas trvania Pridelenia, skutočný pracovný čas Dočasne prideleného zamestnanca nie je odchýlny od pracovného času, oznámeného Klientom na začiatku Pridelenia, aspoň nie do takej miery, že to vedie k značne nepredvídateľným časom podľa uvedenej smernice. Klient si je vedomý skutočnosti, že ak sa Dočasne prideleného zamestnanca bude kedykoľvek úplne alebo z veľkej časti týkať nepredvídateľný pracovný čas, Charlie works môže uplatniť zákonné pravidlá (známe Klientovi) týkajúce sa tzv. Zmluvy o pridelení (tzv.Oproepcontract).Ak môže byť Dočasne pridelenému zamestnancovi nárokovane rozšírený rozsah práce, bude po dohode s Klientom zodpovedajúco upravený (minimálne) rozsah práce - v prípade potreby aj so spätnou platnosťou – a po zodpovedajúcom spôsobe úpravy,bude klient platiť klientsku (dlžnú) sadzbu za a podľa upraveného pracovného času. Klient ručí za to, že v dôsledku konania alebo opomenutia Klienta, ktoré (ne)priamo vedie k tomu, že Charlie works v súlade s predpismi týkajúcimi sa Zmluvy o pridelení vo vzťahu k Dočasne pridelenému zamestnancovi musí vyhovieť, klient najme Dočasne prideleného zamestnanca prostredníctvom Charlie works na čas/obdobie, ktoré je plne v súlade so záväzkami Charlie works voči Dočasne pridelenému zamestnancovi ,alebo Klient v tomto ohľade plne odškodní Charlie works.To v každom prípade znamená, že ak Klient dočasne nemá, alebo má menej práce pre Dočasne prideleného zamestnanca, alebo ak nemôže zabezpečiť prácu pre Dočasne prideleného zamestnanca podľa dohody, Klient je po zostávajúcu dobu Pridelenia povinný dodržať ustanovenia o splatnosti plnej sadzby, podľa rozsahu práce, ktorú je Charlie works povinný dodržať voči Dočasne pridelenému zamestnancovi.
2. Rozsah práce a pracovný čas dočasného zamestnanca u klienta sú stanovené v priradení alebo sú inak dohodnuté. Pracovný čas, rozsah práce a prestávky dočasného zamestnanca sú zhodné s časmi a hodinami ktoré klient všeobecne používa, pokiaľ to nie je dohodnuté inak. Klient zaručuje, že pracovný čas, prestávky a rozsah práce dočasného zamestnanca spĺňajú zákonné požiadavky. Klient zabezpečí, že dočasný zamestnanec neprekročí zákonom stanovený pracovný čas a dohodnutý rozsah práce, s výnimkou náhodných nadčasov.
3. Dovolenky a voľno dočasného zamestnanca sa riadia zákonmi a kolektívnou zmluvou.

Článok 9 - Zatvorenie spoločností a povinné dni voľna
1. Po ukončení priradenia je klient povinný informovať Charlie works o akýchkoľvek uzávierkach spoločnosti a povinných kolektívnych dňoch voľna počas trvania priradenia, aby Charlie works mohla, pokiaľ je to možné, začleniť tieto skutočnosti do pracovnej zmluvy s dočasným zamestnancom. Ak sa po uzavretí zmluvy ukáže zámer zatvoriť spoločnosť a/alebo kolektívne povinné dni voľna, je klient povinný o tom informovať spoločnosť Charlie works ihneď po oznámení.

Článok 10 - Funkcia a odmena
1. Pred začiatkom priradenia poskytne klient Charlie works informácie o popise pozície, ktorú má dočasný zamestnanec vykonávať, príslušný platový stupeň a informácie o všetkých prvkoch odmien pre priradeného zamestnanca (ohľadom sumy a časového rozpätia: iba ak sú v tej dobe známe).
2. Odmena Dočasného pracovníka, vrátane prípadných prémií a náhrad výdavkov, sa určí v súlade so ZP (vrátane ustanovení, týkajúcich sa odmeňovania Príjemcu) a platnými zákonmi a predpismi na základe opisu pracovnej pozície a informácií poskytnutých Klientom. Klient si uvedomuje dôležitosť správneho poskytnutia informácií z jeho strany a vyhlasuje, že je oboznámený s ustanoveniami Zákona o fiktívnych stavbách (Wet aanpak schijnconstructies), podľa ktorého je Klient spoločne a nerozdielne zodpovedný za vyplatenie správnej mzdy Dočasnému pracovníkovi.
3. Ak sa (kedykoľvek) ukáže, že popis práce a príslušné zamestnanie nezodpovedajú skutočným povinnostiam, ktoré dočasný zamestnanec vykonáva, je klient povinný okamžite poskytnúť správny popis zamestnania a príslušnú platovú triedu. Odmena dočasného zamestnanca sa prehodnocuje na základe popisu nového zamestnania. Popis práce a/alebo platový stupeň je možné počas dohody upraviť, ak dočasný zamestnanec vznesie na túto úpravu primeranú požiadavku na základe zákonov a predpisov, kolektívnej zmluvy a/alebo odmeny nájomcu. Ak úprava vedie k vyššej odmene, spoločnosť Charlie works je oprávnená zodpovedajúcim spôsobom upraviť odmenu dočasného zamestnanca a sadzbu klienta. Podľa právnych predpisov a predpisov alebo kolektívnej zmluvy, dlhuje klient túto upravenú sadzbu Charlie works od okamihu, keď má dočasný zamestnanec nárok na vyššiu odmenu.
4. Klient sa zaväzuje, že bude vždy a včas informovať Charlie works hneď po zistení akýchkoľvek zmien v odmene nájomcu a o všetkých zistených počiatočných zvýšeniach miezd. Ak, a pokiaľ je dočasný zamestnanec odmeňovaný v súlade s kolektívnou dohodou o odmene pre alokačnú skupinu sa tento odsek neuplatňuje.
5. Ak a pokiaľ je dočasný zamestnanec odmeňovaný v súlade s odmenami ABU v dôsledku ne-kategorizácie, je povinný klient informovať spoločnosť Charlie včas a v každom prípade hneď po tom, ako sa dozvie o zmene v štruktúre zamestnania klienta, ktorá má vplyv na prácu dočasného zamestnanca alebo ktoré mali byť zaradené do štruktúry práce klienta. V takom prípade sa odmena a sadzba klienta upravujú v súlade s odsekom 3 tohto článku.
6. Platby a príplatky, ako napr. za nadčasy, hodiny strávené na cestách/cestách, fyzicky náročné podmienky, prácu na zmeny alebo nepravidelnú prácu, v osobitnom čase alebo v osobitných dňoch (vrátane sviatkov), posunutý pracovný čas a/alebo pohotovosť alebo či urgentné pridelenie, sú odmeňované v súlade so ZP a/alebo inými platnými predpismi o podmienkach zamestnávania a to minimálne v súlade s Odmenou Príjemcu a sú účtované Klientovi.

Článok 11 - Riadne spravovanie a dohľad
1. Klient bude považovať dočasného zamestnanca tak že bude uplatňovať riadne spravovanie a dohľad podobne ako v prípadoch pri bežnom výkone práce a pritom postupovať rovnako opatrne, a je povinný dohliadať na svojich zamestnancov.
2. Klient nesmie, s výnimkou súhlasu, sprístupniť dočasného zamestnanca tretej strane na výkon činností pod vedením a dohľadom danej tretej strany. Tretia strana sa tiež chápe ako (právnická) osoba, s ktorou je klient spojený v skupine.
3. Klient môže dočasného zamestnanca zamestnať len v odchýlke od ustanovení postúpenia a podmienok, ak sa Charlie works a dočasný zamestnanec na tom vopred písomne dohodli.
4. Klient zaplatí dočasnému zamestnancovi škodu, ktorú utrpel v dôsledku poškodenia alebo opotrebenia svojho majetku použitého v súvislosti s pridelenou prácou.
5. Charlie works nezodpovedá za škodu spôsobenú klientovi, tretím osobám alebo dočasnému zamestnancovi v dôsledku konania alebo opomenutia dočasného zamestnanca. Klient v tejto súvislosti odškodní Charlie works za akékoľvek nároky, ktoré si tretie strany alebo dočasní zamestnanci uplatnia voči Charlie works ako zamestnávateľovi v súvislosti so škodami určenými v tomto odseku, a uhradí všetky primerané súvisiace náklady vynaložené spoločnosťou Charlie works.
6. Podľa ustanovení v tomto článku je klient povinný, v rámci možností, uzavrieť primerané poistenie zodpovednosti. Klient je povinný spoločnosti Charlie works na požiadanie poskytnúť dôkaz o poistení.

Článok 12 - Zaradenie do zahraničia
1. Klient bude Charlie works informovať najmenej 45 kalendárnych dní pred začiatkom zamýšľaného zaradenia v zahraničí, aby tak umožnil Charlie works dostatok času na vyžiadanie výkazu A1.
2. Na zamestnanie v zahraničí je vždy potrebné získať písomné povolenie od spoločnosti Charlie works a dočasného pracovníka. Klient ručí za to, že vyslanie mimo Holandska nebude pre spoločnosť Charlie works a/alebo dočasného pracovníka znamenať žiadne dodatočné náklady alebo riziká a v tejto súvislosti odškodňuje spoločnosť Charlie works.
3. Zaradenie dočasného zamestnanca do zahraničia klientom ktorý má sídlo v Holandsku je možné len na dobu obmedzenú za podmienok, že sa klient postaral o riadenie a dohľad. Zaradenie do zahraničia sa musí uskutočniť s náležitým dodržaním platných zákonov a iných právnych predpisov príslušnej krajiny.
4. Klient uzavrie riadne cestovné poistenie a na požiadanie Charlie works poskytne dôkaz o poistení.

Článok 13 - Podmienky zamestnávania
1. Klient prehlasuje, že si je vedomý skutočnosti, že sa považuje za zamestnávateľa v súlade so zákonom o pracovných podmienkach. Klient má zodpovednosť voči dočasnému zamestnancovi a Charlie works za plnenie povinností podľa článku 7: 658 holandského občianskeho zákonníka, zákona o pracovných podmienkach a súvisiacich zákonných povinností v oblasti bezpečnosti na pracovisku a všeobecné dobré pracovné podmienky.
2. Klient je povinný dočasným zamestnancom a Charlie works poskytnúť písomné informácie o požadovanej odbornej kvalifikácii a konkrétnych charakteristikách práce, a to včas, v každom prípade aspoň jeden deň pred začiatkom práce. Klient aktívne informuje dočasného zamestnanca o Posudkoch a hodnoteniach rizík (RI&E) ktoré jeho spoločnosť používa.
3. Ak dočasný zamestnanec utrpí pracovnú nehodu alebo chorobu z povolania, klient musí, ak si to vyžaduje zákon, o tom bezodkladne informovať príslušné orgány a zabezpečiť okamžité vypracovanie písomnej správy. V správe sa opíšu okolnosti nehody a to takým spôsobom, aby bolo možné primerane určiť, či a do akej miery je nehoda spôsobená prijatím nedostatočných opatrení na predchádzanie úrazu alebo chorobe z povolania. Klient je povinný čo najskôr informovať Charlie works o úraze alebo chorobe z povolania a predložiť kópiu príslušnej správy.
4. Klient nahradí dočasnému pracovníkovi všetky škody, ktoré dočasný pracovník utrpel počas výkonu svojej práce a odškodní spoločnosť Charlie works za všetky nároky na náhradu škody, ktoré si dočasný pracovník alebo jeho príbuzní uplatnia voči spoločnosti Charlie works.
5. Ak je Klient zodpovedný podľa článku 7:658 a/alebo článku 7:611 a/alebo článku 6:108 a/alebo článku 6: 162 holandského Občianskeho zákonníka, v prípade choroby alebo pracovnej neschopnosti dočasného pracovníka nahradí Klient spoločnosti Charlie works škodu, ktorá spoločnosti Charlie works vznikla a/alebo vznikne, pričom táto škoda bude v každom prípade pozostávať z nákladov na pokračovanie vyplácania mzdy počas choroby alebo pracovnej neschopnosti dočasného pracovníka, ako aj z nákladov, ktoré spoločnosti Charlie works vzniknú na základe vyššie uvedených článkov.
6. Klient je povinný uzavrieť primerané poistenie zodpovednosti za škodu na základe ustanovení tohto článku. Na žiadosť spoločnosti Charlie works je Klient povinný predložiť doklad o poistení.

Článok 14 - Zodpovednosť klienta
1. Klient, ktorý si neplní alebo nesprávne spĺňa povinnosti vyplývajúce z týchto Všeobecných podmienok a dohôd, je povinný Charlie works uhradiť vzniknuté škody. Ustanovenia tohto článku sú všeobecne uplatniteľné, a to - ako v prípade potreby dodatočne - vo vzťahu k subjektom, pre ktoré už bola v týchto Všeobecných podmienkach, prideleniach a/alebo iných dohodách a vo vzťahu k subjektom, osobitne dohodnutá povinnosť zaplatiť kompenzáciu, kde tomu tak nie je.

Článok 15 - Sadzba klienta
1. Sadzba Klienta, ktorú má Klient zaplatiť spoločnosti Charlie works, sa vypočíta na základe hodín odpracovaných Dočasným pracovníkom a/alebo (ak je tento počet vyšší) na základe hodín, na ktoré má spoločnosť Charlie works nárok podľa týchto Všeobecných podmienok, zadaní a/alebo iných dohôd a/alebo príplatkov, ktoré spoločnosť Charlie works dlhuje Dočasnému pracovníkovi. Sadzba Klienta plus príplatky za výdavky, ktoré spoločnosť Charlie works dlhuje Dočasnému pracovníkovi, ako aj príplatok ADV v prípade, že má Dočasný pracovník nárok na ADV, sa účtujú Klientovi. DPH sa účtuje z Klientskej sadzby a náhrad nákladov. Prechodné náhrady sú na náklady Klienta. Pri preúčtovaní sa zohľadňuje fluktuácia, prevzatie a iné faktory, ktoré ovplyvňujú prípadné odstupné, ktoré má spoločnosť Charlie works vyplatiť. Klient si v tejto súvislosti nebude nárokovať žiadne vrátenie a/alebo dobropis a vopred sa ho bezpodmienečne vzdáva.
2. Spoločnosť Charlie works je oprávnená upraviť sadzbu Klienta počas trvania Pridelenia v súlade a s účinnosťou odo dňa, kedy nastala príslušná zmena, ak sa náklady na dočasnú prácu zvýšia, napríklad z týchto dôvodov:

3. Ak Klient namieta voči upravenej sadzbe Klienta podľa odseku 2 a/alebo článku 10, znamená to žiadosť Klienta o ukončenie Služby bez toho, aby bola dotknutá povinnosť Klienta uhradiť upravenú sadzbu až do okamihu zákonného ukončenia Zadania.
4. Bez toho, aby boli dotknuté vyššie uvedené ustanovenia, je spoločnosť Charlie Works oprávnená vždy k 1. januáru každého roka indexovať klientsku sadzbu. Táto indexácia bude vychádzať z nárastu indexu CBS (holandský Centrálny štatistický úrad) CLA na hodinu, vrátane osobitných platieb, pre zamestnancov v sektore obchodných služieb (SBI 2008) medzi dátumom začatia Pridelenia a dátumom indexácie Klientskej sadzby.
5. Každú úpravu sadzby klienta. oznámi Charlie works klientovi čo najskôr a musí ju klientovi potvrdiť v písomnej forme.
6. Ak je odmeňovanie dočasných zamestnancov príliš nízke, spoločnosť Charlie works je tiež oprávnená určiť odmenu retroaktívne a podľa toho spätne upraviť a vyúčtovať sadzbu klienta. Charlie works môže tiež účtovať klientovi zostávajúce náklady, ak v dôsledku toho zaplatil klient príliš nízku sumu.
7. Ak sa Dočasný pracovník dostaví na výkon dočasnej práce v dohodnutom čase a na dohodnuté miesto, ale Klient mu neumožní začať vykonávať dočasnú prácu alebo vykonáva prácu menej ako tri hodiny, Klient je povinný zaplatiť Charlie works Klientskú sadzbu vypočítanú za tri odpracované hodiny pohotovosti.
8. V prípade Zmluvy o pohotovosti je Klient povinný písomne informovať Charlie works o akejkoľvek zmene Pohotovosti - vrátane jej (čiastočného) zrušenia - včas a riadne, t. j. viac ako štyri (4) kalendárne dni pred zmenou alebo zrušením, pričom v opačnom prípade je Klient povinný zaplatiť zmenenú alebo zrušenú Pohotovosť, vrátane prípadného zákonného navýšenia.
9. V prípade Zmluvy o pohotovosti je spoločnosť Charlie works povinná podľa článku 7:628a holandského Občianskeho zákonníka ponúknuť dočasným pracovníkom pevný počet hodín, rovnajúci sa priemeru jedného mesiaca za predchádzajúcich 12 mesiacov. Spoločnosť Charlie works o tom včas informuje Klienta. Ak je spoločnosť Charlie works povinná ponúknuť rozsah hodín alebo ak boli po konzultácii s Klientom do dohody o nasadení zahrnuté pevné hodiny, Klient má rovnakú povinnosť zamestnať Dočasného pracovníka na tieto hodiny. Pevne stanovené hodiny musí Klient vždy zaplatiť bez ohľadu na to, či boli odpracované. Ak spoločnosť Charlie Works nemohla v dôsledku okolností vo sfére rizika Klienta predložiť včasnú alebo správnu ponuku, Klient zodpovedá za vyplatenie akejkoľvek mzdy, ktorá dočasnému pracovníkovi v tejto súvislosti prináleží, vrátane akéhokoľvek zákonného zvýšenia. Klient sa vopred bezpodmienečne zaväzuje zaplatiť za nich v súlade s platnými dohodami a zmluvami.

Článok 16 - Zaznamenanie pracovného času
1. Zaznamenanie pracovného času sa vykonáva spôsobom dohodnutým s klientom pri dodržaní týchto Všeobecných podmienok, priradení a/alebo iných dohôd.
2. Ak neboli dohodnuté žiadne metódy zaznamenávania pracovného času, zaznamenanie sa uskutoční prostredníctvom časových výkazov písomne schválených klientom. Klient a Charlie works sa môžu dohodnúť, že zaznamenávanie pracovného času bude vykonávané prostredníctvom systému časového zaznamenávania, elektronického a/alebo počítačového systému alebo prostredníctvom vyhlásení pripravených pre klienta.
3. Klient je zodpovedný za správne a úplné zaznamenávanie pracovného času a je povinný dohliadať na to, aby údaje o dočasnom zamestnancovi, ktoré sú v ňom uvedené, boli uvedené správne a pravdivo, ako napríklad: meno dočasného zamestnanca, počet odpracovaných hodín, nadčasy, hodiny mimo bežnej pracovnej doby, a práca na zmeny, akékoľvek ďalšie hodiny, za ktoré je sadzba klienta splatná podľa týchto Všeobecných podmienok, priradení a/alebo iných dohôd, akýchkoľvek príplatkov a akýchkoľvek vzniknutých nákladov.
4. Ak klient poskytne pracovné výkazy, musí sa uistiť, aby spoločnosť Charlie works dostávala výkazy ihneď po každom týždni ktorý dočasný zamestnanec odpracoval. Klient je zodpovedný za spôsob doručenia pracovných záznamov pre Charlie works.
5. Pred predložením výkazov pracovného času poskytne Klient dočasnému pracovníkovi možnosť skontrolovať výkazy pracovného času. Ak v rozsahu, v akom Dočasný pracovník spochybní údaje uvedené v časových výkazoch, je spoločnosť Charlie Works oprávnená určiť hodiny a náklady v súlade s vyhlásením Dočasného pracovníka, pokiaľ Klient nepreukáže, že ním uvedené údaje sú správne. Na žiadosť spoločnosti Charlie works je Klient povinný umožniť nahliadnutie do originálov časových výkazov Klienta a poskytnúť Klientovi ich kópiu.
6. Ak sa časové záznamy podávané na pracovných výkazoch poskytnutých dočasným zamestnancom, klient si ponechá kópiu pracovného výkazu. V prípade rozporu medzi časovým rozvrhom, ktorý dočasný zamestnanec odovzdal Charlie works, a kópiou, ktorú si ponechal klient, sa časový výkaz, ktorý dočasný zamestnanec poskytuje pre Charlie works, použije ako úplný dôkaz, iba ak by dôkaz o opaku poskytol klient.

Článok 17 - Povinnosť maximálneho úsilia a zodpovednosti Charlie works
1. Spoločnosť Charlie works je povinná vynaložiť všetko úsilie na riadne vykonanie priradenia. Ak Charlie works nespĺňa túto povinnosť, je spoločnosť Charlie works povinná nahradiť vzniknutú škodu klientovi za predpokladu, že klient podá písomnú sťažnosť spoločnosti Charlie works čo najskôr, najneskôr však do troch mesiacov po výskyte alebo zistení príslušnej škody a po preukázaní, že škoda je priamym dôsledkom pripísateľnej chyby zo strany Charlie works.
2. Akýkoľvek záväzok spoločnosti Charlie works, vyplývajúci z pridelenia v súvislosti s poskytnutím dočasného pracovníka, je v každom prípade obmedzený na sadzbu, ktorá sa účtuje počas trvania pridelenia, maximálne však na 3 mesiace. Zodpovednosť spoločnosti Charlie works je v každom prípade obmedzená na 100 000 EUR za kalendárny rok a v žiadnom prípade nesmie presiahnuť sumu krytú jej poistením. Séria súvisiacich udalostí sa považuje za jednu udalosť.
3. Spoločnosť Charlie works nie je vo všetkých prípadoch zodpovedné za nepriame škody, vrátane ušlého zisku, ušlých úspor, škôd spôsobených stagnáciou podniku, škôd spôsobených stratou alebo poškodením údajov alebo poškodením dobrého mena.

Článok 18 - Duševné a priemyselné vlastníctvo
1. Spoločnosť Charlie works na žiadosť klienta zašle dočasnému zamestnancovi písomné vyhlásenie, aby bolo v potrebnom a možnom rozsahu zabezpečené, že všetky práva duševného a priemyselného vlastníctva nadobudnuté na základe výsledkov činnosti dočasného zamestnanca sú (budú) prevedené na klienta. Ak Charlie works dlží dočasnému zamestnancovi poplatok alebo ak v tomto ohľade vzniknú ďalšie náklady, klient dlhuje Charlie works rovnaký poplatok alebo náklady.
2. Klient môže slobodne uzavrieť dohodu s dočasným zamestnancom priamo alebo ho prinútiť podpísať vyhlásenie týkajúce sa práv duševného a priemyselného vlastníctva uvedených v odseku 1 tohto článku. Klient bude informovať spoločnosť Charlie works o úmysle tak urobiť, a poskytne Charlie work kópiu takto vypracovenej dohody/vyhlásenia.
3. Spoločnosť Charlie works nezodpovedá klientovi za akúkoľvek pokutu alebo stratu, ktorú dočasný zamestnanec spôsobil, ani za škodu, ktorá klientovi vznikla v dôsledku dočasného zamestnanca odvolávajúceho sa na duševné a/alebo priemyselné vlastníctvo.

Článok 19 - Dôvernosť
1. Spoločnosť Charlie works a klient neposkytne tretím stranám dôverné informácie od alebo ohľadom druhej strany, ich činností a obchodných kontaktov, o ktorých sa dozvedel po pridelení - pokiaľ a do tej miery - ako je poskytnutie takýchto informácií nevyhnutné na náležité plnenie dohody alebo ak niektorá zo zákonných povinností určuje stranám takéto informácie zverejniť.
2. Na žiadosť klienta sa spoločnosť Charlie works zaväzuje dočasného zamestnanca k mlčanlivosti ohľadom akýchkoľvek informácií, získaných počas výkonu práce, s výnimkou prípadu, keď má dočasný zamestnanec zákonnú povinnosť tieto informácie zverejniť.
3. Klient je oprávnený zaviazať dočasného zamestnanca povinnosťou o zachovaní dôverných informácií. Klient o svojom úmysle musí informovať spoločnosť Charlie works a tiež poskytne Charlie works kópiu súvisiacu s vypracovaním dohody/vyhlásenia.
4. Spoločnosť Charlie works nezodpovedá za pokuty, pravidelné platby penále ani za škodu, ktorá vznikla klientovi v dôsledku porušenia dôvernosti dočasným zamestnancom.

Článok 20 - Fakturácia a platba
1. Fakturácia je založená na dohodnutej metóde zaznamenávania pracovného času.
2. Predtým, než klient poskytne pracovné výkazy, ich musí sprístupniť dočasnému zamestnancovi aby ich mohol skontrolovať. Ak dočasný zamestnanec spochybní informácie v pracovných výkazoch a za predpokladu vyjadrenia nesúhlasu zo strany dočasného zamestnana, je spoločnosť Charlie works oprávnená určiť hodiny a náklady v súlade s informáciami poskytnutými dočasným zamestnancom, za predpokladu, že klient nepreukáže správnosť uvedených údajov. Klient je povinný poskytnúť prístup spoločnosti Charlie works k nahliadnutiu jeho(klient) pôvodnej časovej registrácii a tiež poskytnúť kópiu.
3. Pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak, fakturácia sa vykonáva týždenne.
4. Klient je vždy povinný uhradiť každú faktúru za práce Charlie do štrnástich kalendárnych dní od dátumu vystavenia faktúry. Faktúra je uhradená v okamihu, keď spoločnosť Charlie works obdrží celú dlžnú sumu. Uvoľňujúci účinok majú len platby vykonané v prospech spoločnosti Charlie works alebo tretej strany, písomne určenej spoločnosťou Charlie works. Ak faktúra nie je uhradená v stanovenej lehote, Klient sa automaticky dostáva do omeškania od prvého dňa po uplynutí lehoty splatnosti a je povinný zaplatiť úrok z omeškania vo výške 1 % za každý kalendárny mesiac, pričom časť mesiaca sa počíta ako celý mesiac.
5. Ak Klient spochybňuje celú faktúru alebo jej časť, je povinný to písomne oznámiť Charlie works najneskôr do 30 kalendárnych dní od dátumu vystavenia faktúry a uviesť dôvody spochybňovania. Po uplynutí tohto obdobia, klientovi zaniká právo vzniesť námietky voči faktúre. Dôkazné bremeno týkajúce sa včasného sporu s faktúrou nesie klient.
6. Klient nie je oprávnený započítať sumu faktúry, bez ohľadu na to, či s ňou nesúhlasí, spolu s protinávrhom, či už odôvodneným alebo nie, a/alebo pozastaviť platbu faktúry.
7. Podľa tohoto článku, všetky súdne a mimosúdne (inkasné) náklady, ktoré vzniknú spoločnosti Charlie works v dôsledku nesplnenia povinností klienta, znáša výlučne klient. Náhrada za mimosúdne náklady je pevne stanovená na 15% z dlžnej sumy istiny vrátane DPH a úrokov (s minimom 250 EUR na jeden nárok, pokiaľ preukázateľne vznikli vyššie náklady pre spoločnosť Charlie works. Táto pevne stanovená náhrada je dlžná, po dobu omeškania klienta a je účtovateľná bez ďalšieho dokladu.

Článok 21 - Osobitné povinnosti týkajúce sa totožnosti a spracovania osobných údajov
1. Klient, ktorému spoločnosť Charlie works sprístupní dočasného zamestnanca, si overí a zistí totožnosť dočasného zamestnanca v súlade s platnými zákonmi a predpismi vrátane, a nie len, zákona o zamestnávaní cudzincov (Wav), Zákon o dani zo mzdy a zákon o povinnej identifikácii. Klient bude tiež dodržiavať administratívne a retenčné povinnosti, ktoré mu boli uložené.
2. Pokiaľ ide o cudzincov, klient výslovne vyhlasuje, že je oboznámený so zákonom o zamestnávaní cudzincov, okrem iného vrátane toho, že klient na začiatku práce cudzinca musí dostať kópiu predloženého dokumentu ako je uvedené v článku 1 body 1 až 3 zákona o povinnej identifikácii od príslušného cudzinca. Klient je zodpovedný za dôkladnú kontrolu vyššie uvedeného dokumentu a na základe tohto dokumentu určí totožnosť cudzinca a jeho kópiu pridá do svojich záznamov. Spoločnosť Charlie works nezodpovedá za pokutu uloženú klientovi v súvislosti so zákonom o cudzineckom zákone o zamestnanosti.
3. Klient výslovne vyhlasuje, že je oboznámený s platnými zákonmi a predpismi týkajúcimi sa spracovania osobných údajov. Spoločnosť Charlie works a klient si navzájom umožnia dodržiavať vyššie uvedené právne predpisy. V každom prípade, klient použije osobné údaje získané prostredníctvom spoločnosti Charlie works na účely, na ktoré boli získané, nebude ich uchovávať dlhšie, ako povoľujú zákony a iné právne predpisy, a tiež zabezpečí primeranú ochranu týchto osobných údajov.

Článok 22 - Zaobchádzanie s dočasnými zamestnancami
1. Klient a spoločnosť Charlie works nesmú medzi zamestnancami robiť rozdiely na základe a náboženského vyznania, viery, politickej príslušnosti, pohlaví, rasy, národnosti, sexuálnej orientácie, rodinného stavu, zdravotného postihnutia, chronickej choroby, veku ani žiadneho iného dôvodu. Klient a Charlie works stanovia požiadavky relevantné pre danú pozíciu alebo ich vezmú do úvahy pri udeľovaní alebo vykonávaní zadania a pri výbere a rokovaniach s dočasnými zamestnancami.
2. Klient je oboznámený so o ochrannej politike oznamovateľov a zaručuje, že dočasný zamestnanec bude mať prístup k politike oznamovateľov rovnakým spôsobom ako ostatní bežní zamestnanci, ak takúto politiku Klient vytvorenú má alebo sa na klienta vzťahuje.
3. Ak má klient zavedený postup vybavovania sťažností v súvislosti so zaobchádzaním so zamestnancami, klient zaručí, že dočasný zamestnanec bude mať prístup k tomuto postupu vybavovania sťažností rovnakým spôsobom ako ostatní bežní zamestnanci. Týka sa to iba sťažností, ktoré sa netýkajú zamestnania v spoločnosti Charlie works, pokiaľ neexistujú žiadne ďalšie právne povinnosti.

Článok 23 - Povinnosti týkajúce sa zaradenia pracovníkov sprostredkovateľským zákonom
1. Klient výslovne vyhlasuje, že pozná obsah článku 8a zákona o zaradení pracovníkov sprostredkovateľmi a umožní dočasným zamestnancom rovnaký prístup k vybaveniu alebo spoločným zariadeniam v jeho priestoroch, hlavne prístup k stravovacím zariadeniam, zariadeniam starostlivosti o deti a dopravným službám, ako jeho bežne zamestnaným pracovníkom na rovnakých alebo podobných pozíciách, pokiaľ toto rozlišujúce zaobchádzanie nie je odôvodnené objektívnymi dôvodmi.
2. Klient výslovne vyhlasuje, že pozná obsah článku 8b zákona o zaradení pracovníkov sprostredkovateľmi a zabezpečuje, že nové voľné pracovné miesta v jeho spoločnosti budú dočasným zamestnancom jasne a včas oznámené, aby mali rovnaké príležitosti na uzavretie trvalej pracovnej zmluvy ako bežne zamestnaní pracovníci spoločnosti.
3. Klient výslovne prehlasuje, že je výslovne oboznámený s článkom 10 zákona o zaradení pracovníkov sprostredkovateľmi. Spoločnosť Charlie works nemá povolené sprístupniť zamestnancov klientovi alebo oddeleniam spoločnosti klienta, v prípade štrajku alebo blokády. Klient bude informovať Charlieho works úplne a včas o úmysle, začatí, pokračovaní alebo ukončení kolektívnych akcií organizovaných odborovými zväzmi alebo improvizovanými akciami vrátane, nie však výlučne, štrajku a blokovania. Klient pri výkone manažmentu a dohľadu nad dočasným zamestnancom výslovne nedáva dočasnému zamestnancovi žiadne pridelenia, v dôsledku čoho bude porušený článok 10 zákona o zaradení pracovníkov sprostredkovateľmi. Napríklad, nie však výlučne, vykonávať prácu, ktorú bežne vykonávajú zamestnanci, ktorí sa v súčasnosti zúčastňujú na kolektívnych akciách, dočasnými zamestnancami.
4. Klient výslovne vyhlasuje, že je výslovne oboznámený s článkom 12 zákona o zaradení pracovníkov sprostredkovateľmi. Klient poskytne agentúre dočasného zamestnávania včasné a úplné písomné alebo elektronické informácie o podmienkach zamestnania pred začatím zaradenia, a ak je to potrebné aj neskôr.

Článok 24 - Ochrana súkromia
1. V súvislosti s Pridelením si Klient a spoločnosť Charlie works vymieňajú osobné údaje (kandidátov) na dočasných pracovníkov a musia s nimi zaobchádzať veľmi opatrne a dôverne v súlade so Všeobecným nariadením o ochrane údajov (AVG) a súvisiacimi zákonmi a predpismi. Klient nikdy nesmie od spoločnosti Charlie works požadovať poskytnutie informácií, ktoré nie je oprávnený poskytnúť podľa platných zákonov a predpisov. Klient je sám zodpovedný za ďalšie spracovanie údajov, ktoré mu poskytla spoločnosť Charlie works a v každom prípade použije osobné údaje, získané prostredníctvom spoločnosti Charlie works len na účel, na ktorý boli získané, nebude ich uchovávať dlhšie, ako povoľuje zákon a zabezpečí primeranú ochranu týchto osobných údajov.
2. Klient odškodní spoločnosť Charlie works za akékoľvek nároky od(žiadateľa) dočasných zamestnancov Klienta alebo iných tretích strán vzniknutých voči spoločnosti Charlie works v súvislosti s porušením ustanovení tohto článku zo strany Klienta. Klient uhradí všetky vzniknuté súvisiace náklady spoločnosti Charlie Works.

Článok 25 - Rozhodné právo a výber súdu
1. Na tieto všeobecné obchodné podmienky, priradenia a/alebo iné dohody sa uplatňuje Holandské právo.
2. Všetky vzniknuté spory, týkajúce sa právneho vzťahu medzi stranami, budú v prvom rade riešené výlučne príslušným súdom v okrese Haag, v ktorom sa nachádza ústedná kancelária spoločnosti Charlie works.

Článok 26 - Záverečné ustanovenie
1. Ak je jedno alebo viac ustanovení týchto Všeobecných podmienok neplatné alebo zničené, zostávajú v platnosti ostatné ustanovenia Všeobecných podmienok, priradení a/alebo iných dohôd. Ustanovenia, ktoré nie sú právne platné alebo sa nedajú právne uplatniť, sa nahradia ustanoveniami, ktoré sú čo najbližšie k rozsahu ustanovení, ktoré sa nahrádzajú.